แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัด

b5a21 – สถาปนิก  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
3 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
4 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5 สาระสำคัญแนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
7 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ชุด 1
8 แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
11 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
12 แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
13 แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้ โปรแกรม AutoCAD
14 แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบสถาปนิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา