แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี  สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
11 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
13 หลักการบัญชีเบื้องต้น
14 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
15 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
16 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
17 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
18 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี  


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดยะลา