รับเจาะน้ำบาดาล หาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา

– บริการขุดเจาะบาดาล ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาล สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

ติดต่อหาช่างเจาะบาดาล

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากร
ของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน

๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล
ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว
ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด
แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)

พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาล และการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล
(เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลมีอำนาจในการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การเป็นไปตามพ.ร.บ.นี้ ที่สำคัญ ได้แก่

– กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล การระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล การป้องกันในด้านสาธารณสุขและในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

– กำหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก

– กำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลในแต่ละท้องที่ รวมถึงประเภทการใช้น้ำบาดาล หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาล

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดให้มีบริการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของช่างเจาะน้ำบาดาล ทั้งของรัฐและเอกชน
๓. ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช้ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ นี้ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(แก้ไขตาม พ.ร.ฎ.แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕)และพระราชบัญญัตินี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๔ ตอนที่ ๖๙ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ โดยในมาตรา ๒ ได้กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เจาะน้ำบาดาลนครพนม
เจาะน้ำบาดาลบึงกาฬ
เจาะน้ำบาดาลสกลนคร
เจาะน้ำบาดาลมุกดาหาร
เจาะน้ำบาดาลอุบลราชธานี
เจาะน้ำบาดาลหนองคาย
เจาะน้ำบาดาลอำนาจเจริญ
เจาะน้ำบาดาลหนองบัวลำภู
เจาะน้ำบาดาลศรีสะเกษ
เจาะน้ำบาดาลอุดรธานี
เจาะน้ำบาดาลยโสธร
เจาะน้ำบาดาลเลย
เจาะน้ำบาดาลกาฬสินธุ์
เจาะน้ำบาดาลร้อยเอ็ด
เจาะน้ำบาดาลมหาสารคาม
เจาะน้ำบาดาลสุรินทร์
เจาะน้ำบาดาลขอนแก่น
เจาะน้ำบาดาลอำนาจเจริญ
เจาะน้ำบาดาลบุรีรัมย์
เจาะน้ำบาดาลชัยภูมิ
เจาะน้ำบาดาลโคราชนครราชสีมา
เจาะน้ำบาดาลเชียงใหม่
เจาะน้ำบาดาลเพชรบูรณ์
เจาะน้ำบาดาล-เชียงราย
เจาะน้ำบาดาลแม่ฮ่องสอน
เจาะน้ำบาดาลพะเยา
เจาะน้ำบาดาลลำพูน
เจาะน้ำบาดาลน่าน
เจาะน้ำบาดาลลำปาง
เจาะน้ำบาดาลพิษณุโลก
เจาะน้ำบาดาลแพร่
เจาะน้ำบาดาลอุตรดิตถ์
เจาะน้ำบาดาลตาก
เจาะน้ำบาดาลกำแพงเพชร
เจาะน้ำบาดาลพิจิตร
เจาะน้ำบาดาลนครสวรรค์
เจาะน้ำบาดาลอุทัยธานี
เจาะน้ำบาดาลชัยนาท
เจาะน้ำบาดาลลพบุรี
เจาะน้ำบาดาลสิงห์บุรี
เจาะน้ำบาดาลสุโขทัย
เจาะน้ำบาดาลปราจีนบุรี
เจาะน้ำบาดาลสระบุรี
เจาะน้ำบาดาลนครนายก
เจาะน้ำบาดาลนครปฐม
เจาะน้ำบาดาลอ่างทอง
เจาะน้ำบาดาลราชบุรี
เจาะน้ำบาดาลสุพรรณบุรี
เจาะน้ำบาดาลอยุธยา
เจาะน้ำบาดาลสมุทรสงคราม
เจาะน้ำบาดาลสมุทรปราการ
เจาะน้ำบาดาลสมุทรสาคร
เจาะน้ำบาดาลสระแก้ว
เจาะน้ำบาดาลตราด
เจาะน้ำบาดาลจันทบุรี
เจาะน้ำบาดาลระยอง
เจาะน้ำบาดาลชลบุรี
เจาะน้ำบาดาลฉะเชิงเทรา
เจาะน้ำบาดาลเพชรบุรี
เจาะน้ำบาดาลชุมพร
เจาะน้ำบาดาลระนอง
เจาะน้ำบาดาลสุราษฎร์ธานี
เจาะน้ำบาดาลนครศรีธรรมราช
เจาะน้ำบาดาลพังงา
เจาะน้ำบาดาลกระบี่
เจาะน้ำบาดาลตรัง
เจาะน้ำบาดาลพัทลุง
เจาะน้ำบาดาลภูเก็ต
เจาะน้ำบาดาลสงขลา
เจาะน้ำบาดาลคลองตัน
เจาะน้ำบาดาลจรัญสนิทวงศ์
เจาะน้ำบาดาลดาวคะนอง
เจาะน้ำบาดาลดินแดง
เจาะน้ำบาดาลธนบุรี
เจาะน้ำบาดาลนวนคร
เจาะน้ำบาดาลนวลจันทร์
เจาะน้ำบาดาลบางนา
เจาะน้ำบาดาลปทุมวัน
เจาะน้ำบาดาลประชาชื่น
เจาะน้ำบาดาลประตูน้ำ
เจาะน้ำบาดาลปิ่นเกล้า
เจาะน้ำบาดาลพระราม 2
เจาะน้ำบาดาลพระราม 9
เจาะน้ำบาดาลเพชรเกษม
เจาะน้ำบาดาลรัชดาภิเษก
เจาะน้ำบาดาลรัชโยธิน
เจาะน้ำบาดาลรามคำแหง
เจาะน้ำบาดาลวังหิน
เจาะน้ำบาดาลวัชพล
เจาะน้ำบาดาลสะพานควาย
เจาะน้ำบาดาลสาธุประดิษฐ์
เจาะน้ำบาดาลสามเสน
เจาะน้ำบาดาลสีลม
เจาะน้ำบาดาลสุขาภิบาล
เจาะน้ำบาดาลสุขุมวิท
เจาะน้ำบาดาลสุทธิสาร
เจาะน้ำบาดาลอนุเสาวรีย์ชัย
เจาะน้ำบาดาลอ่อนนุช
เจาะน้ำบาดาลปากเกร็ด
เจาะน้ำบาดาลบางใหญ่
เจาะน้ำบาดาลคลองหลวง
เจาะน้ำบาดาลธัญบุรี
เจาะน้ำบาดาลลาดหลุมแก้ว
เจาะน้ำบาดาลลำลูกกา
เจาะน้ำบาดาลสามโคก
เจาะน้ำบาดาลหนองเสือ
เจาะน้ำบาดาลกระทุ่มแบน
เจาะน้ำบาดาลบางพลี
เจาะน้ำบาดาลบางบ่อ
เจาะน้ำบาดาลพระประแดง
เจาะน้ำบาดาลพุทธมณฑล
เจาะน้ำบาดาลสามพราน
เจาะน้ำบาดาลเมืองหัวหิน
เจาะน้ำบาดาลบางรัก
เจาะน้ำบาดาลสาธร
เจาะน้ำบาดาลเซนส์หลุยส์
เจาะน้ำบาดาลสาธุประดิษฐ์
เจาะน้ำบาดาลบางแค
เจาะน้ำบาดาลภาษีเจริญ
เจาะน้ำบาดาลปิ่นเกล้า
เจาะน้ำบาดาลจรัญ
เจาะน้ำบาดาลบรมราชชนนี
เจาะน้ำบาดาลบางพลัด
เจาะน้ำบาดาลบางอ้อ
เจาะน้ำบาดาลบางกอกน้อย
เจาะน้ำบาดาลบางกอกใหญ่
เจาะน้ำบาดาลคลองสาน
เจาะน้ำบาดาลอิสรภาพ
เจาะน้ำบาดาลสาธร
เจาะน้ำบาดาลสวนผัก
เจาะน้ำบาดาลทุ่งมังกร
เจาะน้ำบาดาลราชพฤกษ์
เจาะน้ำบาดาลชัยพฤกษ์
เจาะน้ำบาดาลกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
เจาะน้ำบาดาลพุทธมลฑล
เจาะน้ำบาดาลพระราม 2
เจาะน้ำบาดาลท่าพระ
เจาะน้ำบาดาลรัชดาภิเษก
เจาะน้ำบาดาลพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
เจาะน้ำบาดาลแม้นศรี
เจาะน้ำบาดาลราษฎร์บูรณะ
เจาะน้ำบาดาลดาวคะนอง
เจาะน้ำบาดาลตลาดพลู
เจาะน้ำบาดาลพญาไท
เจาะน้ำบาดาลเจริญ
เจาะน้ำบาดาลปทุมวัน
เจาะน้ำบาดาลมาบุญครอง
เจาะน้ำบาดาลสยาม
เจาะน้ำบาดาลศรีย่าน
เจาะน้ำบาดาลเทเวศน์
ทวีวัฒนา
เจาะน้ำบาดาลบางนา
เจาะน้ำบาดาลสี่แยกทศกันต์
เจาะน้ำบาดาลตลิ่งชัน
เจาะน้ำบาดาลสุขุมวิท
เจาะน้ำบาดาลประตูน้ำ
เจาะน้ำบาดาลวุฒากาศ
เจาะน้ำบาดาลจอมทอง
เจาะน้ำบาดาลท่าเกษตร
เจาะน้ำบาดาลบางแวก
เจาะน้ำบาดาลบางหว้า
เจาะน้ำบาดาลวงเวียนใหญ่
เจาะน้ำบาดาลลาดหญ้า
เจาะน้ำบาดาลสำราญราษฎร์
เจาะน้ำบาดาลเสาชิงช้า
เจาะน้ำบาดาลสาธุประดิษฐ์
เจาะน้ำบาดาลซ.วัดลาดปลาดุก
เจาะน้ำบาดาลซ.วัดศรีประวัติ
เจาะน้ำบาดาลสมเด็จเจ้าพระยา
เจาะน้ำบาดาลเจริญนคร
เจาะน้ำบาดาลเพชรเกษม
เจาะน้ำบาดาลบางรัก
เจาะน้ำบาดาลยานนาวา
เจาะน้ำบาดาลเอกชัย
เจาะน้ำบาดาลกำนันแม้น
เจาะน้ำบาดาลเทเวศน์
เจาะน้ำบาดาลเทอดไท
เจาะน้ำบาดาลบางขุนเทียน
เจาะน้ำบาดาลท่าข้าม
เจาะน้ำบาดาลบางบอน
เจาะน้ำบาดาลสุขสวัสดิ์
เจาะน้ำบาดาลทุ่งครุ
เจาะน้ำบาดาลประชาอุทิศ
เจาะน้ำบาดาลลาพร้าว
เจาะน้ำบาดาลอนุสาวรีย์ชัย
เจาะน้ำบาดาลซ.อารีย์สัมพันธุ์
เจาะน้ำบาดาลอ้อมน้อย
เจาะน้ำบาดาลอ้อมใหญ่
เจาะน้ำบาดาลมหาชัย
เจาะน้ำบาดาลคลองขวาง
เจาะน้ำบาดาลบางมด
เจาะน้ำบาดาลหนองเเขม