รื้อถอนบ้าน ขั้นตอนและเอกสารในการขออนุญาตรื้อถอนอย่างถูกต้อง

ทำไมต้องขออนุญาตรื้อถอนก่อนปลูกบ้านใหม่

การที่เราไม่ทำเรื่องรื้อถอนแล้วไปขออนุญาตสร้างบ้านใหม่ บ้านหลังใหม่ของเราก็จะถูกสวมทะเบียนตามมูลค่าเดิม
ไหนจะทั้งปัญหา ถ้ามีการโอนต่อ ประวัติบ้านก็ไม่ตรง ขนาด อายุการใช้งาน และถ้ายิ่งไม่ขออนุญาต เทศบาล/เขต มาตรวจ ให้เหตุผลว่าไง

เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตเพื่อทำการรื้อถอนอาคาร คือ

  1. แบบแปลนของอาคารที่จะรื้อ ประกอบด้วยรายละเอียดแบบแปลนทุกชั้น รูปด้านข้างทั้งสองด้าน ภาพตัดขวาง
    และรายละเอียดวัสดุที่ใช้สร้างอาคาร วิธีการรื้อถอน ที่ทำมาไม่เกิน 45 วัน
    2.แบบคำร้อง ข.1
  2. บัตรประชาชน
  3. ทะเบียนบ้านแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
    5.หนังสือยินยอม ในกรณีไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน
  4. สำเนาโฉนด

ติดต่อเจ้าหน้าที่