แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด

b5a15 – นักวิชาการวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
3 สาระสำคัญแนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
4 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
7 แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
8 ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
11 การบริหารจัดการองค์กร
12 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
13 แนวข้อสอบทฤษฎีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
14 ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม + แนวข้อสอบ
15 แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลย
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด มหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด บุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด -เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด แม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด พะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด น่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด แพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด กำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด สิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด อยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด จันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด พังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด พัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด นราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา