ช่างเจาะบาดาลขอนแก่น บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในขอนแก่น นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาล

บริการรับเจาะบาดาลขอนแก่น
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
ขอนแก่นบริการขุดเจาะบาดาล ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ขอนแก่นรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– ขอนแก่นบริการขุดเจาะบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ขอนแก่นออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– ขอนแก่นรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– ขอนแก่นรับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลขอนแก่น
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากร
ของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนช่างบาดาล

๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาลขอนแก่น การขุดเจาะน้ำบาดาลขอนแก่น รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล
ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาลขอนแก่น และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว
ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด
แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาลขอนแก่น การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)

พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลขอนแก่น และการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล
(เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลมีอำนาจในการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การเป็นไปตามพ.ร.บ.นี้ ที่สำคัญ ได้แก่

– กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลขอนแก่น การใช้น้ำบาดาล การระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล การป้องกันในด้านสาธารณสุขและในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

– กำหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก

– กำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลในแต่ละท้องที่ รวมถึงประเภทการใช้น้ำบาดาล หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาล

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดให้มีบริการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของช่างเจาะน้ำบาดาลขอนแก่น ทั้งของรัฐและเอกชน
๓. ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช้ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ นี้ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(แก้ไขตาม พ.ร.ฎ.แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕)และพระราชบัญญัตินี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๔ ตอนที่ ๖๙ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ โดยในมาตรา ๒ ได้กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เจาะน้ำบาดาล

เราควรที่จะใช้น้ำบาดาลอย่างชาญฉลาด ซึ่งมี หลักสำคัญอยู่ 3 ประการ คือ

1. การใช้น้ำบาดาลในเชิงอนุรักษ์ ไม่ให้เกินสมดุลตามธรรมชาติ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บของแหล่งน้ำบาดาล โดยอาจใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือหลักเศรษฐศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. การป้องกันคุณภาพของน้ำบาดาล โดยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาล ควรตระหนักเสมอว่า มลพิษ สารพิษ สิ่งปฏิกูลบนพื้นดินและใต้ดินทุกอย่าง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำบาดาลด้วย

3. การใช้น้ำบาดาลอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ควรให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมองเห็นความสำคัญของน้ำบาดาล ซึ่งนำมาใช้และผลที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอซำสูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระนวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำแมด
ช่างเจาะน้ำบาดาลคูคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโนน
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยเตย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านแฮด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแฮด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแซง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสมบูรณ์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองนาคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดธาตุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลขนวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโคก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโคกโพธิ์ไชย
ช่างเจาะน้ำบาดาลซับสมบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโคก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ไชย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโนนศิลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปลาหมอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเปือยใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนศิลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนแดง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกระนวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดูนสาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำอ้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านฝาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวนาคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยโจด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชนบท
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดเพียขอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลชนบท
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแท่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลปอแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีบุญเรือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนพะยอม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชุมแพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลขัวเรียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมแพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหนองทุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเพียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหินลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเขียด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเสาเล้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนหัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนอุดม
ช่างเจาะน้ำบาดาลไชยสอ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอน้ำพอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดน้ำใส
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรายมูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ากระเสริม
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำพอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวเงิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลพังทุย
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงหวาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านฝาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านฝาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเหล่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่ามะนาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าหวายนั่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนฆ้อง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าปอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูเหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองน้ำใส
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวหนอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินตั้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเพีย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแคนเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพระยืน
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามป้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโต้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระบุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระยืน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพล
ช่างเจาะน้ำบาดาลลอมคอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองมะเขือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวงนางเบ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวงโสกพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวทุ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเก่างิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเพ็กใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองพล
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสง่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลโจดหนองแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนข่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลโสกนกเต็น

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอภูผาม่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาฝาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูผาม่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังสวาบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนคอม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอภูเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดขอนแก่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลดินดำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งชมพู
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาชุมแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสงเปือย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุงธนสาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุงเซิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหว้าทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเก่าพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอมัญจาคีรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดเค้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำแคน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาข่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวนหม่อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแปน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนเพ็ก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสีชมพู
ช่างเจาะน้ำบาดาลซำยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบริบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลภูห่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังเพิ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสุข
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีชมพู
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแดง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองสองห้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคึมชาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงเค็ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนดั่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนดู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะกั่วป่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสองห้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเม็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไผ่ล้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหันโจด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนธาตุ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดกว้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลจระเข้
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านผือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเม็ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนทัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภออุบลรัตน์
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งโป่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาคำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสุขสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขื่อนอุบลรัตน์
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสูง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเขาสวนกวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดงเมืองแอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาสวนกวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสมบูรณ์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเปือยน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลขามป้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเปือยน้อย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนหัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงเนียม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านค้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านทุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเป็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระลับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลศิลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสาวะถี
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองเก่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลแดงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสี
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนท่อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแวงน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลก้านเหลือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทางขวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่านางแนว
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าวัด
ช่างเจาะน้ำบาดาลละหานนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลแวงน้อย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแวงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลคอนฉิม
ช่างเจาะน้ำบาดาลแวงใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนนสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลใหม่นาเพียง