น้ำบาดาลอุดรธานี บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในอุดรธานี นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาล

บริการรับเจาะบาดาลอุดรธานี
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
อุดรธานีบริการขุดเจาะบาดาล ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– อุดรธานีรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– อุดรธานีบริการขุดเจาะบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– อุดรธานีออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– อุดรธานีรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– อุดรธานีรับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลอุดรธานี
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากร
ของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน

ช่างบาดาล

๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาลอุดรธานี การขุดเจาะน้ำบาดาลอุดรธานี รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล
ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาลอุดรธานี และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว
ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด
แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาลอุดรธานีการใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)

พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลอุดรธานี และการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล
(เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลมีอำนาจในการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การเป็นไปตามพ.ร.บ.นี้ ที่สำคัญ ได้แก่

– กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลอุดรธานี การใช้น้ำบาดาล การระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล การป้องกันในด้านสาธารณสุขและในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

– กำหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก

– กำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลในแต่ละท้องที่ รวมถึงประเภทการใช้น้ำบาดาล หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาล

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดให้มีบริการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของช่างเจาะน้ำบาดาลอุดรธานี ทั้งของรัฐและเอกชน
๓. ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช้ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ นี้ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(แก้ไขตาม พ.ร.ฎ.แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕)และพระราชบัญญัตินี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๔ ตอนที่ ๖๙ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ โดยในมาตรา ๒ ได้กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เจาะน้ำบาดาล

น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำสำรองที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร เศรษฐกิจ และสังคม อันเนื่องมาจากลักษณะเด่นของน้ำบาดาล คือ คุณภาพและอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ ใช้พื้นที่และการลงทุนต่อหน่วย ต่ำกว่าการใช้น้ำประปาและน้ำผิวดิน ปริมาณไม่ผันแปรตามฤดูกาล เราสามารถจำแนกประเภทของการใช้น้ำบาดาลได้ 3 ประเภทดังนี้

1. การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคอุปโภค ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อเป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ ในครัวเรือน

2. การใช้น้ำบาดาลเพื่อการทำเกษตรกรรม ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกพืช ผัก และการเลี้ยงสัตว์

3. การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุตสาหกรรมและการประกอบธุรกิจอาทิเช่น

– การใช้น้ำบาดาลในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น โรงงานผลิตสุรา ห้องเย็น อาหารกระป๋อง การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด โรงงานผลิตน้ำแข็ง น้ำอัดลม เป็นต้น

– การใช้น้ำประกอบธุรกิจบริการ ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลเพื่อการบริการลูกค้า เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า สวนสนุก สนามกีฬา และสถานบันเทิง เป็นต้น

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกู่แก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลคอนสาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลค้อใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านจีต
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนทองอินทร์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยสามพาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลอุ่มจาน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกุดจับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดจับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลขอนยูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาลเลียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลปะโค
ช่างเจาะน้ำบาดาลสร้างก่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงเพ็ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเพีย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกุมภวาปี
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุมภวาปี
ช่างเจาะน้ำบาดาลตูมใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าลี่
ช่างเจาะน้ำบาดาลปะโค
ช่างเจาะน้ำบาดาลผาสุก
ช่างเจาะน้ำบาดาลพันดอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีออ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยเกิ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงแหว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียงคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสอเพลอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแชแล

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอทุ่งฝน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งฝน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาชุมแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาทม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนายูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนายูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแค
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านก้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนทอง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอน้ำโสม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำโสม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหยวก
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามัคคี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโสมเยี่ยม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านดุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงเย็น
ช่างเจาะน้ำบาดาลถ่อนนาลับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาไหม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านจันทน์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านดุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านตาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสุทโธ
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ้อมกอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนสูง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านผือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกลางใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลข้าวสาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำด้วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำบง
ช่างเจาะน้ำบาดาลจำปาโมง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านค้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านผือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหัวคู
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหายโศก
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขือน้ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองพาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนทอง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพิบูลย์รักษ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนกลอย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแดง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวังสามหมอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำโคกสูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบะยาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลผาสุก
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังสามหมอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุงทับม้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหญ้าไซ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอศรีธาตุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลจำปี
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาดทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนายูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโปร่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีธาตุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองนกเขียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวนาคำ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสร้างคอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านยวด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหินโงม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโคก
ช่างเจาะน้ำบาดาลสร้างคอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงดา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองวัวซอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดหมากไฟ
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำพ่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวบาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองวัวซอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองอ้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหมากหญ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลอูบมุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนหวาย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองหาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนหายโศก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเชียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลผักตบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพังงู
ช่างเจาะน้ำบาดาลสร้อยพร้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะแบง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสระปลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเม็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนงาม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับกุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาดี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแสงสว่าง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเพ็ญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลจอมศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาพู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านธาตุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเหล่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลสร้างแป้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุมเส้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงหวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเตาไห
ช่างเจาะน้ำบาดาลเพ็ญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกกลาง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดสระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนากว้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาข่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาดี
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคมสงเคราะห์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านจั่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านตาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเลื่อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามพร้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองขอนกว้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองนาคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไฮ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหมากแข้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหมูม่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงพิณ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียงยืน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสูง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโนนสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลทมนางาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุ่งแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุงศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ศรีสำราญ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอไชยวาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำเลาะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหลัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนสูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไชยวาน