รับเหมาสร้างวัด สร้างโบสถ์ ช่างดีดโบสถ์ สร้างประตูโขงวัด ช่างสีบูรณะโบสถ์

รับเหมาสร้างวัด โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับเหมาก่อสร้างโบสถ์ ซุ้มประตูวัด ออกแบบรับเหมาสร้างโบสถ์. รับเหมาสร้างโบสถ์.  บสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลาวัด สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์ รับบูรณะองค์พระ โบสถ์ ศาลา วิหาร  ช่างสีบูรณะโบสถ์ ศาลาและองค์พระ. ช่างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาโบสถ์. อื่น ๆ. ช่างทาสีวัด- ช่างปิดทอง – ช่างปิดกระจก – ช่างลายปูนปั้น – ช่างจิตรกรรมฝาผนัง – ช่างดีดโบสถ์

ช่างบูรณะโบสถ์ ทาสีโบสถ์

ประเภทของวัด++++
ประเภทของวัดพอจะแบ่งออกได้ดังนี้
1. วัดหลวงหรือพระอารามหลวงคือวัดที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ แล้วพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ต่ำศักดิ์ลงมา หรือพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ทรงสร้างขึ้นหรือโปรดให้ปฎิสังขรณ์และสร้างขึ้น แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง
นอกจากนี้ ยังรวมถึงวัดที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์ และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงอีกด้วย

2. วัดราษฎร์ คือ วัดที่ประชาชนทั่วไปสร้าง หรือปฏิสังขรณ์ขึ้นตามศรัทธา และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาถูกต้องตามกฎหมายจากทางราชการแล้ว และช่วยกันทำนุบำรุงวัดสืบต่อกันมา ส่วนวัดที่ราษฎรมีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของภิกษุสงฆ์ เราเรียกว่าสำนักสงฆ์ ซึ่งยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
นอกจากนี้ วัดที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์ ถ้าพระมหากษัตริย์ทรงพิจารณาเห็น สมควรได้รับเกียรติยกย่องเป็นพิเศษ ก็ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงด้วย

รัฐบาลซึ่งได้ยึดมั่นในนโยบายที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พิจารณาเห็นว่า การยกฐานะวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะช่วยเชิดชูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เมื่อมีวัดที่เห็นสมควรเป็นพระอารามหลวง การขอพระราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง จึงได้ดำเนินการสืบต่อมา

พระพุทธศาสนา
“พุทธศาสนา” เป็นศาสนาประจำชาติไทยมาอย่างยาวนาน พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ล้วนได้ทรงทำนุบำรุงอุปถัมป์พระพุทธศาสนามาโดยตลอด พุทธศาสนาในประเทศไทย มี 2 นิกายที่สำคัญ คือ มหายาน และ หินยาน โดยนิกายหินยานได้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยตั้งแต่ ราว พ.ศ.300 คนไทย ได้นับถือพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นอย่างกว้างขวางมาเป็นลำดับ จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศาสนาได้แบ่งย่อยออกเป็น มหานิกาย และธรรมยุติ แม้จะมีธรรมทัศนะ และวัตรปฏิบัติที่มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปบ้าง แต่ในหลักธรรมแล้ว ยังคงยึดถือตามพระราชบัญญัติในพระไตรปิฎกเช่นเดียวกัน

พุทธศาสนาในประเทศไทยมีลักษณะที่ผสมผสานกับศาสนาพราหมณ์ และคติความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผีสางเทวดา พุทธศาสนามีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างสรรค์และลักษณะของวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ทั้งด้านจิตใจ ความเชื่อ บุคลิกภาพ รวมถึงวัฒนธรรมทางด้านวัตถุ อาทิเช่น เจดีย์ โบสถ์ วิหาร และพระพุทธรูปปางต่างๆ เป็นต้นพุทธศาสนาในประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยาตอนต้นต่อมากรุงศรีอยุธยาถูกพม่าตีแตก และตกเป็นประเทศราชของพม่าทำให้ศาสนาพุทธถึงยุคเสื่อมลง จนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้กอบกู้เอกราชให้ชนชาวไทยได้สำเร็จ พระองค์ได้ทรงเริ่มฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นมาอีกครั้ง ต่อมาในราชวงศ์รัตนโกสินทร์ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงก่อตั้ง “กรมสงฆ์การี” ขึ้นมา โดยมีหน้าที่ดูแลพระสงฆ์ในพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบการปกครองพระสงฆ์ โดยจัดตั้ง “มหาเถรสมาคม” ขึ้นมาเป็นองค์กรของสงฆ์ที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและบริหารกิจการสงฆ์ทั่วประเทศ

สมัยนี้ การสร้างวัด ต้องอาศัยกำลังทรัพย์และกำลังคนมหาศาล เพราะต้องสร้างวัดให้เพียบ พร้อมด้วยสถานที่ร่มรื่น มีอาคารโรงเรือนมากมาย โดยเฉพาะมีโรงอุโบสถ หรือโบสถ์
สถานที่ที่จะต้องใช้ เพื่อการทำสังฆกรรมสำคัญๆหลายอย่าง อาทิ การให้การอุปสมบทแก่กุลบุตร การสวดทำอัพภานกรรม การสวดญัตติทุติยกรรมวาจา การสวดญัตติจตุตถกรรมวาจา ฯลฯ
ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา

เนื่องจากโบสถ์ ที่สร้างขึ้นทุกวันนี้ คณะสงฆ์สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างคือ เป็นอาคารอเนกประสงค์ รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมที่แสดงธรรม ที่ฝึกอบรมสมาธิภาวนา ที่สวดมนต์ ทำวัตรเช้าค่ำ และที่พักอาศัยชั่วคราว สำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะ เป็นต้น
เพราะฉะนั้น ผู้ที่สร้างโบสถ์ถวายพระสงฆ์ จึงได้บุญกุศลมากมาย ทั้งชาตินี้และชาติหน้า

วัด คือคำเรียก สถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ในประเทศไทย, กัมพูชา และลาว ภายในวัดจะมี กุฏิ เมื่อเราเป็นชาวพุทธ จึงทำเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ที่ต้องบำรุงรักษาวัด รับสร้างโบสถ์ หอระฆัง เมรุ ศาลาการเปรียญ
โดยช่างผู้ชำนาญงานบุญเรียงก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง โบสถ์ เมรุ ศาลา ซุ้มประตู หอระฆัง

บริการของเรา++++
ช่างดีดโบสถ์บริการช่างดีดวัด รับดีดโบสถ์ ยกหอระฆัง วิหาร โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้างวัด
รับเหมาสร้างวัด โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ
รับเหมาก่อสร้างโบสถ์. ซุ้มประตูวัด ออกแบบรับเหมาสร้างโบสถ์. รับเหมาสร้างโบสถ์.
บสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลาวัด สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์ รับบูรณะองค์พระ โบสถ์ ศาลา วิหาร ช่างสีบูรณะโบสถ์ ศาลาและองค์พระ. ช่างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาโบสถ์. อื่น ๆ. ช่างทาสีวัด– ช่างปิดทอง – ช่างปิดกระจก – ช่างลายปูนปั้น – ช่างจิตรกรรมฝาผนัง – ช่างดีดโบสถ์

รับเหมาสร้างวัด
รับเหมาสร้างวัดสร้างโบสถ์ ติดต่อ โทร 061-1476494 ช่างดีดโบสถ์ สร้างประตูโขงวัด ช่างสีบูรณะโบสถ์
รับเหมาสร้างวัด , ช่างซุ้มประตูวัด , สร้างโบสถ์
รับสร้างโบสถ์ สร้างวัด สร้างห้องน้ำวัด สร้างกุฏิวัด สร้างวิหาร สร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์ งานออกแบบโบสถ์

สร้างโบสถ์นครพนม
สร้างโบสถ์บึงกาฬ
สร้างโบสถ์สกลนคร
สร้างโบสถ์มุกดาหาร
สร้างโบสถ์อุบลราชธานี
สร้างโบสถ์หนองคาย
สร้างโบสถ์อำนาจเจริญ
สร้างโบสถ์หนองบัวลำภู
สร้างโบสถ์ศรีสะเกษ
สร้างโบสถ์อุดรธานี
สร้างโบสถ์ยโสธร
สร้างโบสถ์เลย
สร้างโบสถ์กาฬสินธุ์
สร้างโบสถ์ร้อยเอ็ด
สร้างโบสถ์มหาสารคาม
สร้างโบสถ์สุรินทร์
สร้างโบสถ์ขอนแก่น
สร้างโบสถ์อำนาจเจริญ
สร้างโบสถ์บุรีรัมย์
สร้างโบสถ์ชัยภูมิ
สร้างโบสถ์โคราชนครราชสีมา
สร้างโบสถ์เชียงใหม่
สร้างโบสถ์เพชรบูรณ์
สร้างโบสถ์-เชียงราย
สร้างโบสถ์แม่ฮ่องสอน
สร้างโบสถ์พะเยา
สร้างโบสถ์ลำพูน
สร้างโบสถ์น่าน
สร้างโบสถ์ลำปาง
สร้างโบสถ์พิษณุโลก
สร้างโบสถ์แพร่
สร้างโบสถ์อุตรดิตถ์
สร้างโบสถ์ตาก
สร้างโบสถ์กำแพงเพชร
สร้างโบสถ์พิจิตร
สร้างโบสถ์นครสวรรค์
สร้างโบสถ์อุทัยธานี
สร้างโบสถ์ชัยนาท
สร้างโบสถ์ลพบุรี
สร้างโบสถ์สิงห์บุรี
สร้างโบสถ์สุโขทัย
สร้างโบสถ์ปราจีนบุรี
สร้างโบสถ์สระบุรี
สร้างโบสถ์นครนายก
สร้างโบสถ์นครปฐม
สร้างโบสถ์อ่างทอง
สร้างโบสถ์ราชบุรี
สร้างโบสถ์สุพรรณบุรี
สร้างโบสถ์อยุธยา
สร้างโบสถ์สมุทรสงคราม
สร้างโบสถ์สมุทรปราการ
สร้างโบสถ์สมุทรสาคร
สร้างโบสถ์สระแก้ว
สร้างโบสถ์ตราด
สร้างโบสถ์จันทบุรี
สร้างโบสถ์ระยอง
สร้างโบสถ์ชลบุรี
สร้างโบสถ์ฉะเชิงเทรา
สร้างโบสถ์เพชรบุรี
สร้างโบสถ์ชุมพร
สร้างโบสถ์ระนอง
สร้างโบสถ์สุราษฎร์ธานี
สร้างโบสถ์นครศรีธรรมราช
สร้างโบสถ์พังงา
สร้างโบสถ์กระบี่
สร้างโบสถ์ตรัง
สร้างโบสถ์พัทลุง
สร้างโบสถ์ภูเก็ต
สร้างโบสถ์สงขลา
สร้างโบสถ์คลองตัน
สร้างโบสถ์จรัญสนิทวงศ์
สร้างโบสถ์ดาวคะนอง
สร้างโบสถ์ดินแดง
สร้างโบสถ์ธนบุรี
สร้างโบสถ์นวนคร
สร้างโบสถ์นวลจันทร์
สร้างโบสถ์บางนา
สร้างโบสถ์ปทุมวัน
สร้างโบสถ์ประชาชื่น
สร้างโบสถ์ประตูน้ำ
สร้างโบสถ์ปิ่นเกล้า
สร้างโบสถ์พระราม 2
สร้างโบสถ์พระราม 9
สร้างโบสถ์เพชรเกษม
สร้างโบสถ์รัชดาภิเษก
สร้างโบสถ์รัชโยธิน
สร้างโบสถ์รามคำแหง
สร้างโบสถ์วังหิน
สร้างโบสถ์วัชพล
สร้างโบสถ์สะพานควาย
สร้างโบสถ์สาธุประดิษฐ์
สร้างโบสถ์สามเสน
สร้างโบสถ์สีลม
สร้างโบสถ์สุขาภิบาล
สร้างโบสถ์สุขุมวิท
สร้างโบสถ์สุทธิสาร
สร้างโบสถ์อนุเสาวรีย์ชัย
สร้างโบสถ์อ่อนนุช
สร้างโบสถ์ปากเกร็ด
สร้างโบสถ์บางใหญ่
สร้างโบสถ์คลองหลวง
สร้างโบสถ์ธัญบุรี
สร้างโบสถ์ลาดหลุมแก้ว
สร้างโบสถ์ลำลูกกา
สร้างโบสถ์สามโคก
สร้างโบสถ์หนองเสือ
สร้างโบสถ์กระทุ่มแบน
สร้างโบสถ์บางพลี
สร้างโบสถ์บางบ่อ
สร้างโบสถ์พระประแดง
สร้างโบสถ์พุทธมณฑล
สร้างโบสถ์สามพราน
สร้างโบสถ์เมืองหัวหิน
สร้างโบสถ์บางรัก
สร้างโบสถ์สาธร
สร้างโบสถ์เซนส์หลุยส์
สร้างโบสถ์สาธุประดิษฐ์
สร้างโบสถ์บางแค
สร้างโบสถ์ภาษีเจริญ
สร้างโบสถ์ปิ่นเกล้า
สร้างโบสถ์จรัญ
สร้างโบสถ์บรมราชชนนี
สร้างโบสถ์บางพลัด
สร้างโบสถ์บางอ้อ
สร้างโบสถ์บางกอกน้อย
สร้างโบสถ์บางกอกใหญ่
สร้างโบสถ์คลองสาน
สร้างโบสถ์อิสรภาพ
สร้างโบสถ์สาธร
สร้างโบสถ์สวนผัก
สร้างโบสถ์ทุ่งมังกร
สร้างโบสถ์ราชพฤกษ์
สร้างโบสถ์ชัยพฤกษ์
สร้างโบสถ์กัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
สร้างโบสถ์พุทธมลฑล
สร้างโบสถ์พระราม 2
สร้างโบสถ์ท่าพระ
สร้างโบสถ์รัชดาภิเษก
สร้างโบสถ์พระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
สร้างโบสถ์แม้นศรี
สร้างโบสถ์ราษฎร์บูรณะ
สร้างโบสถ์ดาวคะนอง
สร้างโบสถ์ตลาดพลู
สร้างโบสถ์พญาไท
สร้างโบสถ์เจริญ
สร้างโบสถ์ปทุมวัน
สร้างโบสถ์มาบุญครอง
สร้างโบสถ์สยาม
สร้างโบสถ์ศรีย่าน
สร้างโบสถ์เทเวศน์
ทวีวัฒนา
สร้างโบสถ์บางนา
สร้างโบสถ์สี่แยกทศกันต์
สร้างโบสถ์ตลิ่งชัน
สร้างโบสถ์สุขุมวิท
สร้างโบสถ์ประตูน้ำ
สร้างโบสถ์วุฒากาศ
สร้างโบสถ์จอมทอง
สร้างโบสถ์ท่าเกษตร
สร้างโบสถ์บางแวก
สร้างโบสถ์บางหว้า
สร้างโบสถ์วงเวียนใหญ่
สร้างโบสถ์ลาดหญ้า
สร้างโบสถ์สำราญราษฎร์
สร้างโบสถ์เสาชิงช้า
สร้างโบสถ์สาธุประดิษฐ์
สร้างโบสถ์ซ.วัดลาดปลาดุก
สร้างโบสถ์ซ.วัดศรีประวัติ
สร้างโบสถ์สมเด็จเจ้าพระยา
สร้างโบสถ์เจริญนคร
สร้างโบสถ์เพชรเกษม
สร้างโบสถ์บางรัก
สร้างโบสถ์ยานนาวา
สร้างโบสถ์เอกชัย
สร้างโบสถ์กำนันแม้น
สร้างโบสถ์เทเวศน์
สร้างโบสถ์เทอดไท
สร้างโบสถ์บางขุนเทียน
สร้างโบสถ์ท่าข้าม
สร้างโบสถ์บางบอน
สร้างโบสถ์สุขสวัสดิ์
สร้างโบสถ์ทุ่งครุ
สร้างโบสถ์ประชาอุทิศ
สร้างโบสถ์ลาพร้าว
สร้างโบสถ์อนุสาวรีย์ชัย
สร้างโบสถ์ซ.อารีย์สัมพันธุ์
สร้างโบสถ์อ้อมน้อย
สร้างโบสถ์อ้อมใหญ่
สร้างโบสถ์มหาชัย
สร้างโบสถ์คลองขวาง
สร้างโบสถ์บางมด
สร้างโบสถ์หนองเเขม