แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน  สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
12 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 2544
13 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
14 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
15 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
16 เเนวข้อสอบตรวจสอบการเงินเเละบัญชี
17 แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
18 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดยะลา