รังวัดที่ดินเอกชน รับสอบเขตที่ดิน รวมโฉนด แบ่งแยกที่ดิน โดยช่างรังวัดเอกชน

จัดหาช่างรังวัดเอกชน
บริการจัดหาทีมช่างรังวัดเอกชนในพื้นที่ ทำงานตามระเบียบ งานรังวัดกรมที่ดินและทำงานสำรวจเพื่อก่อสร้างตามมาตรฐานงานก่อสร้าง รับเหมางานสำรวจและเขียนแบบราคาไม่แพงอย่างที่คิด งานรับเหมาสำรวจสนใจติดต่อ ดูพื้นที่ได้ตลอดปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ติอต่อช่างรังวัดเอกชน

???????ความรู้เกี่ยวกับการรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน++++
สิ่งที่เจ้าของที่ดินควรทราบ
1. ที่ดินที่ครอบครองอยู่มีหลักฐานอะไร ให้นำหลักฐานที่มีไปประกอบการยื่นคำขอ รังวัดที่ดิน
2. ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภอ อะไร
3. เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้ใดบ้าง ติดที่สาธารณประโยชน์หรือไม่
4. สภาพที่ดินเป็นอย่างไร เช่น ที่นา ที่สวน ที่ไร่ ที่อยู่อาศัย

การยื่นคำขอรังวัดที่ดิน
ยื่นที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ คือ
โฉนดที่ดิน ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้น ตั้งอยู่
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ติดต่อที่สำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่ ได้มีการยกเลิกอำนาจนายอำเภอ ให้ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

หลักฐานประกอบการขอรังวัด แบ่งแยก หรือสอบเขตโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
•บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)
•โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
•หลักฐานประกอบการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน
•บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
•โฉนดที่ดินที่จะขอรวม ต้องมีลักษณะดังนี้
( 1 ) ต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน เว้นแต่ โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้
?( 2 ) ต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับและต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน
?( 3 ) ต้องเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกัน ในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ขั้นตอนการรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน
1.รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์
2.รับคำขอสอบสวน ชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
3.ส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการ นัดวันทำการรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด กำหนดเงินมัดจำรังวัด
4.ค้นหารายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง และพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง
5.รับหนังสือแจ้งข้างเคียง วางเงินมัดจำรังวัด รับหลักเขตที่ดิน
6.ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัดตามวันที่กำหนดไว้
7.คำนวณเนื้อที่ และเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน
8.ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน เรียกผู้ขอมาจดทะเบียน
9.สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก
10.ตรวจอายัด
11.ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าโฉนด
12.แก้รายการทะเบียน และจดทะเบียนแบ่งแยก
13.สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก
14.เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา
15.แจกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

ขั้นตอนการขอแบ่งแยกตรวจสอบเนื้อที่ และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์
1. เจ้าของที่ดินนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นคำขอ
2. ให้ถ้อยคำในการนัดรังวัด เพื่อ – กำหนดวันทำการรังวัด
– กำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด
– กำหนดเจ้าหน้าที่และสถานที่นัดพบ
3. รับเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดและปักหลัก จนเสร็จการ
4. ลงนามในเอกสารต่าง ๆ
5. รอรับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียน ฯ ล ฯ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และโฉนดที่ดิน
รายละเอียด
1. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
– ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 30 บาท
– ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน( เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่) ไร่ละ 2 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
– ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 30 บาท
– ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 30 บาท
– ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท
– ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท
– ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท
3. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน
– ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท
– ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน( เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ ) ไร่ละ 2 บาท
4. ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
– ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 40 บาท
– ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 40 บาท
– ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท
– ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท
– ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท
5. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
– ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
– ค่ามอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท
– ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท
– ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ 10 บาท
– ค่าหลักเขต หลักละ 15 บาท
6. ค่าใช้จ่ายการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
• ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานจ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ
• กระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
• ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงานที่จ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ
• กระทรวงมหาดไทย ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
• ค่าป่ายการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัด ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
• ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรังวัดให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เรื่องละ 100 บาท

การคิดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่ผู้ขอจะต้อชำระตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497) มีดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมรังวัด
– เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท
– เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บาท
2. ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท (ตามที่ใช้จริง)
3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้
3.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 200 บาท
3.2 ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
3.3 ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 1,600 บาท
3.4 ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 420 บาท (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด)
ทั้งนี้ การกำหนดวันทำการรังวัดตามข้อ 3.3 และ 3.4 กำหนดตามจำนวนเนื้อที่ ดังนี้
การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
1. เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่ 3,480 บาท
2. เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 6,760 บาท
3. เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 10,040 บาท
4. เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 13,320 บาท


การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
• เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 2,640 บาท
• เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,080 บาท

หมายเหตุ
??- กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุก 50 ไร่ หรือเศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
– กรณีที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา ฯลฯ หรือเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง หรือที่สวนเป็นไม้ ยืนต้น เช่น สวนผลไม้ สวนปาล์ม สวนยาง ฯลฯ เป็นต้น ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
– กรณีการรังวัดต้องคำนวณจำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
?- กรณีการรังวัดมีที่ดินข้างเคียงมากแปลง ทุกๆข้างเคียง 30 แปลง หรือเศษเกินกว่า 15 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
– กรณีการรังวัดแบ่งแยกจัดสรร ทุกๆ 8 แปลง หรือเศษเกินกว่า 4 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
– กรณีมีเหตุข้อ1 และ 2 รวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน ให้เพิ่มวันทำการรังวัดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น

บริการของเรา จัดหาช่างรังวัดเอกชน++++
– รับสอบเขตที่ดินรวมโฉนด แบ่งแยกที่ดิน โดยช่างรังวัดเอกชน
– รับจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ (Toppgraphic survey)
– รับสำรวจแบบทีมรายวัน-รายเดือน(Survey team)
– ช่างรับสำรวจที่ดิน วางหมุดเข็ม ตำแหน่งตอกเสาเข็ม, เช็คเข็มเยื้องศูนย์ (Pile Deviate)
– รับสำรวจพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง และรับสำรวจเพื่อการออกแบบ, ใช้กล้อง Total Station
– รับสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้าง อาคารที่พักอาศัย สำรวจระยะ สำรวจระดับอาคาร
– รับสำรวจพื้นที่ของโครงการ สำรวจระยะโครงการ, งานวางผังโครงการ
– สำรวจพื้นที่, ทำ x-section รับคำนวณปริมาณงานดินตัด, ดินถม
– รับงานเขียนแบบก่อสร้าง เช่น บ้าน, อาคาร, โรงงาน

จัดหาช่างรังวัดเอกชน
บริการจัดหาทีมช่างรังวัดเอกชนในพื้นที่ ทำงานตามระเบียบ งานรังวัดกรมที่ดินและทำงานสำรวจเพื่อก่อสร้างตามมาตรฐานงานก่อสร้าง รับเหมางานสำรวจและเขียนแบบราคาไม่แพงอย่างที่คิด งานรับเหมาสำรวจสนใจติดต่อ ดูพื้นที่ได้ตลอดปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่างรังวัดที่ดิน
รังวัดที่ดินเอกชน โทร 061-0353878 รับสอบเขตที่ดิน รวมโฉนด แบ่งแยกที่ดิน โดยช่างรังวัดเอกชน
ช่างรังวัดเอกชน , รับรังวัด , รังวัดที่ดิน
จัดหาช่างรังวัดเอกชน รังวัด สอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน จัดหาช่างรังวัดเอกชน งานรังวัดกรมที่ดินและทำงานสำรวจเพื่อก่อสร้าง

รังวัดที่ดินนครพนม
รังวัดที่ดินบึงกาฬ
รังวัดที่ดินสกลนคร
รังวัดที่ดินมุกดาหาร
รังวัดที่ดินอุบลราชธานี
รังวัดที่ดินหนองคาย
รังวัดที่ดินอำนาจเจริญ
รังวัดที่ดินหนองบัวลำภู
รังวัดที่ดินศรีสะเกษ
รังวัดที่ดินอุดรธานี
รังวัดที่ดินยโสธร
รังวัดที่ดินเลย
รังวัดที่ดินกาฬสินธุ์
รังวัดที่ดินร้อยเอ็ด
รังวัดที่ดินมหาสารคาม
รังวัดที่ดินสุรินทร์
รังวัดที่ดินขอนแก่น
รังวัดที่ดินอำนาจเจริญ
รังวัดที่ดินบุรีรัมย์
รังวัดที่ดินชัยภูมิ
รังวัดที่ดินโคราชนครราชสีมา
รังวัดที่ดินเชียงใหม่
รังวัดที่ดินเพชรบูรณ์
รังวัดที่ดิน-เชียงราย
รังวัดที่ดินแม่ฮ่องสอน
รังวัดที่ดินพะเยา
รังวัดที่ดินลำพูน
รังวัดที่ดินน่าน
รังวัดที่ดินลำปาง
รังวัดที่ดินพิษณุโลก
รังวัดที่ดินแพร่
รังวัดที่ดินอุตรดิตถ์
รังวัดที่ดินตาก
รังวัดที่ดินกำแพงเพชร
รังวัดที่ดินพิจิตร
รังวัดที่ดินนครสวรรค์
รังวัดที่ดินอุทัยธานี
รังวัดที่ดินชัยนาท
รังวัดที่ดินลพบุรี
รังวัดที่ดินสิงห์บุรี
รังวัดที่ดินสุโขทัย
รังวัดที่ดินปราจีนบุรี
รังวัดที่ดินสระบุรี
รังวัดที่ดินนครนายก
รังวัดที่ดินนครปฐม
รังวัดที่ดินอ่างทอง
รังวัดที่ดินราชบุรี
รังวัดที่ดินสุพรรณบุรี
รังวัดที่ดินอยุธยา
รังวัดที่ดินสมุทรสงคราม
รังวัดที่ดินสมุทรปราการ
รังวัดที่ดินสมุทรสาคร
รังวัดที่ดินสระแก้ว
รังวัดที่ดินตราด
รังวัดที่ดินจันทบุรี
รังวัดที่ดินระยอง
รังวัดที่ดินชลบุรี
รังวัดที่ดินฉะเชิงเทรา
รังวัดที่ดินเพชรบุรี
รังวัดที่ดินชุมพร
รังวัดที่ดินระนอง
รังวัดที่ดินสุราษฎร์ธานี
รังวัดที่ดินนครศรีธรรมราช
รังวัดที่ดินพังงา
รังวัดที่ดินกระบี่
รังวัดที่ดินตรัง
รังวัดที่ดินพัทลุง
รังวัดที่ดินภูเก็ต
รังวัดที่ดินสงขลา
รังวัดที่ดินคลองตัน
รังวัดที่ดินจรัญสนิทวงศ์
รังวัดที่ดินดาวคะนอง
รังวัดที่ดินดินแดง
รังวัดที่ดินธนบุรี
รังวัดที่ดินนวนคร
รังวัดที่ดินนวลจันทร์
รังวัดที่ดินบางนา
รังวัดที่ดินปทุมวัน
รังวัดที่ดินประชาชื่น
รังวัดที่ดินประตูน้ำ
รังวัดที่ดินปิ่นเกล้า
รังวัดที่ดินพระราม 2
รังวัดที่ดินพระราม 9
รังวัดที่ดินเพชรเกษม
รังวัดที่ดินรัชดาภิเษก
รังวัดที่ดินรัชโยธิน
รังวัดที่ดินรามคำแหง
รังวัดที่ดินวังหิน
รังวัดที่ดินวัชพล
รังวัดที่ดินสะพานควาย
รังวัดที่ดินสาธุประดิษฐ์
รังวัดที่ดินสามเสน
รังวัดที่ดินสีลม
รังวัดที่ดินสุขาภิบาล
รังวัดที่ดินสุขุมวิท
รังวัดที่ดินสุทธิสาร
รังวัดที่ดินอนุเสาวรีย์ชัย
รังวัดที่ดินอ่อนนุช
รังวัดที่ดินปากเกร็ด
รังวัดที่ดินบางใหญ่
รังวัดที่ดินคลองหลวง
รังวัดที่ดินธัญบุรี
รังวัดที่ดินลาดหลุมแก้ว
รังวัดที่ดินลำลูกกา
รังวัดที่ดินสามโคก
รังวัดที่ดินหนองเสือ
รังวัดที่ดินกระทุ่มแบน
รังวัดที่ดินบางพลี
รังวัดที่ดินบางบ่อ
รังวัดที่ดินพระประแดง
รังวัดที่ดินพุทธมณฑล
รังวัดที่ดินสามพราน
รังวัดที่ดินเมืองหัวหิน
รังวัดที่ดินบางรัก
รังวัดที่ดินสาธร
รังวัดที่ดินเซนส์หลุยส์
รังวัดที่ดินสาธุประดิษฐ์
รังวัดที่ดินบางแค
รังวัดที่ดินภาษีเจริญ
รังวัดที่ดินปิ่นเกล้า
รังวัดที่ดินจรัญ
รังวัดที่ดินบรมราชชนนี
รังวัดที่ดินบางพลัด
รังวัดที่ดินบางอ้อ
รังวัดที่ดินบางกอกน้อย
รังวัดที่ดินบางกอกใหญ่
รังวัดที่ดินคลองสาน
รังวัดที่ดินอิสรภาพ
รังวัดที่ดินสาธร
รังวัดที่ดินสวนผัก
รังวัดที่ดินทุ่งมังกร
รังวัดที่ดินราชพฤกษ์
รังวัดที่ดินชัยพฤกษ์
รังวัดที่ดินกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
รังวัดที่ดินพุทธมลฑล
รังวัดที่ดินพระราม 2
รังวัดที่ดินท่าพระ
รังวัดที่ดินรัชดาภิเษก
รังวัดที่ดินพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
รังวัดที่ดินแม้นศรี
รังวัดที่ดินราษฎร์บูรณะ
รังวัดที่ดินดาวคะนอง
รังวัดที่ดินตลาดพลู
รังวัดที่ดินพญาไท
รังวัดที่ดินเจริญ
รังวัดที่ดินปทุมวัน
รังวัดที่ดินมาบุญครอง
รังวัดที่ดินสยาม
รังวัดที่ดินศรีย่าน
รังวัดที่ดินเทเวศน์
ทวีวัฒนา
รังวัดที่ดินบางนา
รังวัดที่ดินสี่แยกทศกันต์
รังวัดที่ดินตลิ่งชัน
รังวัดที่ดินสุขุมวิท
รังวัดที่ดินประตูน้ำ
รังวัดที่ดินวุฒากาศ
รังวัดที่ดินจอมทอง
รังวัดที่ดินท่าเกษตร
รังวัดที่ดินบางแวก
รังวัดที่ดินบางหว้า
รังวัดที่ดินวงเวียนใหญ่
รังวัดที่ดินลาดหญ้า
รังวัดที่ดินสำราญราษฎร์
รังวัดที่ดินเสาชิงช้า
รังวัดที่ดินสาธุประดิษฐ์
รังวัดที่ดินซ.วัดลาดปลาดุก
รังวัดที่ดินซ.วัดศรีประวัติ
รังวัดที่ดินสมเด็จเจ้าพระยา
รังวัดที่ดินเจริญนคร
รังวัดที่ดินเพชรเกษม
รังวัดที่ดินบางรัก
รังวัดที่ดินยานนาวา
รังวัดที่ดินเอกชัย
รังวัดที่ดินกำนันแม้น
รังวัดที่ดินเทเวศน์
รังวัดที่ดินเทอดไท
รังวัดที่ดินบางขุนเทียน
รังวัดที่ดินท่าข้าม
รังวัดที่ดินบางบอน
รังวัดที่ดินสุขสวัสดิ์
รังวัดที่ดินทุ่งครุ
รังวัดที่ดินประชาอุทิศ
รังวัดที่ดินลาพร้าว
รังวัดที่ดินอนุสาวรีย์ชัย
รังวัดที่ดินซ.อารีย์สัมพันธุ์
รังวัดที่ดินอ้อมน้อย
รังวัดที่ดินอ้อมใหญ่
รังวัดที่ดินมหาชัย
รังวัดที่ดินคลองขวาง
รังวัดที่ดินบางมด
รังวัดที่ดินหนองเเขม