รับประกันตัวผู้ต้องหาศาล โทร 088-6670086 รับจ้างประกันตัว ประกันภัยอิสรภาพ โดยทีมงานมืออาชีพ มีทนายเป็นที่ปรึกษา

การเช่าหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหา++++
กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้เป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็น

ติดต่อเข้ามาได้ที่นายประกัน

ธรรม และสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น กองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1.กรณีท่านจะฟ้องคดีแพ่ง แต่ท่านไม่มีเงินชำระค่าธรรมเนียมศาล
2.กรณีท่านถูกฟ้องคดี แต่ท่านไม่มีเงินว่าจ้างทนายความ
3.กรณีท่านถูกจับ แต่ท่านไม่มีเงินที่จะใช้ในการประกันตัว
หมายเหตุ  หากท่านเป็นผู้ยากไร้หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมและต้องการได้รับความช่วยเหลือท่านสามารถขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้
เงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือ++++
1.ท่านไม่เคยยื่นคำขอ หรือได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นมาก่อน
2.ท่านจะต้องไม่เคยถูกปฏิเสธจากกองทุนมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการช่วยเหลือจากกองทุน
3.คดีของท่านที่จะฟ้อง หรือถูกฟ้อง มีโอกาสชนะ
4.การขอความช่วยเหลือในการประกันตัวในคดีอาญา ผู้ขอจะต้องมีความประพฤติดี และไม่มีพฤติการณ์ว่าจะหลบหนี
หลักฐานในการยื่นขอรับการสนับสนุน++++
ผู้ขอรับการสนับสนุน จะต้องกรอกแบบคำขอบริการสนับสนุนที่กำหนด พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักที่สำคัญ  เช่น  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) และหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานเบื้องต้นที่เกี่ยวกับคดีฟ้อง/ถูกฟ้อง และรายละเอียดเกี่ยวกับคดี ฯลฯ
สถานที่ขอใช้บริการ++++
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ผู้ขอรับบริการสนับสนุนสามารถยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือส่งคำขอทางไปรษณีย์ได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ   อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร A เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 021412915-20
ต่างจังหวัด  ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือส่งตำขอทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักงานยุติธรรม จังหวัดทั่วประเทศ
การขออนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย พ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน ตำรวจ หรือศาล ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีประกัน หรือโดยมีประกันและหลักประกันหรือไม่ ก็ได้
การปล่อยชั่วคราว หมายถึง การสั่งอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน ตำรวจ หรือศาล ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย ถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าจำเลย ในระหว่างการสอบสวน หรือระหว่างการดำเนินคดีของศาล เพราะตามหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดกระทำความผิดจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้ หากไม่จำเป็นต้องควบคุมหรือขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ ก็ควรที่จะปล่อยชั่วคราวไปตามกฎหมาย จ้างทนายปรึกษากฎหมาย
บริการเช่าหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหา ประกันอิสรภาพ มีทั้ง โฉนดที่ดิน เงินสด กรมธรรพ์ และอื่นๆ ปรึกษาปัญหาคดีความ ต้องการให้ช่วยเหลือโทรมาได้ โทรมาได้เลย ตลอดเวลา นายหน้าประกันตัว รับจ้างประกันตัว เช่าหลักทรัพย์ รับประกันตัว มีทีมกฎหมายที่มีความรู้ ความสามารถ ทุกคำแนะนำจึงมั่นใจได้ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ประกันอิสรภาพ จ้างทนายปรึกษากฎหมาย
รับประกันตัวให้กับผู้ต้องหาคดีเช็ค
ประกันคดีพรากผู้เยาว์  จ้างทนายปรึกษากฎหมาย
ประกันตัวจำเลยในคดีอาญาระดับศาลอาญา,ศาลจังหวัด
ประกันตัวคดีฆ่าคนตายจ้างทนายปรึกษากฎหมาย

รับประกันตัวผู้ต้องหาศาลโทร 088-6670086 รับจ้างประกันตัว ประกันภัยอิสรภาพ โดยทีมงานมืออาชีพ มีทนายเป็นที่ปรึกษา
ประกันตัวผู้ต้องหา, ประกันอิสรภาพ , ยื่นขอประกันตัว รับจ้างประกันตัว
รับประกันตัวผู้ต้องหา  ประกันอิสรภาพ ทุกคดี รับประกันตัวให้กับผู้ต้องหาคดีเช็ค ประกันคดีพรากผู้เยาว์ ประกันตัวคดียาเสพติด

ประกันตัวผู้ต้องหานครพนม
ประกันตัวผู้ต้องหาบึงกาฬ
ประกันตัวผู้ต้องหาสกลนคร
ประกันตัวผู้ต้องหามุกดาหาร
ประกันตัวผู้ต้องหาอุบลราชธานี
ประกันตัวผู้ต้องหาหนองคาย
ประกันตัวผู้ต้องหาอำนาจเจริญ
ประกันตัวผู้ต้องหาหนองบัวลำภู
ประกันตัวผู้ต้องหาศรีสะเกษ
ประกันตัวผู้ต้องหาอุดรธานี
ประกันตัวผู้ต้องหายโสธร
ประกันตัวผู้ต้องหาเลย
ประกันตัวผู้ต้องหากาฬสินธุ์
ประกันตัวผู้ต้องหาร้อยเอ็ด
ประกันตัวผู้ต้องหามหาสารคาม
ประกันตัวผู้ต้องหาสุรินทร์
ประกันตัวผู้ต้องหาขอนแก่น
ประกันตัวผู้ต้องหาอำนาจเจริญ
ประกันตัวผู้ต้องหาบุรีรัมย์
ประกันตัวผู้ต้องหาชัยภูมิ
ประกันตัวผู้ต้องหาโคราชนครราชสีมา
ประกันตัวผู้ต้องหาเชียงใหม่
ประกันตัวผู้ต้องหาเพชรบูรณ์
ประกันตัวผู้ต้องหา-เชียงราย
ประกันตัวผู้ต้องหาแม่ฮ่องสอน
ประกันตัวผู้ต้องหาพะเยา
ประกันตัวผู้ต้องหาลำพูน
ประกันตัวผู้ต้องหาน่าน
ประกันตัวผู้ต้องหาลำปาง
ประกันตัวผู้ต้องหาพิษณุโลก
ประกันตัวผู้ต้องหาแพร่
ประกันตัวผู้ต้องหาอุตรดิตถ์
ประกันตัวผู้ต้องหาตาก
ประกันตัวผู้ต้องหากำแพงเพชร
ประกันตัวผู้ต้องหาพิจิตร
ประกันตัวผู้ต้องหานครสวรรค์
ประกันตัวผู้ต้องหาอุทัยธานี
ประกันตัวผู้ต้องหาชัยนาท
ประกันตัวผู้ต้องหาลพบุรี
ประกันตัวผู้ต้องหาสิงห์บุรี
ประกันตัวผู้ต้องหาสุโขทัย
ประกันตัวผู้ต้องหาปราจีนบุรี
ประกันตัวผู้ต้องหาสระบุรี
ประกันตัวผู้ต้องหานครนายก
ประกันตัวผู้ต้องหานครปฐม
ประกันตัวผู้ต้องหาอ่างทอง
ประกันตัวผู้ต้องหาราชบุรี
ประกันตัวผู้ต้องหาสุพรรณบุรี
ประกันตัวผู้ต้องหาอยุธยา
ประกันตัวผู้ต้องหาสมุทรสงคราม
ประกันตัวผู้ต้องหาสมุทรปราการ
ประกันตัวผู้ต้องหาสมุทรสาคร
ประกันตัวผู้ต้องหาสระแก้ว
ประกันตัวผู้ต้องหาตราด
ประกันตัวผู้ต้องหาจันทบุรี
ประกันตัวผู้ต้องหาระยอง
ประกันตัวผู้ต้องหาชลบุรี
ประกันตัวผู้ต้องหาฉะเชิงเทรา
ประกันตัวผู้ต้องหาเพชรบุรี
ประกันตัวผู้ต้องหาชุมพร
ประกันตัวผู้ต้องหาระนอง
ประกันตัวผู้ต้องหาสุราษฎร์ธานี
ประกันตัวผู้ต้องหานครศรีธรรมราช
ประกันตัวผู้ต้องหาพังงา
ประกันตัวผู้ต้องหากระบี่
ประกันตัวผู้ต้องหาตรัง
ประกันตัวผู้ต้องหาพัทลุง
ประกันตัวผู้ต้องหาภูเก็ต
ประกันตัวผู้ต้องหาสงขลา
ประกันตัวผู้ต้องหาคลองตัน
ประกันตัวผู้ต้องหาจรัญสนิทวงศ์
ประกันตัวผู้ต้องหาดาวคะนอง
ประกันตัวผู้ต้องหาดินแดง
ประกันตัวผู้ต้องหาธนบุรี
ประกันตัวผู้ต้องหานวนคร
ประกันตัวผู้ต้องหานวลจันทร์
ประกันตัวผู้ต้องหาบางนา
ประกันตัวผู้ต้องหาปทุมวัน
ประกันตัวผู้ต้องหาประชาชื่น
ประกันตัวผู้ต้องหาประตูน้ำ
ประกันตัวผู้ต้องหาปิ่นเกล้า
ประกันตัวผู้ต้องหาพระราม 2
ประกันตัวผู้ต้องหาพระราม 9
ประกันตัวผู้ต้องหาเพชรเกษม
ประกันตัวผู้ต้องหารัชดาภิเษก
ประกันตัวผู้ต้องหารัชโยธิน
ประกันตัวผู้ต้องหารามคำแหง
ประกันตัวผู้ต้องหาวังหิน
ประกันตัวผู้ต้องหาวัชพล
ประกันตัวผู้ต้องหาสะพานควาย
ประกันตัวผู้ต้องหาสาธุประดิษฐ์
ประกันตัวผู้ต้องหาสามเสน
ประกันตัวผู้ต้องหาสีลม
ประกันตัวผู้ต้องหาสุขาภิบาล
ประกันตัวผู้ต้องหาสุขุมวิท
ประกันตัวผู้ต้องหาสุทธิสาร
ประกันตัวผู้ต้องหาอนุเสาวรีย์ชัย
ประกันตัวผู้ต้องหาอ่อนนุช
ประกันตัวผู้ต้องหาปากเกร็ด
ประกันตัวผู้ต้องหาบางใหญ่
ประกันตัวผู้ต้องหาคลองหลวง
ประกันตัวผู้ต้องหาธัญบุรี
ประกันตัวผู้ต้องหาลาดหลุมแก้ว
ประกันตัวผู้ต้องหาลำลูกกา
ประกันตัวผู้ต้องหาสามโคก
ประกันตัวผู้ต้องหาหนองเสือ
ประกันตัวผู้ต้องหากระทุ่มแบน
ประกันตัวผู้ต้องหาบางพลี
ประกันตัวผู้ต้องหาบางบ่อ
ประกันตัวผู้ต้องหาพระประแดง
ประกันตัวผู้ต้องหาพุทธมณฑล
ประกันตัวผู้ต้องหาสามพราน
ประกันตัวผู้ต้องหาเมืองหัวหิน
ประกันตัวผู้ต้องหาบางรัก
ประกันตัวผู้ต้องหาสาธร
ประกันตัวผู้ต้องหาเซนส์หลุยส์
ประกันตัวผู้ต้องหาสาธุประดิษฐ์
ประกันตัวผู้ต้องหาบางแค
ประกันตัวผู้ต้องหาภาษีเจริญ
ประกันตัวผู้ต้องหาปิ่นเกล้า
ประกันตัวผู้ต้องหาจรัญ
ประกันตัวผู้ต้องหาบรมราชชนนี
ประกันตัวผู้ต้องหาบางพลัด
ประกันตัวผู้ต้องหาบางอ้อ
ประกันตัวผู้ต้องหาบางกอกน้อย
ประกันตัวผู้ต้องหาบางกอกใหญ่
ประกันตัวผู้ต้องหาคลองสาน
ประกันตัวผู้ต้องหาอิสรภาพ
ประกันตัวผู้ต้องหาสาธร
ประกันตัวผู้ต้องหาสวนผัก
ประกันตัวผู้ต้องหาทุ่งมังกร
ประกันตัวผู้ต้องหาราชพฤกษ์
ประกันตัวผู้ต้องหาชัยพฤกษ์
ประกันตัวผู้ต้องหากัลปพฤกษ์
ประกันตัวผู้ต้องหากาญจนาภิเษก
ประกันตัวผู้ต้องหาพุทธมลฑล
ประกันตัวผู้ต้องหาพระราม 2
ประกันตัวผู้ต้องหาท่าพระ
ประกันตัวผู้ต้องหารัชดาภิเษก
ประกันตัวผู้ต้องหาพระราม 3
ประกันตัวผู้ต้องหาซ.วัดลาดปลาดุก
ประกันตัวผู้ต้องหาแม้นศรี
ประกันตัวผู้ต้องหาราษฎร์บูรณะ
ประกันตัวผู้ต้องหาดาวคะนอง
ประกันตัวผู้ต้องหาตลาดพลู
ประกันตัวผู้ต้องหาพญาไท
ประกันตัวผู้ต้องหาเจริญ
ประกันตัวผู้ต้องหาปทุมวัน
ประกันตัวผู้ต้องหามาบุญครอง
ประกันตัวผู้ต้องหาสยาม
ประกันตัวผู้ต้องหาศรีย่าน
ประกันตัวผู้ต้องหาเทเวศน์
ประกันตัวผู้ต้องหาทวีวัฒนา
ประกันตัวผู้ต้องหาบางนา
ประกันตัวผู้ต้องหาสี่แยกทศกันต์
ประกันตัวผู้ต้องหาตลิ่งชัน
ประกันตัวผู้ต้องหาสุขุมวิท
ประกันตัวผู้ต้องหาประตูน้ำ
ประกันตัวผู้ต้องหาวุฒากาศ
ประกันตัวผู้ต้องหาจอมทอง
ประกันตัวผู้ต้องหาท่าเกษตร
ประกันตัวผู้ต้องหาบางแวก
ประกันตัวผู้ต้องหาบางหว้า
ประกันตัวผู้ต้องหาวงเวียนใหญ่
ประกันตัวผู้ต้องหาลาดหญ้า
ประกันตัวผู้ต้องหาสำราญราษฎร์
ประกันตัวผู้ต้องหาเสาชิงช้า
ประกันตัวผู้ต้องหาสาธุประดิษฐ์
ประกันตัวผู้ต้องหาซ.วัดลาดปลาดุก
ประกันตัวผู้ต้องหาซ.วัดศรีประวัติ
ประกันตัวผู้ต้องหาสมเด็จเจ้าพระยา
ประกันตัวผู้ต้องหาเจริญนคร
ประกันตัวผู้ต้องหาเพชรเกษม
ประกันตัวผู้ต้องหาบางรัก
ประกันตัวผู้ต้องหายานนาวา
ประกันตัวผู้ต้องหาเอกชัย
ประกันตัวผู้ต้องหากำนันแม้น
ประกันตัวผู้ต้องหาเทเวศน์
ประกันตัวผู้ต้องหาเทอดไท
ประกันตัวผู้ต้องหาบางขุนเทียน
ประกันตัวผู้ต้องหาท่าข้าม
ประกันตัวผู้ต้องหาบางบอน
ประกันตัวผู้ต้องหาสุขสวัสดิ์
ประกันตัวผู้ต้องหาทุ่งครุ
ประกันตัวผู้ต้องหาประชาอุทิศ
ประกันตัวผู้ต้องหาลาพร้าว
ประกันตัวผู้ต้องหาอนุสาวรีย์ชัย
ประกันตัวผู้ต้องหาซ.อารีย์สัมพันธุ์
ประกันตัวผู้ต้องหาอ้อมน้อย
ประกันตัวผู้ต้องหาอ้อมใหญ่
ประกันตัวผู้ต้องหามหาชัย
ประกันตัวผู้ต้องหาคลองขวาง
ประกันตัวผู้ต้องหาบางมด
ประกันตัวผู้ต้องหาหนองเเขม

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ประกันผู้ต้องหา.com