แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด


b5a18 – นายช่างเขียนแบบ 2  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
3 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
4 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5 สาระสำคัญแนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
7 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ชุด 1
8 แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
11 ความรู้เบื้องต้นเรื่องเทคนิคการเขียนแบบ
12 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ
13 โครงสร้างอาคาร
14 แนวข้อสอบเขียนแบบ
15 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
16 แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา