น้ำบาดาลขอนแก่น บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก

รับเจาะน้ำบาดาลขอนแก่น โทร 090-9218474 บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก
ช่างเจาะบาดาลขอนแก่น ,  น้ำบาดาลขอนแก่น ,  บ่อบาดาลขอนแก่น ,  เจาะบาดาลขอนแก่น
รับเจาะบาดาลขอนแก่น รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

 ติดต่อช่างเจาะบาดาล   ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลดำเนินการดังนี้

1. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ( ตามแบบ นบ.1 ) ณ ที่ทำการ อบต./เทศบาล นั้นๆ
2. แนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ ดังนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา    
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอำนาจ และหรือ ผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.
3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นนิติบุคคล
     1. สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม , สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
     4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
     5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
     6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
     7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
     8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ขั้นนตอนที่ 2ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน ทำการ
2. รับคำขอ ลงทะเบียนรับ และรับช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอตามอัตราที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 3 – 4 1. ตรวจสอบแหล่งน้ำจากแผนที่น้ำบาดาล โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ หรือ ตรวจสอบสถานที่โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 2 วันทำการ
ขั้นตอนที่ 5 1. พิจารณาค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล           
     1.1 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )           
     1.2 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) และด้าเนินเรื่องส่ง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตฯ
ขั้นตอนที่ 6 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )    
     1.1 นายก อบต./เทศบาล ในฐานะพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ      
     1.2 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.2 กรณีพิจารณาไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้รับทราบ 
ขั้นตอนที่ 7 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) แต่ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ 8 นิ้ว ( 200 มิลลิเมตร )      
     1.1 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลประจำท้องที่จัดให้มีการประชุม อกก.เขต เพื่อดำเนินพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องมีการจัดประชุมภายใน 20 วันทำการ       
     1.2 ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ตามมติ อกก.เขตโดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ และดำเนินการส่งใบอนุญาตให้ อบต./เทศบาล      
     1.3 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.2 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 8 1. ผู้มายื่นขอรับอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.1 กรณีได้รับใบอนุญาตให้มาช้าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.2 กรณีไม่ได้รับใบอนุญาตให้มารับทราบถึงการไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล


บริการยกบ้านขอนแก่น เลื่อนบ้าน หมุนบ้าน ย้ายบ้าน เปลี่ยนเสา แก้ไขปัญหาบ้าน-อาคาร-โรงงานทรุดเอียง ดีดบ้านปูนโดยใช้แม่แรงไฮโดรลิคไฟฟ้าเข้าทำงาน แก้ไขปัญหาบ้านต่ำ หนีน้ำท่วม ผลงานช่างดีดบ้าน
ยกบ้าน2ชั้นขอนแก่น
ราคาดีดบ้านขอนแก่น
อุปกรณ์ยกบ้านขอนแก่น
ดีดบ้านราคาขอนแก่น
ยกบ้านขอนแก่น
รับดีดบ้านปูนขอนแก่น
ดีดบ้านทรุดขอนแก่น
 

การพัฒนาน้ำบาดาล

การพัฒนาน้ำบาดาล หมายถึง วิธีการที่จะนำน้ำบาดาลจากชั้นหินกักเก็บน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวดิน ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ขั้นตอนของการพัฒนาน้ำบาดาล ประกอบด้วย

1. การสำรวจน้ำบาดาล

โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่าในบริเวณพื้นที่สำรวจมีน้ำบาดาลอยู่หรือไม่ มีปริมาณมากน้อยเท่าใด จะสามารถพัฒนาน้ำขึ้นมาใช้ได้เท่าไหร่ คุณภาพน้ำบาดาลเป็นอย่างไร

การสำรวจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ

การสำรวจทางด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา
การสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ เช่น การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity Method) คุณสมบัติทางกายภาพที่วัดคือ ความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนกลับของการนำไฟฟ้า โดยปกติแล้วชั้นดิน ชั้นหิน จะไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นมีน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่าง หรือตามรอยแตกรอยแยก

2. การเจาะบ่อ

การเจาะบ่อ (Well Drilling) มีวิธีการหลายๆ แบบที่ใช้เครื่องมือ แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเลือกวิธีการเจาะบ่อ โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของหินที่อยู่ภายใต้ผิวดินและความลึกที่ต้องการเจาะเป็นสำคัญ วิธีการที่นิยมใช้ได้แก่

การเจาะแบบกระแทก
การเจาะแบบหมุน
การเจาะแบบใช้ลม

3. การปรับปรุงและพัฒนาบ่อ

การปรับปรุงบ่อ (Well completion) การปรับปรุงบ่อหรือการทำบ่อ ได้แก่ การทำรูเจาะให้เป็นบ่อน้ำ เพื่อพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ และเพื่อป้องกันการพังทลายของบ่อ การปรับปรุง ประกอบด้วย การออกแบบบ่อ การใส่ท่อกรุ การกรุกรวด

การพัฒนาบ่อ (Well Development) วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ทรายไหลเข้าบ่อ ทำให้บ่อมีอายุ การใช้งานได้นาน หลักการ คือ ทำให้เม็ดกรวดทรายที่อยู่รอบบ่อเรียงตัวอย่างเป็น ระเบียบ ทำให้มีความพรุนและความซึมได้สูง วิธีการที่นิยม คือการเป่าล้างด้วยลม

4. การสูบทดสอบ

การสูบทดสอบ (Pumping Test) เป็นสิ่งที่จำเป็น ต้องกระทำภายหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ทำเพื่อ ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะสามารถสูบขึ้นมา ใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อการเลือกเครื่องสูบน้ำให้ถูกต้อง และเหมาะสม

5. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำ

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Water Quality Test) คุณภาพน้ำบาดาล มีความสำคัญต่อการพัฒนาบ่อบาดาลมาก เนื่องจากคุณภาพของน้ำบาดาลจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปอาจจำแนกการใช้ น้ำบาดาลได้เป็น 3 ประเภท คือ การใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค การใช้เพื่อการเกษตรกรรม หรือการชลประทาน และการใช้ เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งในการใช้งานแต่ละประเภท จะมีมาตรฐานคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันออกไป

การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Treatment) บางครั้งคุณภาพน้ำบาดาลที่พัฒนาขึ้นมาได้ ไม่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ อาทิ น้ำมีปริมาณสารละลายเหล็กสูง ไม่สามารถบริโภคได้ หรือน้ำมีปริมาณความกระด้าง ไม่สามารถใช้เพื่อการซักล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้แก่ การกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ การกำจัดเหล็กและแมงกานิส การกำจัดความกระด้าง การกำจัดน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม การฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

6. การบำรุงรักษา

ในการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ เมื่อได้ปริมาณ และคุณภาพน้ำตามที่ต้องการเแล้ว เมื่อใช้ไปในระยะเวลาที่นานหรือต้องการให้ใช้งานได้นาน ควรมีการบำรุงรักษาทั้งในแง่ของการบำรุงรักษาบ่อบาดาล และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบ
โดยทั่วไปบ่อบาดาลจะมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ระดับน้ำบาดาลหรือระดับแรงดันของน้ำ ลดลง การอุดตันของท่อเซาะร่องหรือท่อกรอง รวมทั้งประสิทธิภาพที่ลดลงของเครื่องสูบ ซึ่งบ่อบาดาลที่มีการออกแบบไว้ดี ตั้งแต่เริ่มต้น และมีการใช้งานอย่างเหมาะสมจะมีอายุการใช้งานได้นาน

 

 
รับซื้อโครงเหล็กขอนแก่น รื้อถอนอาคาร ทุบบ้าน
รับซื้อโครงสร้างเหล็ก. รับซื้อโครงสร้างเหล็ก โรงงาน ซื้อโครงเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก โกดังสินค้า บริการรับซื้อถึงที่ ผลงานของเรา
ต้องการขายโครงหลังคาขอนแก่น
รับซื้อโครงเหล็กขอนแก่น
รับซื้อโครงสร้างเหล็กขอนแก่น
รับรื้อโครงเหล็กขอนแก่น
รับซื้อโครงป้ายขอนแก่น
รับรื้อถอนโครงเหล็กขอนแก่น
โครงเหล็กเก่าขอนแก่น
รื้อโครงสร้างเหล็กขอนแก่น


น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำสำรองที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร เศรษฐกิจ และสังคม อันเนื่องมาจากลักษณะเด่นของน้ำบาดาล คือ คุณภาพและอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ ใช้พื้นที่และการลงทุนต่อหน่วย ต่ำกว่าการใช้น้ำประปาและน้ำผิวดิน ปริมาณไม่ผันแปรตามฤดูกาล เราสามารถจำแนกประเภทของการใช้น้ำบาดาลได้ 3 ประเภทดังนี้

1. การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคอุปโภค ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อเป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ ในครัวเรือน

2. การใช้น้ำบาดาลเพื่อการทำเกษตรกรรม ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกพืช ผัก และการเลี้ยงสัตว์

3. การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุตสาหกรรมและการประกอบธุรกิจอาทิเช่น

– การใช้น้ำบาดาลในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น โรงงานผลิตสุรา ห้องเย็น อาหารกระป๋อง การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด โรงงานผลิตน้ำแข็ง น้ำอัดลม เป็นต้น

– การใช้น้ำประกอบธุรกิจบริการ ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลเพื่อการบริการลูกค้า เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า สวนสนุก สนามกีฬา และสถานบันเทิง เป็นต้น

 

ช่างเจาะบาดาลอำเภอซำสูง
ช่างเจาะบาดาลกระนวน
ช่างเจาะบาดาลคำแมด
ช่างเจาะบาดาลคูคำ
ช่างเจาะบาดาลบ้านโนน
ช่างเจาะบาดาลห้วยเตย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบ้านแฮด
ช่างเจาะบาดาลบ้านแฮด
ช่างเจาะบาดาลหนองแซง
ช่างเจาะบาดาลโคกสำราญ
ช่างเจาะบาดาลโนนสมบูรณ์

ช่างเจาะบาดาลอำเภอหนองนาคำ
ช่างเจาะบาดาลกุดธาตุ
ช่างเจาะบาดาลขนวน
ช่างเจาะบาดาลบ้านโคก

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโคกโพธิ์ไชย
ช่างเจาะบาดาลซับสมบูรณ์
ช่างเจาะบาดาลนาแพง
ช่างเจาะบาดาลบ้านโคก
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ไชย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโนนศิลา
ช่างเจาะบาดาลบ้านหัน
ช่างเจาะบาดาลหนองปลาหมอ
ช่างเจาะบาดาลเปือยใหญ่
ช่างเจาะบาดาลโนนศิลา
ช่างเจาะบาดาลโนนแดง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอกระนวน
ช่างเจาะบาดาลดูนสาด
ช่างเจาะบาดาลน้ำอ้อม
ช่างเจาะบาดาลบ้านฝาง
ช่างเจาะบาดาลหนองกุงใหญ่
ช่างเจาะบาดาลหนองโก
ช่างเจาะบาดาลหนองโน
ช่างเจาะบาดาลหัวนาคำ
ช่างเจาะบาดาลห้วยยาง
ช่างเจาะบาดาลห้วยโจด

ช่างเจาะบาดาลอำเภอชนบท
ช่างเจาะบาดาลกุดเพียขอม
ช่างเจาะบาดาลชนบท
ช่างเจาะบาดาลบ้านแท่น
ช่างเจาะบาดาลปอแดง
ช่างเจาะบาดาลวังแสง
ช่างเจาะบาดาลศรีบุญเรือง
ช่างเจาะบาดาลห้วยแก
ช่างเจาะบาดาลโนนพะยอม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอชุมแพ
ช่างเจาะบาดาลขัวเรียง
ช่างเจาะบาดาลชุมแพ
ช่างเจาะบาดาลนาหนองทุ่ม
ช่างเจาะบาดาลนาเพียง
ช่างเจาะบาดาลวังหินลาด
ช่างเจาะบาดาลหนองเขียด
ช่างเจาะบาดาลหนองเสาเล้า
ช่างเจาะบาดาลหนองไผ่
ช่างเจาะบาดาลโนนสะอาด
ช่างเจาะบาดาลโนนหัน
ช่างเจาะบาดาลโนนอุดม
ช่างเจาะบาดาลไชยสอ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอน้ำพอง
ช่างเจาะบาดาลกุดน้ำใส
ช่างเจาะบาดาลทรายมูล
ช่างเจาะบาดาลท่ากระเสริม
ช่างเจาะบาดาลน้ำพอง
ช่างเจาะบาดาลบัวเงิน
ช่างเจาะบาดาลบัวใหญ่
ช่างเจาะบาดาลบ้านขาม
ช่างเจาะบาดาลพังทุย
ช่างเจาะบาดาลม่วงหวาน
ช่างเจาะบาดาลวังชัย
ช่างเจาะบาดาลสะอาด
ช่างเจาะบาดาลหนองกุง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบ้านฝาง
ช่างเจาะบาดาลบ้านฝาง
ช่างเจาะบาดาลบ้านเหล่า
ช่างเจาะบาดาลป่ามะนาว
ช่างเจาะบาดาลป่าหวายนั่ง
ช่างเจาะบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะบาดาลโคกงาม
ช่างเจาะบาดาลโนนฆ้อง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบ้านไผ่
ช่างเจาะบาดาลบ้านลาน
ช่างเจาะบาดาลบ้านไผ่
ช่างเจาะบาดาลป่าปอ
ช่างเจาะบาดาลภูเหล็ก
ช่างเจาะบาดาลหนองน้ำใส
ช่างเจาะบาดาลหัวหนอง
ช่างเจาะบาดาลหินตั้ง
ช่างเจาะบาดาลเมืองเพีย
ช่างเจาะบาดาลแคนเหนือ
ช่างเจาะบาดาลในเมือง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพระยืน
ช่างเจาะบาดาลขามป้อม
ช่างเจาะบาดาลบ้านโต้น
ช่างเจาะบาดาลพระบุ
ช่างเจาะบาดาลพระยืน
ช่างเจาะบาดาลหนองแวง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพล
ช่างเจาะบาดาลลอมคอม
ช่างเจาะบาดาลหนองมะเขือ
ช่างเจาะบาดาลหนองแวงนางเบ้า
ช่างเจาะบาดาลหนองแวงโสกพระ
ช่างเจาะบาดาลหัวทุ่ง
ช่างเจาะบาดาลเก่างิ้ว
ช่างเจาะบาดาลเพ็กใหญ่
ช่างเจาะบาดาลเมืองพล
ช่างเจาะบาดาลโคกสง่า
ช่างเจาะบาดาลโจดหนองแก
ช่างเจาะบาดาลโนนข่า
ช่างเจาะบาดาลโสกนกเต็น

ช่างเจาะบาดาลอำเภอภูผาม่าน
ช่างเจาะบาดาลนาฝาย
ช่างเจาะบาดาลภูผาม่าน
ช่างเจาะบาดาลวังสวาบ
ช่างเจาะบาดาลห้วยม่วง
ช่างเจาะบาดาลโนนคอม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอภูเวียง
ช่างเจาะบาดาลกุดขอนแก่น
ช่างเจาะบาดาลดินดำ
ช่างเจาะบาดาลทุ่งชมพู
ช่างเจาะบาดาลนาชุมแสง
ช่างเจาะบาดาลนาหว้า
ช่างเจาะบาดาลบ้านเรือ
ช่างเจาะบาดาลภูเวียง
ช่างเจาะบาดาลสงเปือย
ช่างเจาะบาดาลหนองกุงธนสาร
ช่างเจาะบาดาลหนองกุงเซิน
ช่างเจาะบาดาลหว้าทอง
ช่างเจาะบาดาลเขาน้อย
ช่างเจาะบาดาลเมืองเก่าพัฒนา
ช่างเจาะบาดาลในเมือง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอมัญจาคีรี
ช่างเจาะบาดาลกุดเค้า
ช่างเจาะบาดาลคำแคน
ช่างเจาะบาดาลท่าศาลา
ช่างเจาะบาดาลนาข่า
ช่างเจาะบาดาลนางาม
ช่างเจาะบาดาลสวนหม่อน
ช่างเจาะบาดาลหนองแปน
ช่างเจาะบาดาลโพนเพ็ก

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสีชมพู
ช่างเจาะบาดาลซำยาง
ช่างเจาะบาดาลดงลาน
ช่างเจาะบาดาลนาจาน
ช่างเจาะบาดาลบริบูรณ์
ช่างเจาะบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะบาดาลภูห่าน
ช่างเจาะบาดาลวังเพิ่ม
ช่างเจาะบาดาลศรีสุข
ช่างเจาะบาดาลสีชมพู
ช่างเจาะบาดาลหนองแดง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอหนองสองห้อง
ช่างเจาะบาดาลคึมชาด
ช่างเจาะบาดาลดงเค็ง
ช่างเจาะบาดาลดอนดั่ง
ช่างเจาะบาดาลดอนดู่
ช่างเจาะบาดาลตะกั่วป่า
ช่างเจาะบาดาลวังหิน
ช่างเจาะบาดาลสำโรง
ช่างเจาะบาดาลหนองสองห้อง
ช่างเจาะบาดาลหนองเม็ก
ช่างเจาะบาดาลหนองไผ่ล้อม
ช่างเจาะบาดาลหันโจด
ช่างเจาะบาดาลโนนธาตุ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอหนองเรือ
ช่างเจาะบาดาลกุดกว้าง
ช่างเจาะบาดาลจระเข้
ช่างเจาะบาดาลบ้านกง
ช่างเจาะบาดาลบ้านผือ
ช่างเจาะบาดาลบ้านเม็ง
ช่างเจาะบาดาลยางคำ
ช่างเจาะบาดาลหนองเรือ
ช่างเจาะบาดาลโนนทอง
ช่างเจาะบาดาลโนนทัน
ช่างเจาะบาดาลโนนสะอาด

ช่างเจาะบาดาลอำเภออุบลรัตน์
ช่างเจาะบาดาลทุ่งโป่ง
ช่างเจาะบาดาลนาคำ
ช่างเจาะบาดาลบ้านดง
ช่างเจาะบาดาลศรีสุขสำราญ
ช่างเจาะบาดาลเขื่อนอุบลรัตน์
ช่างเจาะบาดาลโคกสูง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเขาสวนกวาง
ช่างเจาะบาดาลคำม่วง
ช่างเจาะบาดาลดงเมืองแอม
ช่างเจาะบาดาลนางิ้ว
ช่างเจาะบาดาลเขาสวนกวาง
ช่างเจาะบาดาลโนนสมบูรณ์

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเปือยน้อย
ช่างเจาะบาดาลขามป้อม
ช่างเจาะบาดาลวังม่วง
ช่างเจาะบาดาลสระแก้ว
ช่างเจาะบาดาลเปือยน้อย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลดอนช้าง
ช่างเจาะบาดาลดอนหัน
ช่างเจาะบาดาลท่าพระ
ช่างเจาะบาดาลบึงเนียม
ช่างเจาะบาดาลบ้านค้อ
ช่างเจาะบาดาลบ้านทุ่ม
ช่างเจาะบาดาลบ้านหว้า
ช่างเจาะบาดาลบ้านเป็ด
ช่างเจาะบาดาลพระลับ
ช่างเจาะบาดาลศิลา
ช่างเจาะบาดาลสาวะถี
ช่างเจาะบาดาลสำราญ
ช่างเจาะบาดาลหนองตูม
ช่างเจาะบาดาลเมืองเก่า
ช่างเจาะบาดาลแดงใหญ่
ช่างเจาะบาดาลโคกสี
ช่างเจาะบาดาลโนนท่อน
ช่างเจาะบาดาลในเมือง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอแวงน้อย
ช่างเจาะบาดาลก้านเหลือง
ช่างเจาะบาดาลทางขวาง
ช่างเจาะบาดาลท่านางแนว
ช่างเจาะบาดาลท่าวัด
ช่างเจาะบาดาลละหานนา
ช่างเจาะบาดาลแวงน้อย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอแวงใหญ่
ช่างเจาะบาดาลคอนฉิม
ช่างเจาะบาดาลแวงใหญ่
ช่างเจาะบาดาลโนนทอง
ช่างเจาะบาดาลโนนสะอาด
ช่างเจาะบาดาลใหม่นาเพียง