บ่อบาดาลสุโขทัย บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในสุโขทัย นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาล

บริการรับเจาะบาดาลสุโขทัย
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
สุโขทัยบริการขุดเจาะบาดาล ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– สุโขทัยรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– สุโขทัยบริการขุดเจาะบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– สุโขทัยออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– สุโขทัยรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
สุโขทัยรับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลสุโขทัย
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากร
ของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนช่างบาดาล

๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาลสุโขทัย การขุดเจาะน้ำบาดาลสุโขทัย รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล
ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาลสุโขทัย และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว
ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด
แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาลสุโขทัย การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)

พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลสุโขทัย และการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล
(เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลมีอำนาจในการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การเป็นไปตามพ.ร.บ.นี้ ที่สำคัญ ได้แก่

– กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลสุโขทัย การใช้น้ำบาดาล การระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล การป้องกันในด้านสาธารณสุขและในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

– กำหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก

– กำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลในแต่ละท้องที่ รวมถึงประเภทการใช้น้ำบาดาล หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาล

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดให้มีบริการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของช่างเจาะน้ำบาดาลสุโขทัย ทั้งของรัฐและเอกชน
๓. ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช้ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ นี้ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(แก้ไขตาม พ.ร.ฎ.แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕)และพระราชบัญญัตินี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๔ ตอนที่ ๖๙ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ โดยในมาตรา ๒ ได้กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เจาะน้ำบาดาล

ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเป็น “เขตน้ำบาดาล” ต้องขออนุญาต
สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือ หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่า แม้ว่าจะเจาะบ่อบาดาลสักบ่อในที่ดินของตัวเอง จ่ายเงินค่าใช้จ่ายเอง จ่ายเอกชนมาขุดเจาะเอง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อใช้ในการเกษตร
เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ก็ต้องยื่นขออนุญาตการเจาะและใช้น้ำบาดาลกับทางราชการ

น้ำบาดาล เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนมีสิทธิใช้ แต่การเจาะบ่อน้ำบาดาลไม่ได้มาตรฐาน และการใช้น้ำบาดาลมากเกินความสมดุล จะทำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล

เนื่องจากว่า น้ำบาดาล เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนมีสิทธิใช้ แต่การเจาะบ่อน้ำบาดาลไม่ได้มาตรฐาน และการใช้น้ำบาดาลมากเกินความสมดุล
จะทำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล ขณะเดียวกันหากมีการใช้อย่างฟุ่มเฟือย อาจส่งผลให้คุณภาพน้ำใต้ดินเปลี่ยนไป คุณภาพต่ำลง
ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำหรือปนเปื้อนสารพิษได้เช่นกัน แน่นอนว่าอาจอันตรายต่อสุขภาพหากนำไปกินหรือใช้

ทำให้ภาครัฐต้องเข้ามากำกับดูแล โดยตามตัวบทกฎหมายกำหนดไว้ว่า ทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ และทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นเขตน้ำบาดาล และกำหนดว่า
น้ำใต้ดินที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร ถือเป็นน้ำบาดาล

ดังนั้นผู้ใช้น้ำดังกล่าวจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้อง และหากไม่ดำเนินการ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกงไกรลาศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกกแรต
ช่างเจาะน้ำบาดาลกง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงเดือย
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าฉนวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกร่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่สุขเกษม
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าแฝก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลไกรกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไกรนอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลไกรใน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอคีรีมาศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งยางเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเชิงคีรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านน้ำพุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านป้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีคีรีมาศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามพวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกระดิ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองจิก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโตนด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอทุ่งเสลี่ยม
ช่างเจาะน้ำบาดาลกลางดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งเสลี่ยม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่ไชยมงคล
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทยชนะศึก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านด่านลานหอย
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลิ่งชัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านด่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลลานหอย
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังตะคร้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังน้ำขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังลึก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหญ้าปล้อง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอศรีนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองมะพลับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนครเดิฐ
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำขุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอศรีสัชนาลัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงคู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านตึก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแก่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่างิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสัชนาลัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสารจิตร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองอ้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหาดเสี้ยว
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่สำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่สิน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอศรีสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับผึ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาขุนไกร
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านซ่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านไร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลราวต้นจันทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังลึก
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดเกาะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามเรือน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะตาเลี้ยง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสวรรคโลก
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองกระจง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาทุ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากน้ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่ากุมเกาะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลย่านยาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังพิณพาทย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังไม้ขอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกลับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองบางขลัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองบางยม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองสวรรคโลก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาลเตี้ย
ช่างเจาะน้ำบาดาลธานี
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกล้วย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านสวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหลุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากแคว
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางซ้าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังทองแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเก่า