รับจัดสวน โทร 089-5700989 แต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ดูแลสวน รับปูหญ้า ออกแบบทำน้ำตก บ่อปลา น้ำล้น น้ำพุ

การจัดสวน

                 การจัดสวน คือกิจกรรมที่เป็นศาสตร์ศิลป์และงานฝีมือที่เกี่ยวกับการปลูกและดูแลพืชรวมถึงสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศที่สวยงาม โดยทั่วไปแล้วจะเป็นกิจกรรมในบริเวณที่อยู่อาศัย ในบริเวณที่เรียกว่าสวน การจัดสวนอาจทำนอกบริเวณที่อยู่อาศัยก็ได้เช่น สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว บริเวณโรงแรม/ห้างร้าน/บริษัท/หน่วยงานต่างๆ โดยทั่วไปจะทำกลางแจ้งและทำบนดินแต่ก็อาจทำในร่มได้เช่น การจัดสวนในเรือนกระจก หรืออาจทำในน้ำได้การปลูกเลี้ยงสระบัว หรือแม้แต่การทำสวนพืชรากอากาศ อาจทำได้หลายรูปแบบ เช่น สวนดอกไม้ สวนหิน สวนที่มีลักษณะที่สมดุลเช่นการจัดสวนแบบยุโรป หรือ ลักษณะการผสมผสานความไม่สมดุลเช่นการจัดสวนแบบญี่ปุ่น เป็นต้น  นอกเหนือจากการตกแต่งบ้านให้สวยงามแล้ว การจัดสวนก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้บ้านน่าอยู่น่าอาศัย เพราะการที่เรามีสวนที่สวยงามจะทำให้เรารุ้สึกว่าบ้านของเรานั้นหน้าอยู่

การตกแต่งสวน

                       การจัดสวน คือกิจกรรมที่เป็นศาสตร์ศิลป์และงานฝีมือที่เกี่ยวกับการปลูกและดูแลพืชรวมถึงสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศที่สวยงาม โดยทั่วไปแล้วจะเป็นกิจกรรมในบริเวณที่อยู่อาศัย ในบริเวณที่เรียกว่าสวนการจัดสวนอาจทำนอกบริเวณที่อยู่อาศัยก็ได้เช่น สวนสาธารณะ สวนพฤกษาศาสตร์ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว บริเวณโรงแรม/ห้างร้าน/บริษัท/หน่วยงานต่างๆ โดยทั่วไปจะทำกลางแจ้งและทำบนดินแต่ก็อาจทำในร่มได้เช่น การจัดสวนในเรือนกระจก หรืออาจทำในน้ำได้การปลูกเลี้ยงสระบัว หรือแม้แต่การทำสวนพืชรากอากาศ อาจทำได้หลายรูปแบบ เช่น สวนดอกไม้ สวนหิน สวนที่มีลักษณะที่สมดุลเช่นการจัดสวนแบบยุโรป หรือ ลักษณะการผสมผสานความไม่สมดุลเช่นการจัดสวนแบบญี่ปุ่น เป็นต้นนอกเหนือจากการตกแต่งบ้านให้สวยงามแล้ว การจัดสวนก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้บ้านน่าอยู่น่าอาศัย เพราะการที่เรามีสวนที่สวยงามจะทำให้เรารุ้สึกว่าบ้านของเรานั้นหน้าอยู่ แผนกจัดสวนและบริการมีหน้าที่วางแผนพัฒนา ออกแบบ และบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ภายใน และโดยรอบมหาวิทยาลัย ให้เป็นระเบียบและสวยงามอยู่เสมอ จัดให้มีเรือนเพาะชำ เพื่อขยายพันธุ์ไม้ ให้เพียงพอต่อการจัดการและบริการตามอาคารและสถานที่อย่างเหมาะสม ตามที่ได้รับการร้องขอ นอกจากนี้ยังให้ บริการขนย้ายวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และงานพิธีการต่างๆ อีกด้วยและงานพิธีการต่างๆ อีกด้วย แผนกจัดสวนและบริการ จะบริหารโดยรับนโยบายจากผู้อำนวยการสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม ผ่านไปยังรองผู้อำนวยการสำนักงานอาคารฯ ฝ่ายบริการ และกระจายงานไปยังหัวหน้างานและต่อไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมประเมินผลรายงานประจำวันเสนอหัวหน้าแผนก รายละเอียดของภาระงานมีดังต่อไปนี้

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบจัดสวน

                 คือการจะทำให้สวนมีความสวยงาม จะต้องมีความรู้พื้นฐาน ค่อนข้างจะสูงมาก ในเรื่องของการออกแบบ นอกจากนี้ สวนสวย ไม่ใช่ว่า สวนจะอยู่ได้นาน จะต้องดูว่าสวนสวย จะต้องมีการดูแลรักษาที่ดี เพื่อให้เขามีชีวิต ที่อยู่ได้ยาวนาน ด้วย หลักการออกแบบ จึงมีความ จำเป็น ต่อการจัดสวนมาก เพราะถือว่าการออกแบบ การเขียนแบบ เป็นจุดเริ่มต้น ของงาน การออกแบบ ที่ดีต้องอาศัยความรู้อยู่ 2 อย่างด้วยกัน

                    1.องค์ประกอบของศิลป์ การจัดสวนเป็นศิลป์ที่เกิดจากการนำเอาองค์ประกอบทั้งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งที่ มนุษย์สร้างขึ้นมา ผสมผสาน เพื่อให้เกิด สภาพแวดล้อม ที่ดีให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมของมนุษย์ รวมทั้งสัมพันธ์กับตัวอาคารและสิ่งก่อสร้างทุกชนิด การศึกษา เกี่ยวกับ องค์ประกอบของศิลป์ นั้น จำเป็นจะต้องมี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ศิลป์ โดยทั่วไปเป็นพื้นฐานก่อน จะต้องรู้ว่าศิลป์คืออะไร มีความหมายอย่างไร จากทัศนะของนักปราชญ์ทั้งหลาย ศิลป์มีคุณลักษณะที่เป็นตัวร่วมสำคัญอยู่ประการหนึ่ง คือ การแสดงออก เพราะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ประสบการณ์ ความงาม ความเห็นแจ้ง สัญลักษณ์ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ ล้วนแต่แสดงออกโดยผ่าน ทางรูปทรง ที่ศิลปินเลอกสรร หรือสร้างสรรค์ขึ้นทั้งสิ้น ดังนั้นความหมายของศิลป์ในแนวกว้าง ๆ ก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงออกซึ่ง อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และ/หรือความงาม

                    2.หลักศิลปในการออกแบบ

                        1. ความกลมกลืนกัน (Unity)
                        2. รูปแบบของสวย (Styles)
                        3. เวลา (Time)
                        4. สัดส่วน (Scale)
                        5. การแบ่งพื้นที่จัดสวน (Space Division)
                        6. เส้น (Line)
                        7. รูปร่าง (Form)
                        8. ผิวสัมผัส (Texture)
                        9. สี (Color)
                       10. หลักจิตวิทยาในการออกแบบ (Psychology of Design)

                   นอกเหนือจากความรู้เรื่องโครงสร้างของบ้าน บุคคล และปัญหาค่าง ๆ แล้ว การออกแบบจัดสวน ก็มิอาจจะสมบูรณ์ได้ ถ้าปราศจาก รอบรู้ทางด้านศิลป์ ซึ่งนับเป็นหัวใจ และเป็นรากฐานสำคัญในการออกแบบเบื้องต้นไปจนถึง การออกแบบที่ยุ่งยากต่อไป ซึ่งความรู้ทางด้านศิลปนี้ผู้ใช้จำต้องทราบ และเก็บส่วนละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดเอาไว้ เมื่อถึงจังหวะและเวลา ที่เหมาะสม ก็ต้องนำ เอาความรู้เหล่านี้ ออกมาใช้ได้ทันทีจนบางครั้งผู้ใช้ก็แทบจะไม่รู้สึกตัวว่าได้ใช้ความรุ้ทางศิลปออกไป หรืออีกนัยหนึ่งก็นับว่า เป็นการฝึกรสนิยมของตนเอง ให้มีพื้นฐาน ความงามของด้านศิลปเพียงพอ ที่จะนำไปใช้ได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็น การจัดสวน การตกแต่งภายในบ้านการเลือกเสื้อผ้าเลือกข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เนื่องจากไม่มีกฎตายตัวว่า ของดีมีรสนิยม จำเป็นจะต้อง แพงเสมอไป เพราะฉนั้นศิลปจะช่วยดัดแปลง ให้ของทุกอย่างแลดู มีคุณค่าน่าใช้ยิ่งขึ้น
ศิลป์ เกี่ยวกับ การจัดสวน มีพื้นฐานคล้ายคลึงกับศิลป์ กับด้านอื่น ๆ เช่น ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม มีเพียงบางส่วนเท่านั้น ที่แตกต่างกันออกไป ตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่ม http://www.มาปลูกผัก.comบริการรับจัดสวน/ตกแต่งสวน

          – รับจัดสวน ออกแบบจัดสวน จัดสวนฮวยจุ้ย ราคาไม่แพง จัดสวนหน้าบ้าน
          – บริการบำรุง-ดูแลสวน สวนจะสวยได้ต้องมีการบำรุงรักษาเพื่อให้ พรรณไม้ สามารถผลิดอกออกผล ให้เราได้ดู ผลงานจัดสวนที่นี่
          – ออกแบบทำน้ำตก บ่อปลา น้ำล้น น้ำพุ ม่านน้ำ วางระบบน้ำ ระบบสปริงเกอร์
          – บริการขุดล้อมต้นไม้ใหญ่ การย้ายต้นไม้ ต้มไม่ลีลาสวย ไม้งาม ไม้มงคล
          – รับปูหญ้า จำหน่ายหญ้านวลน้อย หญ้ามาเลเซีย หญ้าญี่ปุ่น รับปูหญ้าในราคาถูกสุด                        – รับออกแบบม่านน้ำม่านน้ำตก บ่อน้ำ น้ำตก น้ำตกจำลอง น้ำพุ น้ำล้น น้ำผุด สำเร็จรูป
          – รับออกแบบทำบ่อน้ำพุ น้ำตก ระบบน้ำ หน้าอาคาร สำนักงาน โครงการ

             บริการบำรุง-ดูแลสวน สวนจะสวยได้ต้องมีการบำรุงรักษาเพื่อให้ พรรณไม้ สามารถผลิดอกออกผล ให้เราได้ดู

รับจัดสวนในนครพนม
รับจัดสวนในบึงกาฬ
รับจัดสวนในสกลนคร
รับจัดสวนในมุกดาหาร
รับจัดสวนในอุบลราชธานี
รับจัดสวนในหนองคาย
รับจัดสวนในอำนาจเจริญ
รับจัดสวนในหนองบัวลำภู
รับจัดสวนในศรีสะเกษ
รับจัดสวนในอุดรธานี
รับจัดสวนในยโสธร
รับจัดสวนในเลย
รับจัดสวนในกาฬสินธุ์
รับจัดสวนในร้อยเอ็ด
รับจัดสวนในมหาสารคาม
รับจัดสวนในสุรินทร์
รับจัดสวนในขอนแก่น
รับจัดสวนในอำนาจเจริญ
รับจัดสวนในบุรีรัมย์
รับจัดสวนในชัยภูมิ
รับจัดสวนในโคราชนครราชสีมา
รับจัดสวนในเชียงใหม่
รับจัดสวนในเพชรบูรณ์
รับจัดสวนใน-เชียงราย
รับจัดสวนในแม่ฮ่องสอน
รับจัดสวนในพะเยา
รับจัดสวนในลำพูน
รับจัดสวนในน่าน
รับจัดสวนในลำปาง
รับจัดสวนในพิษณุโลก
รับจัดสวนในแพร่
รับจัดสวนในอุตรดิตถ์
รับจัดสวนในตาก
รับจัดสวนในกำแพงเพชร
รับจัดสวนในพิจิตร
รับจัดสวนในนครสวรรค์
รับจัดสวนในอุทัยธานี
รับจัดสวนในชัยนาท
รับจัดสวนในลพบุรี
รับจัดสวนในสิงห์บุรี
รับจัดสวนในสุโขทัย
รับจัดสวนในปราจีนบุรี
รับจัดสวนในสระบุรี
รับจัดสวนในนครนายก
รับจัดสวนในนครปฐม
รับจัดสวนในอ่างทอง
รับจัดสวนในราชบุรี
รับจัดสวนในสุพรรณบุรี
รับจัดสวนในอยุธยา
รับจัดสวนในสมุทรสงคราม
รับจัดสวนในสมุทรปราการ
รับจัดสวนในสมุทรสาคร
รับจัดสวนในสระแก้ว
รับจัดสวนในตราด
รับจัดสวนในจันทบุรี
รับจัดสวนในระยอง
รับจัดสวนในชลบุรี
รับจัดสวนในฉะเชิงเทรา
รับจัดสวนในเพชรบุรี
รับจัดสวนในชุมพร
รับจัดสวนในระนอง
รับจัดสวนในสุราษฎร์ธานี
รับจัดสวนในนครศรีธรรมราช
รับจัดสวนในพังงา
รับจัดสวนในกระบี่
รับจัดสวนในตรัง
รับจัดสวนในพัทลุง
รับจัดสวนในภูเก็ต
รับจัดสวนในสงขลา
รับจัดสวนในคลองตัน
รับจัดสวนในจรัญสนิทวงศ์
รับจัดสวนในดาวคะนอง
รับจัดสวนในดินแดง
รับจัดสวนในธนบุรี
รับจัดสวนในนวนคร
รับจัดสวนในนวลจันทร์
รับจัดสวนในบางนา
รับจัดสวนในปทุมวัน
รับจัดสวนในประชาชื่น
รับจัดสวนในประตูน้ำ
รับจัดสวนในปิ่นเกล้า
รับจัดสวนในพระราม 2
รับจัดสวนในพระราม 9
รับจัดสวนในเพชรเกษม
รับจัดสวนในรัชดาภิเษก
รับจัดสวนในรัชโยธิน
รับจัดสวนในรามคำแหง
รับจัดสวนในวังหิน
รับจัดสวนในวัชพล
รับจัดสวนในสะพานควาย
รับจัดสวนในสาธุประดิษฐ์
รับจัดสวนในสามเสน
รับจัดสวนในสีลม
รับจัดสวนในสุขาภิบาล
รับจัดสวนในสุขุมวิท
รับจัดสวนในสุทธิสาร
รับจัดสวนในอนุเสาวรีย์ชัย
รับจัดสวนในอ่อนนุช
รับจัดสวนในปากเกร็ด
รับจัดสวนในบางใหญ่
รับจัดสวนในคลองหลวง
รับจัดสวนในธัญบุรี
รับจัดสวนในลาดหลุมแก้ว
รับจัดสวนในลำลูกกา
รับจัดสวนในสามโคก
รับจัดสวนในหนองเสือ
รับจัดสวนในกระทุ่มแบน
รับจัดสวนในบางพลี
รับจัดสวนในบางบ่อ
รับจัดสวนในพระประแดง
รับจัดสวนในพุทธมณฑล
รับจัดสวนในสามพราน
รับจัดสวนในเมืองหัวหิน
รับจัดสวนในบางรัก
รับจัดสวนในสาธร
รับจัดสวนในเซนส์หลุยส์
รับจัดสวนในสาธุประดิษฐ์
รับจัดสวนในบางแค
รับจัดสวนในภาษีเจริญ
รับจัดสวนในปิ่นเกล้า
รับจัดสวนในจรัญ
รับจัดสวนในบรมราชชนนี
รับจัดสวนในบางพลัด
รับจัดสวนในบางอ้อ
รับจัดสวนในบางกอกน้อย
รับจัดสวนในบางกอกใหญ่
รับจัดสวนในคลองสาน
รับจัดสวนในอิสรภาพ
รับจัดสวนในสาธร
รับจัดสวนในสวนผัก
รับจัดสวนในทุ่งมังกร
รับจัดสวนในราชพฤกษ์
รับจัดสวนในชัยพฤกษ์
รับจัดสวนในกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
รับจัดสวนในพุทธมลฑล
รับจัดสวนในพระราม 2
รับจัดสวนในท่าพระ
รับจัดสวนในรัชดาภิเษก
รับจัดสวนในพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
รับจัดสวนในแม้นศรี
รับจัดสวนในราษฎร์บูรณะ
รับจัดสวนในดาวคะนอง
รับจัดสวนในตลาดพลู
รับจัดสวนในพญาไท
รับจัดสวนในเจริญ
รับจัดสวนในปทุมวัน
รับจัดสวนในมาบุญครอง
รับจัดสวนในสยาม
รับจัดสวนในศรีย่าน
รับจัดสวนในเทเวศน์
ทวีวัฒนา
รับจัดสวนในบางนา
รับจัดสวนในสี่แยกทศกันต์
รับจัดสวนในตลิ่งชัน
รับจัดสวนในสุขุมวิท
รับจัดสวนในประตูน้ำ
รับจัดสวนในวุฒากาศ
รับจัดสวนในจอมทอง
รับจัดสวนในท่าเกษตร
รับจัดสวนในบางแวก
รับจัดสวนในบางหว้า
รับจัดสวนในวงเวียนใหญ่
รับจัดสวนในลาดหญ้า
รับจัดสวนในสำราญราษฎร์
รับจัดสวนในเสาชิงช้า
รับจัดสวนในสาธุประดิษฐ์
รับจัดสวนในซ.วัดลาดปลาดุก
รับจัดสวนในซ.วัดศรีประวัติ
รับจัดสวนในสมเด็จเจ้าพระยา
รับจัดสวนในเจริญนคร
รับจัดสวนในเพชรเกษม
รับจัดสวนในบางรัก
รับจัดสวนในยานนาวา
รับจัดสวนในเอกชัย
รับจัดสวนในกำนันแม้น
รับจัดสวนในเทเวศน์
รับจัดสวนในเทอดไท
รับจัดสวนในบางขุนเทียน
รับจัดสวนในท่าข้าม
รับจัดสวนในบางบอน
รับจัดสวนในสุขสวัสดิ์
รับจัดสวนในทุ่งครุ
รับจัดสวนในประชาอุทิศ
รับจัดสวนในลาพร้าว
รับจัดสวนในอนุสาวรีย์ชัย
รับจัดสวนในซ.อารีย์สัมพันธุ์
รับจัดสวนในอ้อมน้อย
รับจัดสวนในอ้อมใหญ่
รับจัดสวนในมหาชัย
รับจัดสวนในคลองขวาง
รับจัดสวนในบางมด
รับจัดสวนในหนองเเขม

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.มาปลูกผัก.com