รับเหมาสร้างวัด สร้างโบสถ์ ติดต่อ โทร 061-1476494 ช่างดีดโบสถ์ สร้างประตูโขงวัด ช่างสี

ประเภทของวัด++++
ประเภทของวัดพอจะแบ่งออกได้ดังนี้
ช่างบูรณะโบสถ์ ทาสีโบสถ์ 
1.  วัดหลวงหรือพระอารามหลวงคือวัดที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์  แล้วพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ต่ำศักดิ์ลงมา   หรือพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ทรงสร้างขึ้นหรือโปรดให้ปฎิสังขรณ์และสร้างขึ้น แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง
       นอกจากนี้  ยังรวมถึงวัดที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์   และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงอีกด้วย
     2.  วัดราษฎร์ คือ   วัดที่ประชาชนทั่วไปสร้าง หรือปฏิสังขรณ์ขึ้นตามศรัทธา  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาถูกต้องตามกฎหมายจากทางราชการแล้ว    และช่วยกันทำนุบำรุงวัดสืบต่อกันมา ส่วนวัดที่ราษฎรมีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของภิกษุสงฆ์ เราเรียกว่าสำนักสงฆ์ ซึ่งยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
        นอกจากนี้ วัดที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์ ถ้าพระมหากษัตริย์ทรงพิจารณาเห็น  สมควรได้รับเกียรติยกย่องเป็นพิเศษ ก็ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงด้วย

        รัฐบาลซึ่งได้ยึดมั่นในนโยบายที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พิจารณาเห็นว่า  การยกฐานะวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง   ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะช่วยเชิดชูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง    เมื่อมีวัดที่เห็นสมควรเป็นพระอารามหลวง    การขอพระราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง จึงได้ดำเนินการสืบต่อมา
 พระพุทธศาสนา
“พุทธศาสนา”  เป็นศาสนาประจำชาติไทยมาอย่างยาวนาน   พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์   ล้วนได้ทรงทำนุบำรุงอุปถัมป์พระพุทธศาสนามาโดยตลอด พุทธศาสนาในประเทศไทย มี 2 นิกายที่สำคัญ คือ  มหายาน  และ หินยาน โดยนิกายหินยานได้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยตั้งแต่ ราว พ.ศ.300 คนไทย ได้นับถือพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นอย่างกว้างขวางมาเป็นลำดับ  จนถึงสมัยรัชกาลที่  3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  พุทธศาสนาได้แบ่งย่อยออกเป็น มหานิกาย  และธรรมยุติ แม้จะมีธรรมทัศนะ  และวัตรปฏิบัติที่มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปบ้าง แต่ในหลักธรรมแล้ว  ยังคงยึดถือตามพระราชบัญญัติในพระไตรปิฎกเช่นเดียวกัน
พุทธศาสนาในประเทศไทยมีลักษณะที่ผสมผสานกับศาสนาพราหมณ์ และคติความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผีสางเทวดา  พุทธศาสนามีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างสรรค์และลักษณะของวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง   ทั้งด้านจิตใจ ความเชื่อ บุคลิกภาพ รวมถึงวัฒนธรรมทางด้านวัตถุ อาทิเช่น เจดีย์ โบสถ์ วิหาร และพระพุทธรูปปางต่างๆ เป็นต้นพุทธศาสนาในประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยาตอนต้นต่อมากรุงศรีอยุธยาถูกพม่าตีแตก     และตกเป็นประเทศราชของพม่าทำให้ศาสนาพุทธถึงยุคเสื่อมลง จนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้กอบกู้เอกราชให้ชนชาวไทยได้สำเร็จ   พระองค์ได้ทรงเริ่มฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นมาอีกครั้ง ต่อมาในราชวงศ์รัตนโกสินทร์ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงก่อตั้ง “กรมสงฆ์การี” ขึ้นมา โดยมีหน้าที่ดูแลพระสงฆ์ในพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบการปกครองพระสงฆ์ โดยจัดตั้ง “มหาเถรสมาคม” ขึ้นมาเป็นองค์กรของสงฆ์ที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและบริหารกิจการสงฆ์ทั่วประเทศ
สมัยนี้ การสร้างวัด ต้องอาศัยกำลังทรัพย์และกำลังคนมหาศาล เพราะต้องสร้างวัดให้เพียบ พร้อมด้วยสถานที่ร่มรื่น มีอาคารโรงเรือนมากมาย โดยเฉพาะมีโรงอุโบสถ หรือโบสถ์
สถานที่ที่จะต้องใช้ เพื่อการทำสังฆกรรมสำคัญๆหลายอย่าง อาทิ การให้การอุปสมบทแก่กุลบุตร การสวดทำอัพภานกรรม การสวดญัตติทุติยกรรมวาจา การสวดญัตติจตุตถกรรมวาจา ฯลฯ
ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
เนื่องจากโบสถ์ ที่สร้างขึ้นทุกวันนี้ คณะสงฆ์สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างคือ เป็นอาคารอเนกประสงค์ รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมที่แสดงธรรม ที่ฝึกอบรมสมาธิภาวนา ที่สวดมนต์ ทำวัตรเช้าค่ำ และที่พักอาศัยชั่วคราว สำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะ เป็นต้น
เพราะฉะนั้น ผู้ที่สร้างโบสถ์ถวายพระสงฆ์ จึงได้บุญกุศลมากมาย ทั้งชาตินี้และชาติหน้า
วัด คือคำเรียก สถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ในประเทศไทย, กัมพูชา และลาว ภายในวัดจะมี กุฏิ  เมื่อเราเป็นชาวพุทธ จึงทำเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ที่ต้องบำรุงรักษาวัด รับสร้างโบสถ์ หอระฆัง เมรุ ศาลาการเปรียญ
โดยช่างผู้ชำนาญงานบุญเรียงก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง โบสถ์ เมรุ ศาลา ซุ้มประตู หอระฆัง
บริการของเรา++++
ช่างดีดโบสถ์บริการช่างดีดวัด รับดีดโบสถ์ ยกหอระฆัง วิหาร โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้างวัด
รับเหมาสร้างวัด  โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ
รับเหมาก่อสร้างโบสถ์. ซุ้มประตูวัด ออกแบบรับเหมาสร้างโบสถ์. รับเหมาสร้างโบสถ์.
บสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลาวัด สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์ รับบูรณะองค์พระ โบสถ์ ศาลา วิหาร  ช่างสีบูรณะโบสถ์ ศาลาและองค์พระ. ช่างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาโบสถ์. อื่น ๆ. ช่างทาสีวัด- ช่างปิดทอง – ช่างปิดกระจก – ช่างลายปูนปั้น – ช่างจิตรกรรมฝาผนัง – ช่างดีดโบสถ์
รับเหมาสร้างวัด
รับเหมาสร้างวัดสร้างโบสถ์ ติดต่อ โทร 061-1476494 ช่างดีดโบสถ์ สร้างประตูโขงวัด ช่างสีบูรณะโบสถ์
รับเหมาสร้างวัด , ช่างซุ้มประตูวัด  , สร้างโบสถ์
รับสร้างโบสถ์ สร้างวัด สร้างห้องน้ำวัด สร้างกุฏิวัด สร้างวิหาร สร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์ งานออกแบบโบสถ์

สร้างวัดนครพนม
สร้างวัดบึงกาฬ
สร้างวัดสกลนคร
สร้างวัดมุกดาหาร
สร้างวัดอุบลราชธานี
สร้างวัดหนองคาย
สร้างวัดอำนาจเจริญ
สร้างวัดหนองบัวลำภู
สร้างวัดศรีสะเกษ
สร้างวัดอุดรธานี
สร้างวัดยโสธร
สร้างวัดเลย
สร้างวัดกาฬสินธุ์
สร้างวัดร้อยเอ็ด
สร้างวัดมหาสารคาม
สร้างวัดสุรินทร์
สร้างวัดขอนแก่น
สร้างวัดอำนาจเจริญ
สร้างวัดบุรีรัมย์
สร้างวัดชัยภูมิ
สร้างวัดโคราชนครราชสีมา
สร้างวัดเชียงใหม่
สร้างวัดเพชรบูรณ์
สร้างวัด-เชียงราย
สร้างวัดแม่ฮ่องสอน
สร้างวัดพะเยา
สร้างวัดลำพูน
สร้างวัดน่าน
สร้างวัดลำปาง
สร้างวัดพิษณุโลก
สร้างวัดแพร่
สร้างวัดอุตรดิตถ์
สร้างวัดตาก
สร้างวัดกำแพงเพชร
สร้างวัดพิจิตร
สร้างวัดนครสวรรค์
สร้างวัดอุทัยธานี
สร้างวัดชัยนาท
สร้างวัดลพบุรี
สร้างวัดสิงห์บุรี
สร้างวัดสุโขทัย
สร้างวัดปราจีนบุรี
สร้างวัดสระบุรี
สร้างวัดนครนายก
สร้างวัดนครปฐม
สร้างวัดอ่างทอง
สร้างวัดราชบุรี
สร้างวัดสุพรรณบุรี
สร้างวัดอยุธยา
สร้างวัดสมุทรสงคราม
สร้างวัดสมุทรปราการ
สร้างวัดสมุทรสาคร
สร้างวัดสระแก้ว
สร้างวัดตราด
สร้างวัดจันทบุรี
สร้างวัดระยอง
สร้างวัดชลบุรี
สร้างวัดฉะเชิงเทรา
สร้างวัดเพชรบุรี
สร้างวัดชุมพร
สร้างวัดระนอง
สร้างวัดสุราษฎร์ธานี
สร้างวัดนครศรีธรรมราช
สร้างวัดพังงา
สร้างวัดกระบี่
สร้างวัดตรัง
สร้างวัดพัทลุง
สร้างวัดภูเก็ต
สร้างวัดสงขลา
สร้างวัดคลองตัน
สร้างวัดจรัญสนิทวงศ์
สร้างวัดดาวคะนอง
สร้างวัดดินแดง
สร้างวัดธนบุรี
สร้างวัดนวนคร
สร้างวัดนวลจันทร์
สร้างวัดบางนา
สร้างวัดปทุมวัน
สร้างวัดประชาชื่น
สร้างวัดประตูน้ำ
สร้างวัดปิ่นเกล้า
สร้างวัดพระราม 2
สร้างวัดพระราม 9
สร้างวัดเพชรเกษม
สร้างวัดรัชดาภิเษก
สร้างวัดรัชโยธิน
สร้างวัดรามคำแหง
สร้างวัดวังหิน
สร้างวัดวัชพล
สร้างวัดสะพานควาย
สร้างวัดสาธุประดิษฐ์
สร้างวัดสามเสน
สร้างวัดสีลม
สร้างวัดสุขาภิบาล
สร้างวัดสุขุมวิท
สร้างวัดสุทธิสาร
สร้างวัดอนุเสาวรีย์ชัย
สร้างวัดอ่อนนุช
สร้างวัดปากเกร็ด
สร้างวัดบางใหญ่
สร้างวัดคลองหลวง
สร้างวัดธัญบุรี
สร้างวัดลาดหลุมแก้ว
สร้างวัดลำลูกกา
สร้างวัดสามโคก
สร้างวัดหนองเสือ
สร้างวัดกระทุ่มแบน
สร้างวัดบางพลี
สร้างวัดบางบ่อ
สร้างวัดพระประแดง
สร้างวัดพุทธมณฑล
สร้างวัดสามพราน
สร้างวัดเมืองหัวหิน
สร้างวัดบางรัก
สร้างวัดสาธร
สร้างวัดเซนส์หลุยส์
สร้างวัดสาธุประดิษฐ์
สร้างวัดบางแค
สร้างวัดภาษีเจริญ
สร้างวัดปิ่นเกล้า
สร้างวัดจรัญ
สร้างวัดบรมราชชนนี
สร้างวัดบางพลัด
สร้างวัดบางอ้อ
สร้างวัดบางกอกน้อย
สร้างวัดบางกอกใหญ่
สร้างวัดคลองสาน
สร้างวัดอิสรภาพ
สร้างวัดสาธร
สร้างวัดสวนผัก
สร้างวัดทุ่งมังกร
สร้างวัดราชพฤกษ์
สร้างวัดชัยพฤกษ์
สร้างวัดกัลปพฤกษ์
สร้างวัดกาญจนาภิเษก
สร้างวัดพุทธมลฑล
สร้างวัดพระราม 2
สร้างวัดท่าพระ
สร้างวัดรัชดาภิเษก
สร้างวัดพระราม 3
สร้างวัดซ.วัดลาดปลาดุก
สร้างวัดแม้นศรี
สร้างวัดราษฎร์บูรณะ
สร้างวัดดาวคะนอง
สร้างวัดตลาดพลู
สร้างวัดพญาไท
สร้างวัดเจริญ
สร้างวัดปทุมวัน
สร้างวัดมาบุญครอง
สร้างวัดสยาม
สร้างวัดศรีย่าน
สร้างวัดเทเวศน์
สร้างวัดทวีวัฒนา
สร้างวัดบางนา
สร้างวัดสี่แยกทศกันต์
สร้างวัดตลิ่งชัน
สร้างวัดสุขุมวิท
สร้างวัดประตูน้ำ
สร้างวัดวุฒากาศ
สร้างวัดจอมทอง
สร้างวัดท่าเกษตร
สร้างวัดบางแวก
สร้างวัดบางหว้า
สร้างวัดวงเวียนใหญ่
สร้างวัดลาดหญ้า
สร้างวัดสำราญราษฎร์
สร้างวัดเสาชิงช้า
สร้างวัดสาธุประดิษฐ์
สร้างวัดซ.วัดลาดปลาดุก
สร้างวัดซ.วัดศรีประวัติ
สร้างวัดสมเด็จเจ้าพระยา
สร้างวัดเจริญนคร
สร้างวัดเพชรเกษม
สร้างวัดบางรัก
สร้างวัดยานนาวา
สร้างวัดเอกชัย
สร้างวัดกำนันแม้น
สร้างวัดเทเวศน์
สร้างวัดเทอดไท
สร้างวัดบางขุนเทียน
สร้างวัดท่าข้าม
สร้างวัดบางบอน
สร้างวัดสุขสวัสดิ์
สร้างวัดทุ่งครุ
สร้างวัดประชาอุทิศ
สร้างวัดลาพร้าว
สร้างวัดอนุสาวรีย์ชัย
สร้างวัดซ.อารีย์สัมพันธุ์
สร้างวัดอ้อมน้อย
สร้างวัดอ้อมใหญ่
สร้างวัดมหาชัย
สร้างวัดคลองขวาง
สร้างวัดบางมด
สร้างวัดหนองเเขม