4 เอกสารการจำนองที่ดินกับธนาคาร

     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารแสดงรายได้ และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง
- เอกสารหลักทรัพย์ ได้แก่ โฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
***ทั้งนี้ธนาคารที่ผู้จำนองขอกู้เงินอาจมีการขอเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบพิจารณา

อย่าอายที่จะปรึกษา ปรึกษาฟรี คลิกเลย