แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
11 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
14 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
15 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
16 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุด 1
18 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุด 2


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดยะลา