แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด


b5a12 – นักวิชาการคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
3 สาระสำคัญแนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
4 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5 สาระสำคัญแนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
7 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ชุด 1
8 แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
11 ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
12 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491และแก้ไขเพิ่มเติม
14 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15 แนวข้อสอบระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520 และที่แก้ไข
16 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
17 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา