รับจัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ อาหารจัดเลี้ยงนอกสถานที่ งานทำบุญ งานแต่งงาน งานสัมมนา

รับจัดงานเลี้ยง
รับจัดบุฟเฟ่ต์
รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่
รับจัดโต๊ะจีนงานแต่ง
รับจัดแคทเทอริ่ง
รับจัดบุฟเฟ่ต์อาหารจัดเลี้ยงนอกสถานที่

ติดต่อสอบถาม

การจัดเลี้ยงอาหาร
1. งานอาหารและบริการ
2. คำนำ การแบ่งปันกันกินเป็นการแสดงความเป็นมิตรที่เป็นธรรมชาติที่สุด การเชิญแขก มาร่วมรับประทานอาหารเป็นประเพณีที่นิยมปฏิบัติอยู่ในวัฒนธรรม ต่าง ๆ
เกือบทั่วโลก การเลี้ยงอาหารนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงอัธยาศัยในการต้อนรับด้วยไมตรีจิตแล้ว ยังถือเป็นการให้เกียรติแก่แขกผู้ได้รับเชิญ และในบางโอกาส
เป็นเครื่องหมายของการ ประกาศและการเฉลิมฉลองกิจกรรมที่สาคัญด้วย มรรยาทในการรับประทานอาหารในทุกวัฒนธรรมเป็นเรื่องประณีตละเอียดอ่อน
ไม่มีมรรยาทในเรื่องใดจุกจิกยุ่งยากมากเท่ากับมรรยาทในโต๊ะอาหาร และถึงแม้ในปัจจุบันได้ละทิ้งกฎ ระเบียบ มารยาทเดิม และความหรูหราฟุ้ งเฟ้ อลงไป
ให้คงเหลือไว้เฉพาะมารยาทและพิธีการที่จาเป็นในทางปฏิบัติ แต่ก็ยังคงมีมารยาทที่
จาเป็นต้องปฏิบัติอีกมากมายที่เราจะเรียนรู้การเลี้ยงรับรองแบบสากลซึ่งเป็นเรื่องของ ชาวตะวันตก ที่มีระเบียบพิธีแตกต่างจากการเลี้ยงอาหารตามแบบของไทยนี้
3. มิได้หมายความว่ามรรยาทในการรับประทานอาหารตามแบบพิธีของ ไทยล้าหลังหรือต่าต้อย แต่เราเรียนรู้ทาความเข้าใจเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงที่จัดตามแบบพิธีสากลได้อย่างถูกต้องสง่างาม โดยเราจะยังคงรับประทานข้าวด้วยช้อนส้อมตามแบบไทยได้อย่าง ถูกต้องดีงามอยู่เช่นเดิม
การเลี้ยงรับรองมีหลายแบบหลายประเภท ทุกประเภทมีจุดมุ่งหมาย เหมือนกัน คือ ให้ความสุขสาราญแก่แขก และต่างฝ่ายต่างจะได้ รับเกียรติจากกันและกัน
แต่การจะจัดงานเลี้ยงแต่ละประเภท มักจะมี วัตถุประสงค์ที่ต่างกันอยู่ตามความสาคัญของงาน ว่าจะต้องการแบบ พิธีและการให้เกียรติที่เหมาะสมแก่สถานการณ์และโอกาส เพียงใด
4. ในบรรดางานเลี้ยงรับรองทั้งปวง การเลี้ยงอาหารค่าป็นงานที่ใช้เวลา มากที่สุด มีความประณีต ละเอียดอ่อน มีแบบพิธีที่เคร่งครัด จึงถือกัน ว่าเป็นการเลี้ยงที่สาคัญที่สุด
และถือเป็นการให้เกียรติต่อกันอย่างสูง ที่สุดด้วย งานเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นงานที่มีความประณีตและ เคร่งครัดในแบบพิธีรองลงมาจากงานเลี้ยงอาหารค่า
สาหรับงานเลี้ยงอาหารค่าแบบไทยนั้น มีรูปแบบและมรรยาทในการ รับประทานอาหารเป็นแบบของไทยโดยเฉพาะ แม้แต่การรับประทาน
อาหารด้วยช้อนส้อมก็เป็นวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง เพียงแต่ไทยได้ อุปกรณ์ของฝรั่งมาใช้ แต่วิธีการรับประทานนั้นเป็นของไทยเราเองโดย
อธิบายวิธีการใช้อุปกรณ์ทุกอย่างตามแบบนานาชาติ


5. การเลี้ยงอาหารแบบไทย
6. แบบนั่งกับพื้นจัดสาหรับเฉพาะคน แบบนี้เป็นการเลี้ยงตาม ประเพณีไทยแท้ หมายถึง 1 คนต่อ 1 สารับคาว 1 สารับหวาน 1 ใช้
สาหรับเลี้ยงพระผู้ใหญ่หรือเจ้านายชั้นสูงแบบนั่งกับพื้นรวมกันเป็นวง การเลี้ยงแบบนี้จัดเลี้ยงแขกหรือ พระสงฆ์จะนั่งกับพื้นซึ่งปูด้วยเสื่อหรือพรม
การวางอาหารจะวางของ คาวก่อน อาหารทุกอย่างจะจัดมาวางตรงกลางทั้งหมดและถ้วยหรือทุก คนจะมีช้อนกลางให้แขกตัก แขกทุกคนจะมีจานข้าว
ช้อนส้อม ผ้าเช็ด มือ แก้วน้าประจาตัว ส่วนโถข้าว คนโทน้าจะใช้รวมกัน การจัดเป็นวง ๆ หนึ่งประมาณ 5-6 คน
เมื่อแขกรับประทานของคาวเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยน ของคาวออกแล้วนาของหวานเข้ามาเสิร์ฟแทน
7.แบบนั่งโต๊ะ การนั่งโต๊ะรับประทานอาหารเป็นวัฒนธรรมแบบ ตะวันตก โดยแทนที่จะวางอาหารกับพื้นรวมกันเป็นวง แต่การเสิร์ฟ
แบ่งเป็น ๒ อย่างคือ นาอาหารทุกอย่างมาวางบนโต๊ะและการเสิร์ฟ อาหารที่ละอย่าง แบบออกร้าน การเลี้ยงแบบนี้เหมาะสาหรับการเลี้ยงคนจานวน มาก
และต้องอาศัยบริเวณกว้างขวาง และต้องเลี้ยงภายนอกตัวอาคาร การจัดอาหารแต่ละร้านไม่ควรซ้ากัน
8. 1.2. การเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีน
9. รำยกำรอำหำรที่นิยมจัดเลี้ยงโต๊ะจีนจะมีอำหำรอย่ำงน้อย 8 อย่ำงขึ้นไปเสิร์ฟเป็นลำดับดังนี้ เริ่มต้นด้วยกับแกล้มเย็นและร้อน
ซุปน้าข้นมีเนื้อซึ่งมักเป็นอาหารพิเศษ เช่น หูฉลาม อาหารต่าง ๆ จัดเรียงลาดับกันตามความคิด ในเรื่องให้มีรส อาหารหลาย หลาก
และจัดสมดุลของรสให้มีการประกอบรสกัน ส่งเสริมกันตามกันและแก้รสกัน การจัดลาดับอาหารที่ดีจะไม่ทาให้ผู้รับ ประทานเกิดความรู้สึก “เลี่ยน” หรือ “เอียน”
อาหารคาวกลุ่มสุดท้ายจะเสิร์ฟเป็นชุด ซึ่งมักจะประกอบด้วย ข้าวผัด หมี่ผัด แกงจืดต่าง ๆ หรือต้มยา
10. อาหารทุกมื้อต้องมีปลา เพราะมีความเชื่อว่าปลาแสดงนิมิต หมายถึงความสุขสมบูรณ์อาหารบางอย่างแสดงลักษณะพิเศษ เช่น เส้นหมี่ทุกประเภท แสดงถึงความยืนยาวของอายุ
ควรเสิร์ฟในงานวัน เกิด ซาลาเปาทอดใส่ถั่วกวนแสดงถึงความรุ่งเรือง การจัดอาหารที่แปลกและที่ถือว่าเป็นของดี เช่น หูฉลาม เป๋ าฮื้อ ปลิงทะเล
หมูหันเป็ดปักกิ่ง รังนก ประกอบกับเห็ดหอม ซึ่งราคาก็สูง ด้วยจะเป็นนิมิตหมายของการให้เกียรติอย่างสูง ของหวานหรือผลไม้สด เครื่องดื่ม
เหล้าจีนเสิร์ฟได้ทุกโอกาส ไวน์สีชมพู ก็เหมาะสาหรับ อาหารจีน ชาเป็นเครื่องดื่มที่ควรเสิร์ฟประจา นอกจากนั้นเครื่องดื่ม อื่น ๆ ก็ไม่ขัดกับอาหารจีน
11. 1.3. การเลี้ยงอาหารแบบตะวันตก กำรจัดเลี้ยงอำหำรแบบเป็นพิธี (Formal Dinner)
12. การจัดเลี้ยงอาหารแบบเป็นพิธี (Formal Dinner) สิ่งที่ต้อง คานึงในการจัดโต๊ะอาหารแบบเป็นพิธี ความสะอาด
เครื่องมือเครื่องใช้ทุกอย่างที่ใช้ในการจัดโต๊ะต้องสะอาด ผ้าปูโต๊ะผ้าเช็ดมือสะอาดรีดเรียบ เครื่องใช้ประเภทช้อน ส้อม มีด สะอาดขึ้น เงา แก้วใสสะอาด
ถ้วยชามจานสะอาดไม่มีคราบน้า ตลอดจนอาหารที่จัดลง จานต้องจัดอย่างสะอาด ความมีระเบียบ จัดวางภาชนะให้ถูกที่และเป็นไปตามสากลนิยม
วาง จานห่างช้อนส้อมห่างขอบโต๊ะ 1 นิ้วเท่า ๆ กัน มีดกับส้อมวางห่างกันเท่ากับ วางช้อนส้อมห่างจากจาน Main Dish
แก้วน้าวางขวามือห่างจากปลาย มีด ½ นิ้ว จานขนมปังวางด้านซ้าย วางมีดเนยมีด เนื้อ โดยหันคมเข้าในทุก Cover ที่จัดต้องเหมือน ๆ กัน มี
ช้อน วางขวามือเสมอ ส้อมวางซ้ายมือ นอกจากจะใช้ส้อมอย่างเดียวจึงวางขวามือ

13. (3)ความประณีต เริ่มตั้งแต่การเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด คือ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือสีต้องกลมกลืน
ผ้าปูโต๊ะเมื่อปูแล้วชายด้านตรงข้ามต้อง เท่ากัน และทิ้งชายคลุมขาโต๊ะอย่างน้อย 12 นิ้ว ไม่เกิน 18 นิ้ว ถ้าสั้น หรือยาวเกินไปจะดูขัดตา
แสดงให้เห็นความไม่ประณีตของผู้จัดเครื่อง ถ้วยชามเข้าชุดกันทั้งเรื่องของเนื้อกระเบื้องและแบบ แก้วน้าเลือกแก้วที่ เนื้อแก้วชนิดเดียวกันควรเลือกเนื้อแก้วที่ใส
ช้อน ส้อม มีด ใช้แบบ เดียวกัน และต้อง ความสวยงาม สิ่งที่ใช้ตกแต่งต้องเลือกเริ่มตั้งแต่ภาชนะที่ใช้จัด
ดอกไม้หรือผลไม้ ดอกไม้ใบไม้ต้องล้าง เช็ดใบไม้ให้ขึ้นเงาก่อนที่จะใช้ จัดเลือกภาชนะและดอกไม้ ใบไม้ที่จัดให้เข้ากัน
และการจัดสิ่งที่ใช้ ตกแต่งต้องให้เห็นความสาคัญของโอกาสที่จัดเลี้ยง
14. รำยกำรอำหำร รายการอาหารสาหรับเลี้ยงแบบเป็นพิธีในปัจจุบันจะมีไม่เกิน 6 รายการ ซึ่งประกอบด้วย อาหารเรียกน้าย่อย (Appetizers)
เช่น ซุป หรือผลไม้สด หรือ อาหารทะเล เช่น หอย ปู กุ้ง อาหารปลา ซึ่งบางครั้งบางงาน จะยกเว้นข้ามไปเป็นอาหารเนื้อ หรือ เอาอาหารอื่นมาแทนอาหารปลาก็ได้ ถ้าปลาหายากใช้ไก่แทนก็ได้
อาหารจานหลัก Entrée หรือ Main Course ตามปกติใช้ อาหารประเภทเนื้อหรือเป็ด ไก่ อาหาร Entrée หรือ Main Course ตามปกติจะเสิร์ฟกับ Salad
หรือจัดพวกผักไว้ในจาน เดียวกันกับอาหารจานหลัก
15. บางครั้งก็จะไม่จัดต่างหาก จะจัดรวมอยู่ในจานเดียวกัน ในการจัดรายการอาหารต้องให้สมดุลกันในเรื่องรส สี และเนื้อหา และ เป็นอาหารที่กินง่ายทาง่าย จัดได้สวยงามทิ้งไว้นานก็ไม่เสียรูป
16. 1.3.2 การจัดเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
17.การจัดเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ นิยมใช้เลี้ยงกับคนจานวนมาก ในการเลี้ยงแบบนี้แขกจะช่วยตัวเอง ตักอาหาร ดังนั้นอาหารทุกอย่างตลอดจนเครื่องดื่มจะจัดไว้ที่โต๊ะ เรียบร้อย
โดยมีคนเสิร์ฟไว้ช่วยดูแลบ้างการจัด Buffet มี 3 แบบ (1) แบบจัดอาหารทุกชนิดพร้อมอุปกรณ์ จัดวางไว้ที่โต๊ะแต่ละ โต๊ะที่จัดวางจะมี เก้าอี้จัดให้นั่งตามจานวนแขก
แขกก็เลือกอาหารที่โต๊ะ รับประทานเอง ถ้าอาหารจานไหนเลือกไม่ถึง หรือตักลาบากก็จะยกหรือ ส่งต่อกันในการจัดเลี้ยงแบบนี้นิยมใช้ในบ้านใช้กับแขกจานวนน้อยใช้ กับแขกที่สนิทสนมกันดี
18. จัดอาหารลงถาดหรือจานใหญ่ ๆ โดยมีคนเสิร์ฟยกอาหารมาให้แขก ส่งไปตามโต๊ะที่แขกนั่ง แขกจะตักเองตามชอบ ถ้าอาหารที่ไม่ชอบก็ ปฏิเสธได้
ถ้าเป็นของที่ร้อน พวกเครื่องดื่มก็มักจะใส่รถเข็น การจัดแบบ นี้ต้องมีคนเสิร์ฟคอยรอที่โต๊ะ แขกเลือกตักเอง การจัดเลี้ยงแบบนี้ อุปกรณ์ ทุกอย่างจะต้องวางไว้บนโต๊ะให้ครบ
จัดอาหารทุกชนิดและอุปกรณ์ทุกอย่างไว้บนโต๊ะ ให้แขกไปเลือกตัก อาหารเอง การจัดแบบนี้ต้องมีคนเสิร์ฟคอยรอที่โต๊ะ คอยช่วยเหลือแขก บ้าง ถ้าอาหารหมดต้องรีบเอามาเติมทันที
19. 1.3.3 การจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล (The Cocktail Party)
20.การจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล (The Cocktail Party) การจัดเลี้ยงแบบค็อกเทลเหมาะที่จะใช้จัดเลี้ยงกับแขกจานวนมาก ๆ เหมาะกับแขก
ในสังคมอีกระดับหนึ่งที่นิยมพบปะพูดคุยได้สะดวก ในระหว่างรับประทานอาหาร และไม่มีโต๊ะสาหรับนั่งรับประทานอาหารโดยเฉพาะ จะมีเพียงโต๊ะจัดวางอาหาร เวลาที่นิยมจัดเลี้ยงจะเริ่มระหว่างเวลา
5โมงเย็นถึง 3 ทุ่ม เหมาะสาหรับโอกาสพิเศษ เช่น งานเปิดบริษัท ร้านค้า งานแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ งานมงคลสมรส แนะนาสิ้นค้าใหม่ ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่
อาลาผู้บริหาร หรือฉลองความสาเร็จใน โอกาสต่าง ๆ งานเลี้ยงค็อกเทลส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เนื่องจากมี เวลาสั้นและแขกหมุนเวียนเข้าออกมา
อาหารที่ใช้จะเลือกอาหารประเภทคานาเป้ และออร์เดิร์ฟ และการจัดโต๊ะจะจัดแบบ บุฟเฟ่ต์ การจัดเลี้ยงแบบนี้เพื่อพบปะพูดคุยกัน ไม่มีเก้าอี้ให้แขก แขกจะจับกลุ่มคุย กัน
เดินไปมาเพื่อคุยกัน อาหารที่ใช้ควรเลือกอาหารที่รับประทานง่ายเป็นชิ้น ๆ หรือ เป็นคา ๆสะดวกในการรับประ ทานใช้มือหยิบจัดได้สะดวก
21.สาหรับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ อย่างน้อยควรมี 3 อย่าง เช่น ยิน หรือ วอดก้า สก๊อตเบอร์เบิ้น และควรมีรัมสาหรับผสม นอกจากมีเครื่องดื่ม
ประเภทแอลกอฮอล์แล้วควรจะมีเครื่องดื่มสาหรับผู้หญิง เช่น พั้นซ์ (Punch) เหล้าเวอร์มูธ (Vermouth) น้ามะนาวเหมาะที่จะใช้เป็น
เครื่องดื่มผสมกับเหล้าอื่นๆ ได้ดี ตัวอย่างอาหารแบบค็อกเทลสาหรับงาน เลี้ยง แห้วพันเบคอน หมูกับขิง ไส้กรอกกับมัสตาร์ด เนื้อปั้นก้อนปรุงรส หมู ย่างแบบจีน
เนื้อย่างแบบเกาหลี ฮังกาเรี่ยนค็อกเทล กุ้งกับเครื่องเทศ กุนเชียงกับผัก ลูกชิ้นปลาปรุงรส สับปะรดเนยแข็ง ขนมปังเนยแข็ง พิซซ่า หน้าเนยแข็งและแฮม
แซนด์วิชหน้าแฮม แซนด์วิชหน้าไก่อบ แซนด์วิชเนย แข็ง แซนด์วิชไข่ต้ม แซนด์วิชม้วนไส้ปลาซาร์ดีน คานาเป้ หน้าไข่ปลา คาร์เวียร์ คานาเป้ หน้ามะพร้าว
คานาเป้ หน้ากุ้ง คานาเป้ หน้าปู ฯลฯ เลือก อาหารได้ตามความเหมาะสมกับผู้รับประทาน แต่ถ้าเป็นค็อกเทลก่อน อาหารกลางวัน อาหารที่ใช้ควรเป็นพวกคานาเป้
และเครื่องดื่มอ่อน ๆ ที่ไม่ ผสมแอลกอฮอล์ เช่น น้าผลไม้ พั้นซ์ คานาเป้ จัดเพียง 2-3 อย่าง
22. 1.3.4 งานเลี้ยงนํ้าชาและการจัดอาหารว่าง (Coffee Break)
23. งานเลี้ยงน้าชาและการจัดอาหารว่าง (Coffee Break) การเลี้ยงน้าชาจัดว่าเป็นอาหารว่างระหว่างมื้อ จัดได้ทั้งมื้อเช้าและบ่าย
การ เลี้ยงน้าชาเช้าจะเลี้ยงเวลา 10.00-11.00 น. จะเลี้ยงระหว่างมื้อเช้ากับ กลางวัน มักนิยมใช้กับงานการประชุม สัมมนา หรืองานพิธีต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อ
เป็นการผ่อนคลายความเครียดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน • การจัดโต๊ะน้าชาหรือโต๊ะอาหารว่าง นิยมจัดแบบบุฟเฟ่ต์ โต๊ะที่จัดอาหารต้อง
เลือกขนาดใหญ่พอสมควร ปูผ้าปูโต๊ะให้เรียบร้อย ควรเลือกผ้าปูโต๊ะสีสด ๆ รายวิชา งานอาหารและบริการ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 ครู ศุภวรรณ แย้มมา

จัดบุฟเฟ่ต์นครพนม
จัดบุฟเฟ่ต์บึงกาฬ
จัดบุฟเฟ่ต์สกลนคร
จัดบุฟเฟ่ต์มุกดาหาร
จัดบุฟเฟ่ต์อุบลราชธานี
จัดบุฟเฟ่ต์หนองคาย
จัดบุฟเฟ่ต์อำนาจเจริญ
จัดบุฟเฟ่ต์หนองบัวลำภู
จัดบุฟเฟ่ต์ศรีสะเกษ
จัดบุฟเฟ่ต์อุดรธานี
จัดบุฟเฟ่ต์ยโสธร
จัดบุฟเฟ่ต์เลย
จัดบุฟเฟ่ต์กาฬสินธุ์
จัดบุฟเฟ่ต์ร้อยเอ็ด
จัดบุฟเฟ่ต์มหาสารคาม
จัดบุฟเฟ่ต์สุรินทร์
จัดบุฟเฟ่ต์ขอนแก่น
จัดบุฟเฟ่ต์อำนาจเจริญ
จัดบุฟเฟ่ต์บุรีรัมย์
จัดบุฟเฟ่ต์ชัยภูมิ
จัดบุฟเฟ่ต์โคราชนครราชสีมา
จัดบุฟเฟ่ต์เชียงใหม่
จัดบุฟเฟ่ต์เพชรบูรณ์
จัดบุฟเฟ่ต์-เชียงราย
จัดบุฟเฟ่ต์แม่ฮ่องสอน
จัดบุฟเฟ่ต์พะเยา
จัดบุฟเฟ่ต์ลำพูน
จัดบุฟเฟ่ต์น่าน
จัดบุฟเฟ่ต์ลำปาง
จัดบุฟเฟ่ต์พิษณุโลก
จัดบุฟเฟ่ต์แพร่
จัดบุฟเฟ่ต์อุตรดิตถ์
จัดบุฟเฟ่ต์ตาก
จัดบุฟเฟ่ต์กำแพงเพชร
จัดบุฟเฟ่ต์พิจิตร
จัดบุฟเฟ่ต์นครสวรรค์
จัดบุฟเฟ่ต์อุทัยธานี
จัดบุฟเฟ่ต์ชัยนาท
จัดบุฟเฟ่ต์ลพบุรี
จัดบุฟเฟ่ต์สิงห์บุรี
จัดบุฟเฟ่ต์สุโขทัย
จัดบุฟเฟ่ต์ปราจีนบุรี
จัดบุฟเฟ่ต์สระบุรี
จัดบุฟเฟ่ต์นครนายก
จัดบุฟเฟ่ต์นครปฐม
จัดบุฟเฟ่ต์อ่างทอง
จัดบุฟเฟ่ต์ราชบุรี
จัดบุฟเฟ่ต์สุพรรณบุรี
จัดบุฟเฟ่ต์อยุธยา
จัดบุฟเฟ่ต์สมุทรสงคราม
จัดบุฟเฟ่ต์สมุทรปราการ
จัดบุฟเฟ่ต์สมุทรสาคร
จัดบุฟเฟ่ต์สระแก้ว
จัดบุฟเฟ่ต์ตราด
จัดบุฟเฟ่ต์จันทบุรี
จัดบุฟเฟ่ต์ระยอง
จัดบุฟเฟ่ต์ชลบุรี
จัดบุฟเฟ่ต์ฉะเชิงเทรา
จัดบุฟเฟ่ต์เพชรบุรี
จัดบุฟเฟ่ต์ชุมพร
จัดบุฟเฟ่ต์ระนอง
จัดบุฟเฟ่ต์สุราษฎร์ธานี
จัดบุฟเฟ่ต์นครศรีธรรมราช
จัดบุฟเฟ่ต์พังงา
จัดบุฟเฟ่ต์กระบี่
จัดบุฟเฟ่ต์ตรัง
จัดบุฟเฟ่ต์พัทลุง
จัดบุฟเฟ่ต์ภูเก็ต
จัดบุฟเฟ่ต์สงขลา
จัดบุฟเฟ่ต์คลองตัน
จัดบุฟเฟ่ต์จรัญสนิทวงศ์
จัดบุฟเฟ่ต์ดาวคะนอง
จัดบุฟเฟ่ต์ดินแดง
จัดบุฟเฟ่ต์ธนบุรี
จัดบุฟเฟ่ต์นวนคร
จัดบุฟเฟ่ต์นวลจันทร์
จัดบุฟเฟ่ต์บางนา
จัดบุฟเฟ่ต์ปทุมวัน
จัดบุฟเฟ่ต์ประชาชื่น
จัดบุฟเฟ่ต์ประตูน้ำ
จัดบุฟเฟ่ต์ปิ่นเกล้า
จัดบุฟเฟ่ต์พระราม 2
จัดบุฟเฟ่ต์พระราม 9
จัดบุฟเฟ่ต์เพชรเกษม
จัดบุฟเฟ่ต์รัชดาภิเษก
จัดบุฟเฟ่ต์รัชโยธิน
จัดบุฟเฟ่ต์รามคำแหง
จัดบุฟเฟ่ต์วังหิน
จัดบุฟเฟ่ต์วัชพล
จัดบุฟเฟ่ต์สะพานควาย
จัดบุฟเฟ่ต์สาธุประดิษฐ์
จัดบุฟเฟ่ต์สามเสน
จัดบุฟเฟ่ต์สีลม
จัดบุฟเฟ่ต์สุขาภิบาล
จัดบุฟเฟ่ต์สุขุมวิท
จัดบุฟเฟ่ต์สุทธิสาร
จัดบุฟเฟ่ต์อนุเสาวรีย์ชัย
จัดบุฟเฟ่ต์อ่อนนุช
จัดบุฟเฟ่ต์ปากเกร็ด
จัดบุฟเฟ่ต์บางใหญ่
จัดบุฟเฟ่ต์คลองหลวง
จัดบุฟเฟ่ต์ธัญบุรี
จัดบุฟเฟ่ต์ลาดหลุมแก้ว
จัดบุฟเฟ่ต์ลำลูกกา
จัดบุฟเฟ่ต์สามโคก
จัดบุฟเฟ่ต์หนองเสือ
จัดบุฟเฟ่ต์กระทุ่มแบน
จัดบุฟเฟ่ต์บางพลี
จัดบุฟเฟ่ต์บางบ่อ
จัดบุฟเฟ่ต์พระประแดง
จัดบุฟเฟ่ต์พุทธมณฑล
จัดบุฟเฟ่ต์สามพราน
จัดบุฟเฟ่ต์เมืองหัวหิน
จัดบุฟเฟ่ต์บางรัก
จัดบุฟเฟ่ต์สาธร
จัดบุฟเฟ่ต์เซนส์หลุยส์
จัดบุฟเฟ่ต์สาธุประดิษฐ์
จัดบุฟเฟ่ต์บางแค
จัดบุฟเฟ่ต์ภาษีเจริญ
จัดบุฟเฟ่ต์ปิ่นเกล้า
จัดบุฟเฟ่ต์จรัญ
จัดบุฟเฟ่ต์บรมราชชนนี
จัดบุฟเฟ่ต์บางพลัด
จัดบุฟเฟ่ต์บางอ้อ
จัดบุฟเฟ่ต์บางกอกน้อย
จัดบุฟเฟ่ต์บางกอกใหญ่
จัดบุฟเฟ่ต์คลองสาน
จัดบุฟเฟ่ต์อิสรภาพ
จัดบุฟเฟ่ต์สาธร
จัดบุฟเฟ่ต์สวนผัก
จัดบุฟเฟ่ต์ทุ่งมังกร
จัดบุฟเฟ่ต์ราชพฤกษ์
จัดบุฟเฟ่ต์ชัยพฤกษ์
จัดบุฟเฟ่ต์กัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
จัดบุฟเฟ่ต์พุทธมลฑล
จัดบุฟเฟ่ต์พระราม 2
จัดบุฟเฟ่ต์ท่าพระ
จัดบุฟเฟ่ต์รัชดาภิเษก
จัดบุฟเฟ่ต์พระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
จัดบุฟเฟ่ต์แม้นศรี
จัดบุฟเฟ่ต์ราษฎร์บูรณะ
จัดบุฟเฟ่ต์ดาวคะนอง
จัดบุฟเฟ่ต์ตลาดพลู
จัดบุฟเฟ่ต์พญาไท
จัดบุฟเฟ่ต์เจริญ
จัดบุฟเฟ่ต์ปทุมวัน
จัดบุฟเฟ่ต์มาบุญครอง
จัดบุฟเฟ่ต์สยาม
จัดบุฟเฟ่ต์ศรีย่าน
จัดบุฟเฟ่ต์เทเวศน์
ทวีวัฒนา
จัดบุฟเฟ่ต์บางนา
จัดบุฟเฟ่ต์สี่แยกทศกันต์
จัดบุฟเฟ่ต์ตลิ่งชัน
จัดบุฟเฟ่ต์สุขุมวิท
จัดบุฟเฟ่ต์ประตูน้ำ
จัดบุฟเฟ่ต์วุฒากาศ
จัดบุฟเฟ่ต์จอมทอง
จัดบุฟเฟ่ต์ท่าเกษตร
จัดบุฟเฟ่ต์บางแวก
จัดบุฟเฟ่ต์บางหว้า
จัดบุฟเฟ่ต์วงเวียนใหญ่
จัดบุฟเฟ่ต์ลาดหญ้า
จัดบุฟเฟ่ต์สำราญราษฎร์
จัดบุฟเฟ่ต์เสาชิงช้า
จัดบุฟเฟ่ต์สาธุประดิษฐ์
จัดบุฟเฟ่ต์ซ.วัดลาดปลาดุก
จัดบุฟเฟ่ต์ซ.วัดศรีประวัติ
จัดบุฟเฟ่ต์สมเด็จเจ้าพระยา
จัดบุฟเฟ่ต์เจริญนคร
จัดบุฟเฟ่ต์เพชรเกษม
จัดบุฟเฟ่ต์บางรัก
จัดบุฟเฟ่ต์ยานนาวา
จัดบุฟเฟ่ต์เอกชัย
จัดบุฟเฟ่ต์กำนันแม้น
จัดบุฟเฟ่ต์เทเวศน์
จัดบุฟเฟ่ต์เทอดไท
จัดบุฟเฟ่ต์บางขุนเทียน
จัดบุฟเฟ่ต์ท่าข้าม
จัดบุฟเฟ่ต์บางบอน
จัดบุฟเฟ่ต์สุขสวัสดิ์
จัดบุฟเฟ่ต์ทุ่งครุ
จัดบุฟเฟ่ต์ประชาอุทิศ
จัดบุฟเฟ่ต์ลาพร้าว
จัดบุฟเฟ่ต์อนุสาวรีย์ชัย
จัดบุฟเฟ่ต์ซ.อารีย์สัมพันธุ์
จัดบุฟเฟ่ต์อ้อมน้อย
จัดบุฟเฟ่ต์อ้อมใหญ่
จัดบุฟเฟ่ต์มหาชัย
จัดบุฟเฟ่ต์คลองขวาง
จัดบุฟเฟ่ต์บางมด
จัดบุฟเฟ่ต์หนองเเขม