แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัด


b5a13 – นักวิชาการเงินและบัญชี  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
3 สาระสำคัญแนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
4 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
7 ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
11 แนวข้อสอบมาตาฐานวิชาชีพบัญชี
12 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
13 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
14 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
15 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา