ขุดบ่อเก็บน้ำยโสธร โทร 064-5687901 รับเหมาขุดบ่อ ถมที่ ขุดบ่อ ออกแบบ โคก-หนอง-นา

ขุดสระโคกหนองนายโสธร

แบคโฮขุดบ่อน้ำยโสธร

ขุดสระน้ำยโสธร

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำยโสธร

ถมดินสร้างบ้านยโสธร

ขุดบ่อถมที่ยโสธร

รับถมที่ยโสธร ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุก

รับการเคลื่อนย้ายดินยโสธร

ติดต่อสอบถาม

ยโสธรแบคโฮขุดสระเก็บน้ำ สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจยโสธรขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในยโสธรขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำยโสธร จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดินยโสธร ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินยโสธร หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝน

รับเหมาถมที่ยโสธร ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระ

รับเหมางานขุดลอกยโสธร เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีต

ขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรยโสธร

ขุดบ่อ ถมที่ยโสธร ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. โคก: พื้นที่สูง

– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ

– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 

2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ

– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)

– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้

– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง

– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก 

3. นา:

– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน

– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

เจาะน้ำบาดาลอำเภอกุดชุม
เจาะน้ำบาดาลกำแมด
เจาะน้ำบาดาลกุดชุม
เจาะน้ำบาดาลคำน้ำสร้าง
เจาะน้ำบาดาลนาโส่
เจาะน้ำบาดาลหนองหมี
เจาะน้ำบาดาลหนองแหน
เจาะน้ำบาดาลห้วยแก้ง
เจาะน้ำบาดาลโนนเปือย
เจาะน้ำบาดาลโพนงาม

เจาะน้ำบาดาลอำเภอคำเขื่อนแก้ว
เจาะน้ำบาดาลกุดกุง
เจาะน้ำบาดาลกู่จาน
เจาะน้ำบาดาลดงเจริญ
เจาะน้ำบาดาลดงแคนใหญ่
เจาะน้ำบาดาลทุ่งมน
เจาะน้ำบาดาลนาคำ
เจาะน้ำบาดาลนาแก
เจาะน้ำบาดาลย่อ
เจาะน้ำบาดาลลุมพุก
เจาะน้ำบาดาลสงเปือย
เจาะน้ำบาดาลเหล่าไฮ
เจาะน้ำบาดาลแคนน้อย
เจาะน้ำบาดาลโพนทัน

เจาะน้ำบาดาลอำเภอค้อวัง
เจาะน้ำบาดาลกุดน้ำใส
เจาะน้ำบาดาลค้อวัง
เจาะน้ำบาดาลน้ำอ้อม
เจาะน้ำบาดาลฟ้าห่วน

เจาะน้ำบาดาลอำเภอทรายมูล
เจาะน้ำบาดาลดงมะไฟ
เจาะน้ำบาดาลดู่ลาด
เจาะน้ำบาดาลทรายมูล
เจาะน้ำบาดาลนาเวียง
เจาะน้ำบาดาลไผ่

เจาะน้ำบาดาลอำเภอป่าติ้ว
เจาะน้ำบาดาลกระจาย
เจาะน้ำบาดาลศรีฐาน
เจาะน้ำบาดาลเชียงเพ็ง
เจาะน้ำบาดาลโคกนาโก
เจาะน้ำบาดาลโพธิ์ไทร

เจาะน้ำบาดาลอำเภอมหาชนะชัย
เจาะน้ำบาดาลคูเมือง
เจาะน้ำบาดาลบากเรือ
เจาะน้ำบาดาลบึงแก
เจาะน้ำบาดาลผือฮี
เจาะน้ำบาดาลพระเสาร์
เจาะน้ำบาดาลฟ้าหยาด
เจาะน้ำบาดาลม่วง
เจาะน้ำบาดาลสงยาง
เจาะน้ำบาดาลหัวเมือง
เจาะน้ำบาดาลโนนทราย

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
เจาะน้ำบาดาลขั้นไดใหญ่
เจาะน้ำบาดาลขุมเงิน
เจาะน้ำบาดาลค้อเหนือ
เจาะน้ำบาดาลดู่ทุ่ง
เจาะน้ำบาดาลตาดทอง
เจาะน้ำบาดาลทุ่งนางโอก
เจาะน้ำบาดาลทุ่งแต้
เจาะน้ำบาดาลนาสะไมย์
เจาะน้ำบาดาลน้ำคำใหญ่
เจาะน้ำบาดาลสำราญ
เจาะน้ำบาดาลสิงห์
เจาะน้ำบาดาลหนองคู
เจาะน้ำบาดาลหนองหิน
เจาะน้ำบาดาลหนองเป็ด
เจาะน้ำบาดาลหนองเรือ
เจาะน้ำบาดาลเขื่องคำ
เจาะน้ำบาดาลเดิด
เจาะน้ำบาดาลในเมือง

เจาะน้ำบาดาลอำเภอเลิงนกทา
เจาะน้ำบาดาลกุดเชียงหมี
เจาะน้ำบาดาลกุดแห่
เจาะน้ำบาดาลบุ่งค้า
เจาะน้ำบาดาลศรีแก้ว
เจาะน้ำบาดาลสร้างมิ่ง
เจาะน้ำบาดาลสวาท
เจาะน้ำบาดาลสามัคคี
เจาะน้ำบาดาลสามแยก
เจาะน้ำบาดาลห้องแซง
เจาะน้ำบาดาลโคกสำราญ

เจาะน้ำบาดาลอำเภอไทยเจริญ
เจาะน้ำบาดาลคำเตย
เจาะน้ำบาดาลคำไผ่
เจาะน้ำบาดาลน้ำคำ
เจาะน้ำบาดาลส้มผ่อ
เจาะน้ำบาดาลไทยเจริญ