ช่างเจาะบาดาลสกลนคร บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในสกลนคร นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาล

บริการรับเจาะบาดาลสกลนคร
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
สกลนครบริการขุดเจาะบาดาล ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– สกลนครรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– สกลนครบริการขุดเจาะบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– สกลนครออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– สกลนครรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– สกลนครรับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลสกลนคร
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากร
ของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนช่างบาดาล

๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาลสกลนคร การขุดเจาะน้ำบาดาลสกลนคร รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล
ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาลสกลนคร และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว
ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด
แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาลสกลนครการใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)

พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลสกลนคร และการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล
(เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลมีอำนาจในการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การเป็นไปตามพ.ร.บ.นี้ ที่สำคัญ ได้แก่

– กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลสกลนคร การใช้น้ำบาดาล การระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล การป้องกันในด้านสาธารณสุขและในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

– กำหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก

– กำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลในแต่ละท้องที่ รวมถึงประเภทการใช้น้ำบาดาล หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาล

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดให้มีบริการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของช่างเจาะน้ำบาดาลสกลนคร ทั้งของรัฐและเอกชน
๓. ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช้ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ นี้ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(แก้ไขตาม พ.ร.ฎ.แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕)และพระราชบัญญัตินี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๔ ตอนที่ ๖๙ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ โดยในมาตรา ๒ ได้กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เจาะน้ำบาดาล

ทำไมต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล

เพราะ…น้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่ มีคุณภาพที่แตกต่างกันออกไป ก่อนจะนำน้ำบาดาลมาใช้อุปโภคหรือบริโภค จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อให้ทราบ

– คุณลักษณะทางกายภาพ

– คุณลักษณะทางเคมี

– คุณลักษณะที่เป็นพิษ

– คุณลักษณะทางบัคเตรี

ทั้งนี้ ผลวิเคราะห์ต้องมีค่าไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551
เพื่อให้มั่นใจว่า น้ำบาดาลดื่มได้ สะอาด ปลอดภัย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกุดบาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดบาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดไห
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาม่อง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกุสุมาลย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุสุมาลย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเพียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลอุ่มจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิไพศาล

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอคำตากล้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำตากล้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวสิม
ช่างเจาะน้ำบาดาลแพด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนิคมน้ำอูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคมน้ำอูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุวรรณคาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปลิง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงหม้อทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงหม้อทองใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลมายม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกวั่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยหลัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพรรณานิคม
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างมิ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหัวบ่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาใน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบะฮี
ช่างเจาะน้ำบาดาลพรรณา
ช่างเจาะน้ำบาดาลพอกน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสว่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชิงชุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลไร่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพังโคน
ช่างเจาะน้ำบาดาลต้นผึ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพังโคน
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงไข่
ช่างเจาะน้ำบาดาลแร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลไฮหย่อง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอภูพาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกกปลาซิว
ช่างเจาะน้ำบาดาลสร้างค้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลุบเลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกภู

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวานรนิวาส
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดเรือคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลขัวก่าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลคอนสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลคูสะคาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลธาตุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาซอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวานรนิวาส
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีวิชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสนม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวงใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลอินทร์แปลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเดื่อศรีคันไชย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวาริชภูมิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำบ่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลค้อเขียว
ช่างเจาะน้ำบาดาลปลาโหล
ช่างเจาะน้ำบาดาลวาริชภูมิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองลาด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสว่างแดนดิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลค้อใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาลเนิ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาลโกน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรายมูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลธาตุทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบงเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบงใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านต้าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านถ่อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพันนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสว่างแดนดิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสี
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนสูง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอส่องดาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าศิลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลปทุมวาปี
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลส่องดาว

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภออากาศอำนวย
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าก้อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาฮี
ช่างเจาะน้ำบาดาลบะหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลวาใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามัคคีพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลอากาศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนแพง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเจริญศิลป์
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเหล่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแปน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเจริญศิลป์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกศิลา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเต่างอย
ช่างเจาะน้ำบาดาลจันทร์เพ็ญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาตาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงทวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเต่างอย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขมิ้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลงิ้วด่อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงชน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงมะไฟ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าแร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลธาตุนาเวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลธาตุเชิงชุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลพังขว้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงลาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลฮางโฮง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงเครือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่าปอแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกก่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนหอม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโคกศรีสุพรรณ
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านม่วงคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตองโขบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหล่าโพนค้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแมดนาท่ม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโพนนาแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาตงวัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแป้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโพน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงสือ