น้ำบาดาลนครราชสีมา บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในนครราชสีมา นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาล

บริการรับเจาะบาดาลนครราชสีมา
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
นครราชสีมาบริการขุดเจาะบาดาล ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– นครราชสีมารับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
นครราชสีมาบริการขุดเจาะบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– นครราชสีมาออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– นครราชสีมารับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– นครราชสีมารับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลนครราชสีมา
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากร
ของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนช่างบาดาล

๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาลนครราชสีมา การขุดเจาะน้ำบาดาลนครราชสีมา รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล
ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาลนครราชสีมา และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว
ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด
แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาลนครราชสีมาการใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)

พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลนครราชสีมา และการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล
(เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลมีอำนาจในการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การเป็นไปตามพ.ร.บ.นี้ ที่สำคัญ ได้แก่

– กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลนครราชสีมา การใช้น้ำบาดาล การระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล การป้องกันในด้านสาธารณสุขและในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

– กำหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก

– กำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลในแต่ละท้องที่ รวมถึงประเภทการใช้น้ำบาดาล หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาล

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดให้มีบริการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของช่างเจาะน้ำบาดาลนครราชสีมา ทั้งของรัฐและเอกชน
๓. ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช้ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ นี้ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(แก้ไขตาม พ.ร.ฎ.แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕)และพระราชบัญญัตินี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๔ ตอนที่ ๖๙ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ โดยในมาตรา ๒ ได้กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เจาะน้ำบาดาล

การสูบน้ำบาดาลทำให้เกิดหลุมยุบจริงหรือไม่ ?

การสูบน้ำบาดาลทำให้เกิดหลุมยุบจริงหรือไม่นั้น ต้องดูข้อเท็จจริงจากสภาพพื้นที่ เช่น การเกิดหลุมยุบบริเวณ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานั้น เกิดจากการทำเหมืองเกลือ
โดยเจาะบ่อลงไปในแหล่งเกลือหินและอัดน้ำจืดลงไปละลายเกลือหินแล้วสูบขึ้นมานำเข้า กระบวนการผลิตเกลือ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นกระบวนการทำเหมือง เรียกว่า
เหมืองละลาย เมื่ออัดน้ำจำนวนมากลงไปละลายเกลือทำให้เกิดเป็นโพรงเมื่อส่วนบนของ โพรงเกลือถูกน้ำละลายจะทำให้ความหนาของเกลือบางลงจนถึงระดับหนึ่งที่ไม่สามารถ
รับน้ำหนักบนผิวดินได้ก็จะยุบตัวลงมา ในลักษณะหลุมกลมๆ หรือในกรณีที่เกิดหลุมยุบ ในที่อื่นๆ เช่น ในหินปูนซึ่งอยู่ใต้พื้นดินเมื่อถูกน้ำซึ่งมีคุณสมบัติในการละลายได้ดี ละลาย
นานเข้าก็จะเกิดเป็นโพรง เป็นถ้ำใต้พื้นดิน ด้านบนของถ้ำจะถูกละลายบางลง เมื่อได้รับ แรงกดทับ หรือเกิดการเคลื่อนตัวของโลก ก็จะทำให้พื้นที่ด้านบนของถ้ำพังยุบลงมา
ทั้ง 2 กรณีดังกล่าว จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีการสูบน้ำบาดาล

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบัวลาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวลาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองพะไล
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนจาน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสีดา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีดา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตาดใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนประดู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนทอง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอขามทะเลสอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามทะเลสอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงอ้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพันดุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสรวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโป่งแดง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอขามสะแกแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามสะแกแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชีวึก
ช่างเจาะน้ำบาดาลพะงาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหัวฟาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองนาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเกษตร
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนเมือง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอคง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลคูขาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาจั่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านปรางค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองมะนาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเทพาลัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองคง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนเต็ง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอครบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลครบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลครบุรีใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลจระเข้หิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะแบกบาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลมาบตะโกเอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำเพียก
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระว่านพระยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลอรพิมพ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเฉลียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแชะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกกระชาย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอจักราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลจักราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลทองหลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีละกอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีสุก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองพลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินโคน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชุมพวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมพวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลาดไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลประสุข
ช่างเจาะน้ำบาดาลสาหร่าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหลัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนยอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนรัง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอด่านขุนทด
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดพิมาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านขุนทด
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านนอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านใน
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะเคียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเก่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแปรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพันชนะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระจรเข้
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกราด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวตะเกียด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวละคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินดาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยบง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนเมืองพัฒนา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบัวใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดจอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนตะหนิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแจ้งใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสมาใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนทองหลาง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านเหลื่อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่อระกา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเหลื่อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกกระเบื้อง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอประทาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระทุ่มราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนมัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลาดไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งสว่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางรำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลประทาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังไม้แดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองค่าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองพลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหันห้วยทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองโดน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนเพ็ด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปักธงชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลงิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะขบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะคุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลธงชัยเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนกออก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อปลาทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำนางแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะแกราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุขเกษม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกษมทรัพย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองปัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกไทย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปากช่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกลางดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขนงพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลจันทึก
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากช่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพญาเย็น
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังกะทะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองน้ำแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสาหร่าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหมูสี
ช่างเจาะน้ำบาดาลโป่งตาลอง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพระทองคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทัพรั้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพังเทียม
ช่างเจาะน้ำบาดาลมาบกราด
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหอย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพิมาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระชอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระเบื้องใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลชีวาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลธารละหลอด
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคมสร้างตนเอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลรังกาใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสัมฤทธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองระเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโบสถ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอลำทะเมนชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุย
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่องแมว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไพล

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวังน้ำเขียว
ช่างเจาะน้ำบาดาลระเริง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังน้ำเขียว
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหมี
ช่างเจาะน้ำบาดาลอุดมทรัพย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทยสามัคคี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสีคิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลกฤษณา
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลมิตรภาพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดบัวขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังโรงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีคิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองน้ำใส
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหญ้าขาว

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสูงเนิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดจิก
ช่างเจาะน้ำบาดาลนากลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุ่งขี้เหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะเกลือเก่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะเกลือใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสูงเนิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตะไก้
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสมา
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลโค้งยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนค่า

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองบุนนาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลลุงเขว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลสารภี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตะไก้
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบุนนาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหัวแรต
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไม้ไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลแหลมทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทยเจริญ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอห้วยแถลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกงรถ
ช่างเจาะน้ำบาดาลงิ้วตะโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับสวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลุ่งตะเคียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลุ่งประดู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินดาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยแคน
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยแถลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองพลับพลา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระพุทธ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองงูเหลือม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองยาง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเทพารักษ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงปรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังยายทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำนักตะคร้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลจอหอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเกาะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลปรุใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลพลกรัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพะเนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลพุดซา
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะเริง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีมุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุรนารี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกระทุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองจะบก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองระเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไข่น้ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไผ่ล้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหมื่นไวย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวทะเล
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกกรวด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์กลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไชยมงคล

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมืองยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระเบื้องนอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลละหานปลาค้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนอุดม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเสิงสาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดโบสถ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านราษฎร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระตะเคียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุขไพบูลย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสิงสาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสมบูรณ์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแก้งสนามนาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงพะไล
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีสุก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก้งสนามนาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสำราญ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโชคชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระโทก
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านเกวียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งอรุณ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าจะหลุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าลาดขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าอ่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเยี่ยม
ช่างเจาะน้ำบาดาลพลับพลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลละลมใหม่พัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลโชคชัย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโนนสูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามเฒ่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลจันอัด
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนชมพู
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนหวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านคล้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลธารปราสาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลบิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพลสงคราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะค่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำคอหงษ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำมูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลุมข้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองปราสาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลโตนด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลใหม่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโนนแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนยาวใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำพะเนียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนตาเถร
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนแดง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโนนไทย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกำปัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลค้างพลู
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านจาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลถนนโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัลลังก์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านวัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะค่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลสายออ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนไทย