แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

b5a10 – นักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
3 สาระสำคัญแนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
4 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
7 ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2535
11 แนวข้อสอบความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน
12 แนวข้อสอบทฤษฎีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
13 แนวข้อสอบ หลักพัฒนาชุมชน
14 แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1
15 แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2
16 แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 3


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา