เจาะบาดาลสุรินทร์ บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในสุรินทร์ นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาล

บริการรับเจาะบาดาลสุรินทร์
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
สุรินทร์บริการขุดเจาะบาดาล ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– สุรินทร์รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– สุรินทร์บริการขุดเจาะบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– สุรินทร์ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– สุรินทร์รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– สุรินทร์รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลสุรินทร์
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากร
ของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนช่างบาดาล

๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาลสุรินทร์ การขุดเจาะน้ำบาดาลสุรินทร์ รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล
ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาลสุรินทร์ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว
ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด
แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาลสุรินทร์ การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)

พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลสุรินทร์ และการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล
(เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลมีอำนาจในการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การเป็นไปตามพ.ร.บ.นี้ ที่สำคัญ ได้แก่

– กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลสุรินทร์ การใช้น้ำบาดาล การระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล การป้องกันในด้านสาธารณสุขและในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

– กำหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก

– กำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลในแต่ละท้องที่ รวมถึงประเภทการใช้น้ำบาดาล หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาล

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดให้มีบริการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของช่างเจาะน้ำบาดาลสุรินทร์ ทั้งของรัฐและเอกชน
๓. ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช้ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ นี้ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(แก้ไขตาม พ.ร.ฎ.แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕)และพระราชบัญญัตินี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๔ ตอนที่ ๖๙ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ โดยในมาตรา ๒ ได้กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เจาะน้ำบาดาล

ทำไมต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล

เพราะ…น้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่ มีคุณภาพที่แตกต่างกันออกไป ก่อนจะนำน้ำบาดาลมาใช้อุปโภคหรือบริโภค จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อให้ทราบ

– คุณลักษณะทางกายภาพ

– คุณลักษณะทางเคมี

– คุณลักษณะที่เป็นพิษ

– คุณลักษณะทางบัคเตรี

ทั้งนี้ ผลวิเคราะห์ต้องมีค่าไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551
เพื่อให้มั่นใจว่า น้ำบาดาลดื่มได้ สะอาด ปลอดภัย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพนมดงรัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลจีกแดก
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาเมียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบักได
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกกลาง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอศรีณรงค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลณรงค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลตรวจ
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสุข
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแจนแวน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเขวาสินรินทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลตากูก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลปราสาททอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขวาสินรินทร์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโนนนารายณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลคำผง
ช่างเจาะน้ำบาดาลระเวียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเทพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโนน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกาบเชิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกาบเชิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคูตัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะเคียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแนงมุด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกตะเคียน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอจอมพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระหาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลจอมพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุแกรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านผือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลลุ่มระวี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสนิท
ช่างเจาะน้ำบาดาลเป็นสุข
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองลีง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชุมพลบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระเบื้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมพลบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหนองไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลยะวึก
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีณรงค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระขุด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลไพรขลา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระโพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งกุลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าตูม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวโคก
ช่างเจาะน้ำบาดาลพรมเทพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเมธี
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนครก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบัวเชด
ช่างเจาะน้ำบาดาลจรัส
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาวัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวเชด
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะเดา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำเภาลูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลอาโพน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปราสาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลกังแอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกันตรวจระมวล
ช่างเจาะน้ำบาดาลตานี
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาเบา
ช่างเจาะน้ำบาดาลทมอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งมน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านพลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลประทัดบุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลปราสาททนง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมุด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชื้อเพลิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสะอาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโชคนาสาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลไพล

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอรัตนบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดขาคีม
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนแรด
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลธาตุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำเขียว
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางสว่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลรัตนบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัวบาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเบิด
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลไผ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอลำดวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลตระเปียงเตีย
ช่างเจาะน้ำบาดาลตรำดม
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำดวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลอู่โลก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโชคเหนือ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอศีขรภูมิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุดหวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลขวาวใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลคาละแมะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลจารพัต
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่างปี่
ช่างเจาะน้ำบาดาลตรมไพร
ช่างเจาะน้ำบาดาลตรึม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนารุ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลผักไหม
ช่างเจาะน้ำบาดาลยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลระแงง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองขวาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเหล็ก
ช่างเจาะน้ำบาดาลแตล

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสนม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนานวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสนม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองระฆัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองอียอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวงัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลแคน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพนโก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสังขะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระเทียม
ช่างเจาะน้ำบาดาลขอนแตก
ช่างเจาะน้ำบาดาลดม
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาคง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาตุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับทัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านจารย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านชบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะกาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลสังขะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเทพรักษา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสำโรงทาบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระออม
ช่างเจาะน้ำบาดาลประดู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสุข
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะโน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรงทาบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองฮะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไผ่ล้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหมื่นศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสม็จ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกาเกาะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคอโค
ช่างเจาะน้ำบาดาลตระแสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตั้งใจ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาอ็อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าสว่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนอกเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาดี
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบุฤาษี
ช่างเจาะน้ำบาดาลราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสลักได
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเฉนียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเทนมีย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเพี้ยราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองที
ช่างเจาะน้ำบาดาลแกใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลแสลงพันธ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง