ช่างเจาะบาดาลนครราชสีมา บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก

รับเจาะน้ำบาดาลนครราชสีมา โทร 090-9218474 บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก
ช่างเจาะบาดาลนครราชสีมา ,  น้ำบาดาลนครราชสีมา ,  บ่อบาดาลนครราชสีมา ,  เจาะบาดาลนครราชสีมา
รับเจาะบาดาลนครราชสีมา รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

 ติดต่อช่างเจาะบาดาล   ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลดำเนินการดังนี้

1. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ( ตามแบบ นบ.1 ) ณ ที่ทำการ อบต./เทศบาล นั้นๆ
2. แนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ ดังนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา    
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอำนาจ และหรือ ผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.
3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นนิติบุคคล
     1. สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม , สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
     4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
     5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
     6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
     7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
     8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ขั้นนตอนที่ 2ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน ทำการ
2. รับคำขอ ลงทะเบียนรับ และรับช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอตามอัตราที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 3 – 4 1. ตรวจสอบแหล่งน้ำจากแผนที่น้ำบาดาล โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ หรือ ตรวจสอบสถานที่โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 2 วันทำการ
ขั้นตอนที่ 5 1. พิจารณาค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล           
     1.1 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )           
     1.2 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) และด้าเนินเรื่องส่ง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตฯ
ขั้นตอนที่ 6 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )    
     1.1 นายก อบต./เทศบาล ในฐานะพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ      
     1.2 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.2 กรณีพิจารณาไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้รับทราบ 
ขั้นตอนที่ 7 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) แต่ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ 8 นิ้ว ( 200 มิลลิเมตร )      
     1.1 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลประจำท้องที่จัดให้มีการประชุม อกก.เขต เพื่อดำเนินพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องมีการจัดประชุมภายใน 20 วันทำการ       
     1.2 ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ตามมติ อกก.เขตโดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ และดำเนินการส่งใบอนุญาตให้ อบต./เทศบาล      
     1.3 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.2 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 8 1. ผู้มายื่นขอรับอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.1 กรณีได้รับใบอนุญาตให้มาช้าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.2 กรณีไม่ได้รับใบอนุญาตให้มารับทราบถึงการไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล


บริการยกบ้านนครราชสีมา เลื่อนบ้าน หมุนบ้าน ย้ายบ้าน เปลี่ยนเสา แก้ไขปัญหาบ้าน-อาคาร-โรงงานทรุดเอียง ดีดบ้านปูนโดยใช้แม่แรงไฮโดรลิคไฟฟ้าเข้าทำงาน แก้ไขปัญหาบ้านต่ำ หนีน้ำท่วม ผลงานช่างดีดบ้าน
ยกบ้าน2ชั้นนครราชสีมา
ราคาดีดบ้านนครราชสีมา
อุปกรณ์ยกบ้านนครราชสีมา
ดีดบ้านราคานครราชสีมา
ยกบ้านนครราชสีมา
รับดีดบ้านปูนนครราชสีมา
ดีดบ้านทรุดนครราชสีมา
 

การพัฒนาน้ำบาดาล

การพัฒนาน้ำบาดาล หมายถึง วิธีการที่จะนำน้ำบาดาลจากชั้นหินกักเก็บน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวดิน ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ขั้นตอนของการพัฒนาน้ำบาดาล ประกอบด้วย

1. การสำรวจน้ำบาดาล

โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่าในบริเวณพื้นที่สำรวจมีน้ำบาดาลอยู่หรือไม่ มีปริมาณมากน้อยเท่าใด จะสามารถพัฒนาน้ำขึ้นมาใช้ได้เท่าไหร่ คุณภาพน้ำบาดาลเป็นอย่างไร

การสำรวจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ

การสำรวจทางด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา
การสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ เช่น การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity Method) คุณสมบัติทางกายภาพที่วัดคือ ความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนกลับของการนำไฟฟ้า โดยปกติแล้วชั้นดิน ชั้นหิน จะไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นมีน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่าง หรือตามรอยแตกรอยแยก

2. การเจาะบ่อ

การเจาะบ่อ (Well Drilling) มีวิธีการหลายๆ แบบที่ใช้เครื่องมือ แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเลือกวิธีการเจาะบ่อ โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของหินที่อยู่ภายใต้ผิวดินและความลึกที่ต้องการเจาะเป็นสำคัญ วิธีการที่นิยมใช้ได้แก่

การเจาะแบบกระแทก
การเจาะแบบหมุน
การเจาะแบบใช้ลม

3. การปรับปรุงและพัฒนาบ่อ

การปรับปรุงบ่อ (Well completion) การปรับปรุงบ่อหรือการทำบ่อ ได้แก่ การทำรูเจาะให้เป็นบ่อน้ำ เพื่อพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ และเพื่อป้องกันการพังทลายของบ่อ การปรับปรุง ประกอบด้วย การออกแบบบ่อ การใส่ท่อกรุ การกรุกรวด

การพัฒนาบ่อ (Well Development) วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ทรายไหลเข้าบ่อ ทำให้บ่อมีอายุ การใช้งานได้นาน หลักการ คือ ทำให้เม็ดกรวดทรายที่อยู่รอบบ่อเรียงตัวอย่างเป็น ระเบียบ ทำให้มีความพรุนและความซึมได้สูง วิธีการที่นิยม คือการเป่าล้างด้วยลม

4. การสูบทดสอบ

การสูบทดสอบ (Pumping Test) เป็นสิ่งที่จำเป็น ต้องกระทำภายหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ทำเพื่อ ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะสามารถสูบขึ้นมา ใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อการเลือกเครื่องสูบน้ำให้ถูกต้อง และเหมาะสม

5. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำ

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Water Quality Test) คุณภาพน้ำบาดาล มีความสำคัญต่อการพัฒนาบ่อบาดาลมาก เนื่องจากคุณภาพของน้ำบาดาลจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปอาจจำแนกการใช้ น้ำบาดาลได้เป็น 3 ประเภท คือ การใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค การใช้เพื่อการเกษตรกรรม หรือการชลประทาน และการใช้ เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งในการใช้งานแต่ละประเภท จะมีมาตรฐานคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันออกไป

การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Treatment) บางครั้งคุณภาพน้ำบาดาลที่พัฒนาขึ้นมาได้ ไม่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ อาทิ น้ำมีปริมาณสารละลายเหล็กสูง ไม่สามารถบริโภคได้ หรือน้ำมีปริมาณความกระด้าง ไม่สามารถใช้เพื่อการซักล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้แก่ การกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ การกำจัดเหล็กและแมงกานิส การกำจัดความกระด้าง การกำจัดน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม การฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

6. การบำรุงรักษา

ในการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ เมื่อได้ปริมาณ และคุณภาพน้ำตามที่ต้องการเแล้ว เมื่อใช้ไปในระยะเวลาที่นานหรือต้องการให้ใช้งานได้นาน ควรมีการบำรุงรักษาทั้งในแง่ของการบำรุงรักษาบ่อบาดาล และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบ
โดยทั่วไปบ่อบาดาลจะมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ระดับน้ำบาดาลหรือระดับแรงดันของน้ำ ลดลง การอุดตันของท่อเซาะร่องหรือท่อกรอง รวมทั้งประสิทธิภาพที่ลดลงของเครื่องสูบ ซึ่งบ่อบาดาลที่มีการออกแบบไว้ดี ตั้งแต่เริ่มต้น และมีการใช้งานอย่างเหมาะสมจะมีอายุการใช้งานได้นาน

 

 
รับซื้อโครงเหล็กนครราชสีมา รื้อถอนอาคาร ทุบบ้าน
รับซื้อโครงสร้างเหล็ก. รับซื้อโครงสร้างเหล็ก โรงงาน ซื้อโครงเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก โกดังสินค้า บริการรับซื้อถึงที่ ผลงานของเรา
ต้องการขายโครงหลังคานครราชสีมา
รับซื้อโครงเหล็กนครราชสีมา
รับซื้อโครงสร้างเหล็กนครราชสีมา
รับรื้อโครงเหล็กนครราชสีมา
รับซื้อโครงป้ายนครราชสีมา
รับรื้อถอนโครงเหล็กนครราชสีมา
โครงเหล็กเก่านครราชสีมา
รื้อโครงสร้างเหล็กนครราชสีมา


เราควรที่จะใช้น้ำบาดาลอย่างชาญฉลาด ซึ่งมี หลักสำคัญอยู่ 3 ประการ คือ

1. การใช้น้ำบาดาลในเชิงอนุรักษ์ ไม่ให้เกินสมดุลตามธรรมชาติ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บของแหล่งน้ำบาดาล โดยอาจใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือหลักเศรษฐศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. การป้องกันคุณภาพของน้ำบาดาล โดยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาล ควรตระหนักเสมอว่า มลพิษ สารพิษ สิ่งปฏิกูลบนพื้นดินและใต้ดินทุกอย่าง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำบาดาลด้วย

3. การใช้น้ำบาดาลอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ควรให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมองเห็นความสำคัญของน้ำบาดาล ซึ่งนำมาใช้และผลที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว

 

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบัวลาย
ช่างเจาะบาดาลบัวลาย
ช่างเจาะบาดาลหนองหว้า
ช่างเจาะบาดาลเมืองพะไล
ช่างเจาะบาดาลโนนจาน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสีดา
ช่างเจาะบาดาลสามเมือง
ช่างเจาะบาดาลสีดา
ช่างเจาะบาดาลหนองตาดใหญ่
ช่างเจาะบาดาลโนนประดู่
ช่างเจาะบาดาลโพนทอง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอขามทะเลสอ
ช่างเจาะบาดาลขามทะเลสอ
ช่างเจาะบาดาลบึงอ้อ
ช่างเจาะบาดาลพันดุง
ช่างเจาะบาดาลหนองสรวง
ช่างเจาะบาดาลโป่งแดง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอขามสะแกแสง
ช่างเจาะบาดาลขามสะแกแสง
ช่างเจาะบาดาลชีวึก
ช่างเจาะบาดาลพะงาด
ช่างเจาะบาดาลหนองหัวฟาน
ช่างเจาะบาดาลเมืองนาท
ช่างเจาะบาดาลเมืองเกษตร
ช่างเจาะบาดาลโนนเมือง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอคง
ช่างเจาะบาดาลขามสมบูรณ์
ช่างเจาะบาดาลคูขาด
ช่างเจาะบาดาลดอนใหญ่
ช่างเจาะบาดาลตาจั่น
ช่างเจาะบาดาลบ้านปรางค์
ช่างเจาะบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะบาดาลหนองมะนาว
ช่างเจาะบาดาลเทพาลัย
ช่างเจาะบาดาลเมืองคง
ช่างเจาะบาดาลโนนเต็ง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอครบุรี
ช่างเจาะบาดาลครบุรี
ช่างเจาะบาดาลครบุรีใต้
ช่างเจาะบาดาลจระเข้หิน
ช่างเจาะบาดาลตะแบกบาน
ช่างเจาะบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะบาดาลมาบตะโกเอน
ช่างเจาะบาดาลลำเพียก
ช่างเจาะบาดาลสระว่านพระยา
ช่างเจาะบาดาลอรพิมพ์
ช่างเจาะบาดาลเฉลียง
ช่างเจาะบาดาลแชะ
ช่างเจาะบาดาลโคกกระชาย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอจักราช
ช่างเจาะบาดาลคลองเมือง
ช่างเจาะบาดาลจักราช
ช่างเจาะบาดาลทองหลาง
ช่างเจาะบาดาลศรีละกอ
ช่างเจาะบาดาลสีสุก
ช่างเจาะบาดาลหนองขาม
ช่างเจาะบาดาลหนองพลวง
ช่างเจาะบาดาลหินโคน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอชุมพวง
ช่างเจาะบาดาลชุมพวง
ช่างเจาะบาดาลตลาดไทร
ช่างเจาะบาดาลท่าลาด
ช่างเจาะบาดาลประสุข
ช่างเจาะบาดาลสาหร่าย
ช่างเจาะบาดาลหนองหลัก
ช่างเจาะบาดาลโนนตูม
ช่างเจาะบาดาลโนนยอ
ช่างเจาะบาดาลโนนรัง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอด่านขุนทด
ช่างเจาะบาดาลกุดพิมาน
ช่างเจาะบาดาลด่านขุนทด
ช่างเจาะบาดาลด่านนอก
ช่างเจาะบาดาลด่านใน
ช่างเจาะบาดาลตะเคียน
ช่างเจาะบาดาลบ้านเก่า
ช่างเจาะบาดาลบ้านแปรง
ช่างเจาะบาดาลพันชนะ
ช่างเจาะบาดาลสระจรเข้
ช่างเจาะบาดาลหนองกราด
ช่างเจาะบาดาลหนองบัวตะเกียด
ช่างเจาะบาดาลหนองบัวละคร
ช่างเจาะบาดาลหนองไทร
ช่างเจาะบาดาลหินดาด
ช่างเจาะบาดาลห้วยบง
ช่างเจาะบาดาลโนนเมืองพัฒนา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบัวใหญ่
ช่างเจาะบาดาลกุดจอก
ช่างเจาะบาดาลขุนทอง
ช่างเจาะบาดาลดอนตะหนิน
ช่างเจาะบาดาลด่านช้าง
ช่างเจาะบาดาลบัวใหญ่
ช่างเจาะบาดาลหนองบัวสะอาด
ช่างเจาะบาดาลหนองแจ้งใหญ่
ช่างเจาะบาดาลห้วยยาง
ช่างเจาะบาดาลเสมาใหญ่
ช่างเจาะบาดาลโนนทองหลาง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบ้านเหลื่อม
ช่างเจาะบาดาลช่อระกา
ช่างเจาะบาดาลบ้านเหลื่อม
ช่างเจาะบาดาลวังโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลโคกกระเบื้อง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอประทาย
ช่างเจาะบาดาลกระทุ่มราย
ช่างเจาะบาดาลดอนมัน
ช่างเจาะบาดาลตลาดไทร
ช่างเจาะบาดาลทุ่งสว่าง
ช่างเจาะบาดาลนางรำ
ช่างเจาะบาดาลประทาย
ช่างเจาะบาดาลวังไม้แดง
ช่างเจาะบาดาลหนองค่าย
ช่างเจาะบาดาลหนองพลวง
ช่างเจาะบาดาลหันห้วยทราย
ช่างเจาะบาดาลเมืองโดน
ช่างเจาะบาดาลโคกกลาง
ช่างเจาะบาดาลโนนเพ็ด

ช่างเจาะบาดาลอำเภอปักธงชัย
ช่างเจาะบาดาลงิ้ว
ช่างเจาะบาดาลดอน
ช่างเจาะบาดาลตะขบ
ช่างเจาะบาดาลตะคุ
ช่างเจาะบาดาลตูม
ช่างเจาะบาดาลธงชัยเหนือ
ช่างเจาะบาดาลนกออก
ช่างเจาะบาดาลบ่อปลาทอง
ช่างเจาะบาดาลภูหลวง
ช่างเจาะบาดาลลำนางแก้ว
ช่างเจาะบาดาลสะแกราช
ช่างเจาะบาดาลสำโรง
ช่างเจาะบาดาลสุขเกษม
ช่างเจาะบาดาลเกษมทรัพย์
ช่างเจาะบาดาลเมืองปัก
ช่างเจาะบาดาลโคกไทย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอปากช่อง
ช่างเจาะบาดาลกลางดง
ช่างเจาะบาดาลขนงพระ
ช่างเจาะบาดาลคลองม่วง
ช่างเจาะบาดาลจันทึก
ช่างเจาะบาดาลปากช่อง
ช่างเจาะบาดาลพญาเย็น
ช่างเจาะบาดาลวังกะทะ
ช่างเจาะบาดาลวังไทร
ช่างเจาะบาดาลหนองน้ำแดง
ช่างเจาะบาดาลหนองสาหร่าย
ช่างเจาะบาดาลหมูสี
ช่างเจาะบาดาลโป่งตาลอง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพระทองคำ
ช่างเจาะบาดาลทัพรั้ง
ช่างเจาะบาดาลพังเทียม
ช่างเจาะบาดาลมาบกราด
ช่างเจาะบาดาลสระพระ
ช่างเจาะบาดาลหนองหอย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพิมาย
ช่างเจาะบาดาลกระชอน
ช่างเจาะบาดาลกระเบื้องใหญ่
ช่างเจาะบาดาลชีวาน
ช่างเจาะบาดาลดงใหญ่
ช่างเจาะบาดาลท่าหลวง
ช่างเจาะบาดาลธารละหลอด
ช่างเจาะบาดาลนิคมสร้างตนเอง
ช่างเจาะบาดาลรังกาใหญ่
ช่างเจาะบาดาลสัมฤทธิ์
ช่างเจาะบาดาลหนองระเวียง
ช่างเจาะบาดาลโบสถ์
ช่างเจาะบาดาลในเมือง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอลำทะเมนชัย
ช่างเจาะบาดาลขุย
ช่างเจาะบาดาลช่องแมว
ช่างเจาะบาดาลบ้านยาง
ช่างเจาะบาดาลไพล

ช่างเจาะบาดาลอำเภอวังน้ำเขียว
ช่างเจาะบาดาลระเริง
ช่างเจาะบาดาลวังน้ำเขียว
ช่างเจาะบาดาลวังหมี
ช่างเจาะบาดาลอุดมทรัพย์
ช่างเจาะบาดาลไทยสามัคคี

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสีคิ้ว
ช่างเจาะบาดาลกฤษณา
ช่างเจาะบาดาลกุดน้อย
ช่างเจาะบาดาลคลองไผ่
ช่างเจาะบาดาลดอนเมือง
ช่างเจาะบาดาลบ้านหัน
ช่างเจาะบาดาลมิตรภาพ
ช่างเจาะบาดาลลาดบัวขาว
ช่างเจาะบาดาลวังโรงใหญ่
ช่างเจาะบาดาลสีคิ้ว
ช่างเจาะบาดาลหนองน้ำใส
ช่างเจาะบาดาลหนองบัวน้อย
ช่างเจาะบาดาลหนองหญ้าขาว

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสูงเนิน
ช่างเจาะบาดาลกุดจิก
ช่างเจาะบาดาลนากลาง
ช่างเจาะบาดาลบุ่งขี้เหล็ก
ช่างเจาะบาดาลมะเกลือเก่า
ช่างเจาะบาดาลมะเกลือใหม่
ช่างเจาะบาดาลสูงเนิน
ช่างเจาะบาดาลหนองตะไก้
ช่างเจาะบาดาลเสมา
ช่างเจาะบาดาลโคราช
ช่างเจาะบาดาลโค้งยาง
ช่างเจาะบาดาลโนนค่า

ช่างเจาะบาดาลอำเภอหนองบุนนาก
ช่างเจาะบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะบาดาลลุงเขว้า
ช่างเจาะบาดาลสารภี
ช่างเจาะบาดาลหนองตะไก้
ช่างเจาะบาดาลหนองบุนนาก
ช่างเจาะบาดาลหนองหัวแรต
ช่างเจาะบาดาลหนองไม้ไผ่
ช่างเจาะบาดาลแหลมทอง
ช่างเจาะบาดาลไทยเจริญ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอห้วยแถลง
ช่างเจาะบาดาลกงรถ
ช่างเจาะบาดาลงิ้วตะโก
ช่างเจาะบาดาลทับสวาย
ช่างเจาะบาดาลหลุ่งตะเคียน
ช่างเจาะบาดาลหลุ่งประดู่
ช่างเจาะบาดาลหินดาด
ช่างเจาะบาดาลห้วยแคน
ช่างเจาะบาดาลห้วยแถลง
ช่างเจาะบาดาลเมืองพลับพลา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ช่างเจาะบาดาลช้างทอง
ช่างเจาะบาดาลท่าช้าง
ช่างเจาะบาดาลพระพุทธ
ช่างเจาะบาดาลหนองงูเหลือม
ช่างเจาะบาดาลหนองยาง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเทพารักษ์
ช่างเจาะบาดาลบึงปรือ
ช่างเจาะบาดาลวังยายทอง
ช่างเจาะบาดาลสำนักตะคร้อ
ช่างเจาะบาดาลหนองแวง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลจอหอ
ช่างเจาะบาดาลตลาด
ช่างเจาะบาดาลบ้านเกาะ
ช่างเจาะบาดาลบ้านโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะบาดาลปรุใหญ่
ช่างเจาะบาดาลพลกรัง
ช่างเจาะบาดาลพะเนา
ช่างเจาะบาดาลพุดซา
ช่างเจาะบาดาลมะเริง
ช่างเจาะบาดาลสีมุม
ช่างเจาะบาดาลสุรนารี
ช่างเจาะบาดาลหนองกระทุ่ม
ช่างเจาะบาดาลหนองจะบก
ช่างเจาะบาดาลหนองบัวศาลา
ช่างเจาะบาดาลหนองระเวียง
ช่างเจาะบาดาลหนองไข่น้ำ
ช่างเจาะบาดาลหนองไผ่ล้อม
ช่างเจาะบาดาลหมื่นไวย
ช่างเจาะบาดาลหัวทะเล
ช่างเจาะบาดาลโคกกรวด
ช่างเจาะบาดาลโคกสูง
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์กลาง
ช่างเจาะบาดาลในเมือง
ช่างเจาะบาดาลไชยมงคล

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมืองยาง
ช่างเจาะบาดาลกระเบื้องนอก
ช่างเจาะบาดาลละหานปลาค้าว
ช่างเจาะบาดาลเมืองยาง
ช่างเจาะบาดาลโนนอุดม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเสิงสาง
ช่างเจาะบาดาลกุดโบสถ์
ช่างเจาะบาดาลบ้านราษฎร์
ช่างเจาะบาดาลสระตะเคียน
ช่างเจาะบาดาลสุขไพบูลย์
ช่างเจาะบาดาลเสิงสาง
ช่างเจาะบาดาลโนนสมบูรณ์

ช่างเจาะบาดาลอำเภอแก้งสนามนาง
ช่างเจาะบาดาลบึงพะไล
ช่างเจาะบาดาลบึงสำโรง
ช่างเจาะบาดาลสีสุก
ช่างเจาะบาดาลแก้งสนามนาง
ช่างเจาะบาดาลโนนสำราญ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโชคชัย
ช่างเจาะบาดาลกระโทก
ช่างเจาะบาดาลด่านเกวียน
ช่างเจาะบาดาลทุ่งอรุณ
ช่างเจาะบาดาลท่าจะหลุง
ช่างเจาะบาดาลท่าลาดขาว
ช่างเจาะบาดาลท่าอ่าง
ช่างเจาะบาดาลท่าเยี่ยม
ช่างเจาะบาดาลพลับพลา
ช่างเจาะบาดาลละลมใหม่พัฒนา
ช่างเจาะบาดาลโชคชัย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโนนสูง
ช่างเจาะบาดาลขามเฒ่า
ช่างเจาะบาดาลจันอัด
ช่างเจาะบาดาลดอนชมพู
ช่างเจาะบาดาลดอนหวาย
ช่างเจาะบาดาลด่านคล้า
ช่างเจาะบาดาลธารปราสาท
ช่างเจาะบาดาลบิง
ช่างเจาะบาดาลพลสงคราม
ช่างเจาะบาดาลมะค่า
ช่างเจาะบาดาลลำคอหงษ์
ช่างเจาะบาดาลลำมูล
ช่างเจาะบาดาลหลุมข้าว
ช่างเจาะบาดาลเมืองปราสาท
ช่างเจาะบาดาลโตนด
ช่างเจาะบาดาลโนนสูง
ช่างเจาะบาดาลใหม่

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโนนแดง
ช่างเจาะบาดาลดอนยาวใหญ่
ช่างเจาะบาดาลวังหิน
ช่างเจาะบาดาลสำพะเนียง
ช่างเจาะบาดาลโนนตาเถร
ช่างเจาะบาดาลโนนแดง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโนนไทย
ช่างเจาะบาดาลกำปัง
ช่างเจาะบาดาลค้างพลู
ช่างเจาะบาดาลด่านจาก
ช่างเจาะบาดาลถนนโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลบัลลังก์
ช่างเจาะบาดาลบ้านวัง
ช่างเจาะบาดาลมะค่า
ช่างเจาะบาดาลสายออ
ช่างเจาะบาดาลสำโรง
ช่างเจาะบาดาลโนนไทย