บ่อบาดาลระยอง บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในระยอง นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาล

บริการรับเจาะบาดาลระยอง
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
ระยองบริการขุดเจาะบาดาล ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ระยองรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– ระยองบริการขุดเจาะบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ระยองออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
ระยองรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– ระยองรับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลระยอง
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากร
ของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนช่างบาดาล

๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาลระยอง การขุดเจาะน้ำบาดาลระยอง รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล
ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาลระยอง และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว
ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด
แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาลระยองการใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)

พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลระยอง และการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล
(เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลมีอำนาจในการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การเป็นไปตามพ.ร.บ.นี้ ที่สำคัญ ได้แก่

– กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลระยอง การใช้น้ำบาดาล การระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล การป้องกันในด้านสาธารณสุขและในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

– กำหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก

– กำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลในแต่ละท้องที่ รวมถึงประเภทการใช้น้ำบาดาล หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาล

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดให้มีบริการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของช่างเจาะน้ำบาดาลระยอง ทั้งของรัฐและเอกชน
๓. ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช้ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ นี้ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(แก้ไขตาม พ.ร.ฎ.แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕)และพระราชบัญญัตินี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๔ ตอนที่ ๖๙ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ โดยในมาตรา ๒ ได้กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เจาะน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้อธิบายความแก่ผู้ที่สงสัยว่า การเจาะบ่อน้ำบาดาลสักบ่อในที่ดินของตัวเอง ทั้งที่ประชาชนเป็นคนออกเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างเอกชนมาขุดเจาะ สร้างบ่อ
และซื้อเครื่องสูบเองทั้งหมด แต่ทำไมถึงต้องยื่นเรื่องขออนุญาตเจาะกับทางราชการ ไว้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับผู้ต้องการเจาะและใช้น้ำบาดาล ดังนี้

1.น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนมีสิทธินำขึ้นมาใช้ได้ แต่การเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ไม่ได้มาตรฐานและการใช้น้ำบาดาลมากเกินความสมดุลจะทำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลได้

2.หากใช้น้ำบาดาลอย่างฟุ่มเฟือย และไม่มีประสิทธิภาพ อาจทำให้คุณภาพน้ำใต้ดินเปลี่ยนแปลงไป คุณภาพต่ำลง เกิดปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม การปนเปื้อนของสารพิษในแหล่งน้ำซึ่งจะทำให้สูญเสียแหล่งน้ำบาดาลและเกิดอันตรายต่อสุขภาพ หากนำมาใช้อุปโภคบริโภค

3.ภาครัฐจึงมีความจำเป็นต้องเข้ามากำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล เพื่อให้มีการพัฒนานำน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ถูกต้องตามหลักวิชาการ สร้างความมั่นคงด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างอนุรักษ์และยั่งยืน และ

4.กฎหมายกำหนดให้ กรุงเทพมหานคร ทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทยเป็นเขตน้ำบาดาล และกำหนดให้น้ำใต้ดินที่อยู่ลึกจากผิวดิน เกินกว่า 15 เมตร เป็นน้ำบาดาล ดังนั้น ผู้ใช้น้ำจากบ่อบาดาลทุกจังหวัดทั่วประเทศที่มีความลึกจากผิวดินเกินกว่า 15 เมตร
จึงต้องไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้อง ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนิคมพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลนิคมพัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลพนานิคม
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะขามคู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลมาบข่า

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเขาชะเมา
ช่างเจาะน้ำบาดาลชำฆ้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำเป็น
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยทับมอญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาน้อย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านค่าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลชากบก
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาขัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางบุตร
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านค่าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตะพาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองละลอก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านฉาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านฉาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำนักท้อน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปลวกแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาสิทธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลปลวกแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลมาบยางพร
ช่างเจาะน้ำบาดาลละหาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่น้ำคู้

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวังจันทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่ายุบใน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพลงตาเอี่ยม
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังจันทร์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระเฉด
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับมา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าประดู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาตาขวัญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำคอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากน้ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลมาบตาพุด
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำนักทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยโป่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชิงเนิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเนินพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแกลง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแกลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระแสบน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกร่ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกองดิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองปูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลชากพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชากโดน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทางเกวียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งควายกิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากน้ำกระแส
ช่างเจาะน้ำบาดาลพังราด
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลสองสลึง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเนินฆ้อ