แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศน.

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ  สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
12 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
13 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
14 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
15 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
16 แนวข้อสอบตำแหน่งพัสดุ
17 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
18 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดยะลา