น้ำบาดาลนครศรีธรรมราช บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก

รับเจาะน้ำบาดาลนครศรีธรรมราช โทร 090-9218474 บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก
ช่างเจาะบาดาลนครศรีธรรมราช ,  น้ำบาดาลนครศรีธรรมราช ,  บ่อบาดาลนครศรีธรรมราช ,  เจาะบาดาลนครศรีธรรมราช
รับเจาะบาดาลนครศรีธรรมราช รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

 ติดต่อช่างเจาะบาดาล   ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลดำเนินการดังนี้

1. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ( ตามแบบ นบ.1 ) ณ ที่ทำการ อบต./เทศบาล นั้นๆ
2. แนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ ดังนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา    
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอำนาจ และหรือ ผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.
3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นนิติบุคคล
     1. สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม , สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
     4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
     5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
     6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
     7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
     8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ขั้นนตอนที่ 2ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน ทำการ
2. รับคำขอ ลงทะเบียนรับ และรับช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอตามอัตราที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 3 – 4 1. ตรวจสอบแหล่งน้ำจากแผนที่น้ำบาดาล โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ หรือ ตรวจสอบสถานที่โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 2 วันทำการ
ขั้นตอนที่ 5 1. พิจารณาค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล           
     1.1 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )           
     1.2 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) และด้าเนินเรื่องส่ง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตฯ
ขั้นตอนที่ 6 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )    
     1.1 นายก อบต./เทศบาล ในฐานะพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ      
     1.2 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.2 กรณีพิจารณาไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้รับทราบ 
ขั้นตอนที่ 7 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) แต่ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ 8 นิ้ว ( 200 มิลลิเมตร )      
     1.1 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลประจำท้องที่จัดให้มีการประชุม อกก.เขต เพื่อดำเนินพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องมีการจัดประชุมภายใน 20 วันทำการ       
     1.2 ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ตามมติ อกก.เขตโดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ และดำเนินการส่งใบอนุญาตให้ อบต./เทศบาล      
     1.3 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.2 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 8 1. ผู้มายื่นขอรับอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.1 กรณีได้รับใบอนุญาตให้มาช้าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.2 กรณีไม่ได้รับใบอนุญาตให้มารับทราบถึงการไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล


บริการยกบ้านนครศรีธรรมราช เลื่อนบ้าน หมุนบ้าน ย้ายบ้าน เปลี่ยนเสา แก้ไขปัญหาบ้าน-อาคาร-โรงงานทรุดเอียง ดีดบ้านปูนโดยใช้แม่แรงไฮโดรลิคไฟฟ้าเข้าทำงาน แก้ไขปัญหาบ้านต่ำ หนีน้ำท่วม ผลงานช่างดีดบ้าน
ยกบ้าน2ชั้นนครศรีธรรมราช
ราคาดีดบ้านนครศรีธรรมราช
อุปกรณ์ยกบ้านนครศรีธรรมราช
ดีดบ้านราคานครศรีธรรมราช
ยกบ้านนครศรีธรรมราช
รับดีดบ้านปูนนครศรีธรรมราช
ดีดบ้านทรุดนครศรีธรรมราช
 

การพัฒนาน้ำบาดาล

การพัฒนาน้ำบาดาล หมายถึง วิธีการที่จะนำน้ำบาดาลจากชั้นหินกักเก็บน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวดิน ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ขั้นตอนของการพัฒนาน้ำบาดาล ประกอบด้วย

1. การสำรวจน้ำบาดาล

โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่าในบริเวณพื้นที่สำรวจมีน้ำบาดาลอยู่หรือไม่ มีปริมาณมากน้อยเท่าใด จะสามารถพัฒนาน้ำขึ้นมาใช้ได้เท่าไหร่ คุณภาพน้ำบาดาลเป็นอย่างไร

การสำรวจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ

การสำรวจทางด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา
การสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ เช่น การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity Method) คุณสมบัติทางกายภาพที่วัดคือ ความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนกลับของการนำไฟฟ้า โดยปกติแล้วชั้นดิน ชั้นหิน จะไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นมีน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่าง หรือตามรอยแตกรอยแยก

2. การเจาะบ่อ

การเจาะบ่อ (Well Drilling) มีวิธีการหลายๆ แบบที่ใช้เครื่องมือ แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเลือกวิธีการเจาะบ่อ โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของหินที่อยู่ภายใต้ผิวดินและความลึกที่ต้องการเจาะเป็นสำคัญ วิธีการที่นิยมใช้ได้แก่

การเจาะแบบกระแทก
การเจาะแบบหมุน
การเจาะแบบใช้ลม

3. การปรับปรุงและพัฒนาบ่อ

การปรับปรุงบ่อ (Well completion) การปรับปรุงบ่อหรือการทำบ่อ ได้แก่ การทำรูเจาะให้เป็นบ่อน้ำ เพื่อพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ และเพื่อป้องกันการพังทลายของบ่อ การปรับปรุง ประกอบด้วย การออกแบบบ่อ การใส่ท่อกรุ การกรุกรวด

การพัฒนาบ่อ (Well Development) วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ทรายไหลเข้าบ่อ ทำให้บ่อมีอายุ การใช้งานได้นาน หลักการ คือ ทำให้เม็ดกรวดทรายที่อยู่รอบบ่อเรียงตัวอย่างเป็น ระเบียบ ทำให้มีความพรุนและความซึมได้สูง วิธีการที่นิยม คือการเป่าล้างด้วยลม

4. การสูบทดสอบ

การสูบทดสอบ (Pumping Test) เป็นสิ่งที่จำเป็น ต้องกระทำภายหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ทำเพื่อ ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะสามารถสูบขึ้นมา ใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อการเลือกเครื่องสูบน้ำให้ถูกต้อง และเหมาะสม

5. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำ

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Water Quality Test) คุณภาพน้ำบาดาล มีความสำคัญต่อการพัฒนาบ่อบาดาลมาก เนื่องจากคุณภาพของน้ำบาดาลจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปอาจจำแนกการใช้ น้ำบาดาลได้เป็น 3 ประเภท คือ การใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค การใช้เพื่อการเกษตรกรรม หรือการชลประทาน และการใช้ เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งในการใช้งานแต่ละประเภท จะมีมาตรฐานคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันออกไป

การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Treatment) บางครั้งคุณภาพน้ำบาดาลที่พัฒนาขึ้นมาได้ ไม่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ อาทิ น้ำมีปริมาณสารละลายเหล็กสูง ไม่สามารถบริโภคได้ หรือน้ำมีปริมาณความกระด้าง ไม่สามารถใช้เพื่อการซักล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้แก่ การกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ การกำจัดเหล็กและแมงกานิส การกำจัดความกระด้าง การกำจัดน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม การฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

6. การบำรุงรักษา

ในการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ เมื่อได้ปริมาณ และคุณภาพน้ำตามที่ต้องการเแล้ว เมื่อใช้ไปในระยะเวลาที่นานหรือต้องการให้ใช้งานได้นาน ควรมีการบำรุงรักษาทั้งในแง่ของการบำรุงรักษาบ่อบาดาล และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบ
โดยทั่วไปบ่อบาดาลจะมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ระดับน้ำบาดาลหรือระดับแรงดันของน้ำ ลดลง การอุดตันของท่อเซาะร่องหรือท่อกรอง รวมทั้งประสิทธิภาพที่ลดลงของเครื่องสูบ ซึ่งบ่อบาดาลที่มีการออกแบบไว้ดี ตั้งแต่เริ่มต้น และมีการใช้งานอย่างเหมาะสมจะมีอายุการใช้งานได้นาน

 

 
รับซื้อโครงเหล็กนครศรีธรรมราช รื้อถอนอาคาร ทุบบ้าน
รับซื้อโครงสร้างเหล็ก. รับซื้อโครงสร้างเหล็ก โรงงาน ซื้อโครงเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก โกดังสินค้า บริการรับซื้อถึงที่ ผลงานของเรา
ต้องการขายโครงหลังคานครศรีธรรมราช
รับซื้อโครงเหล็กนครศรีธรรมราช
รับซื้อโครงสร้างเหล็กนครศรีธรรมราช
รับรื้อโครงเหล็กนครศรีธรรมราช
รับซื้อโครงป้ายนครศรีธรรมราช
รับรื้อถอนโครงเหล็กนครศรีธรรมราช
โครงเหล็กเก่านครศรีธรรมราช
รื้อโครงสร้างเหล็กนครศรีธรรมราช


ปัจจัยที่ต่างๆของน้ำบาดาลจะมีการกระจายของน้ำและความลึกที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้

1. ความพรุนของหินและดิน เป็นปัจจัยที่กำหนดการเก็บน้ำบาดาล หากมีความพรุนมาจะมีปริมาณของน้ำแทรกตัวอยู่มากการไหลและการเก็บน้ำจะทำได้รวดเร็ว
ซึ่งขึ้นอยู่กับช่องว่างของหินในแต่ละชนิดอย่างเช่นหินอัคนีมีความพรุนที่น้อยกว่าหินทราย เนื่องจากมีการอัดแน่นกว่า
2. ความสามารถในการซึมผ่าน การซึมผ่านของน้ำ ผ่านหินต่างๆ จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความพรุนของหิน ถ้ามีความพรุนมากก็จะมีการซึมผ่านที่รวดเร็ว รวมถึงรูปร่างของหินก็ส่งผลต่อการซึมผ่านด้วย
3. การแทรกซึม การแทรกซึมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชั้นหิน ขึ้นอยู่กับน้ำผิวดินความพรุนของหอนและชนิดของหิน การแทรกซึมในแต่ละชั้นจะเกิดการอิ่มตัวก่อนที่จะแทรกเข้าไปในชั้นถัดลงไป

ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับน้ำใต้ดินได้แก่
1. การแทรกซึมผ่านของหิน
2. ปริมาณน้ำที่แรกซึมลงไป
3. ลักษณะภูมิประเทศ

เขตในชั้นใต้ดินหรือน้ำบาดาลอยู่
1. เขตของดิน เป็นเขตที่รับน้ำจากบรรยากาศหรือน้ำฝนที่ตกลงมาจะมีมากหรือไม่มีเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับฝนที่จะตกน้อยหรือมาก เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับน้ำฝนนั้นเอง
2. เขตอิ่มตัว น้ำที่ตกลงมาสู่พื้นบางส่วนจะเกิดการอิ่มตัวลงไปในชั้นหินและดินตามช่องว่างที่มี เป็นเขตอขงน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดิน
3. ระดับน้ำใต้ดินเป็นน้ำที่มีไม่สม่ำเสมอต่ำกว่าน้ำบาดาล มีน้ำตามฤดูกาล และภูมิประเทศ

 

ช่างเจาะบาดาลอำเภอช้างกลาง
ช่างเจาะบาดาลช้างกลาง
ช่างเจาะบาดาลสวนขัน
ช่างเจาะบาดาลหลักช้าง

ช่างเจาะบาดาลกิ่งอำเภอนบพิตำ
ช่างเจาะบาดาลกรุงชิง
ช่างเจาะบาดาลกะหรอ
ช่างเจาะบาดาลนบพิตำ
ช่างเจาะบาดาลนาเหรง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอขนอม
ช่างเจาะบาดาลขนอม
ช่างเจาะบาดาลควนทอง
ช่างเจาะบาดาลท้องเนียน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอจุฬาภรณ์
ช่างเจาะบาดาลควนหนองคว้า
ช่างเจาะบาดาลทุ่งโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลนาหมอบุญ
ช่างเจาะบาดาลบ้านควนมุด
ช่างเจาะบาดาลบ้านชะอวด
ช่างเจาะบาดาลสามช่างเจาะบาดาล

ช่างเจาะบาดาลอำเภอฉวาง
ช่างเจาะบาดาลกะเปียด
ช่างเจาะบาดาลจันดี
ช่างเจาะบาดาลฉวาง
ช่างเจาะบาดาลนากะชะ
ช่างเจาะบาดาลนาเขลียง
ช่างเจาะบาดาลนาแว
ช่างเจาะบาดาลละอาย
ช่างเจาะบาดาลห้วยปริก
ช่างเจาะบาดาลไม้เรียง
ช่างเจาะบาดาลไสหร้า

ช่างเจาะบาดาลอำเภอชะอวด
ช่างเจาะบาดาลขอนหาด
ช่างเจาะบาดาลควนหนองหงษ์
ช่างเจาะบาดาลชะอวด
ช่างเจาะบาดาลท่าประจะ
ช่างเจาะบาดาลท่าเสม็ด
ช่างเจาะบาดาลนางหลง
ช่างเจาะบาดาลบ้านตูล
ช่างเจาะบาดาลวังอ่าง
ช่างเจาะบาดาลเกาะขันธ์
ช่างเจาะบาดาลเขาพระทอง
ช่างเจาะบาดาลเคร็ง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอถ้ำพรรณรา
ช่างเจาะบาดาลคลองเส
ช่างเจาะบาดาลดุสิต
ช่างเจาะบาดาลถ้ำพรรณรา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอทุ่งสง
ช่างเจาะบาดาลกะปาง
ช่างเจาะบาดาลควนกรด
ช่างเจาะบาดาลชะมาย
ช่างเจาะบาดาลถ้ำใหญ่
ช่างเจาะบาดาลที่วัง
ช่างเจาะบาดาลนาหลวงเสน
ช่างเจาะบาดาลนาโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลนาไม้ไผ่
ช่างเจาะบาดาลน้ำตก
ช่างเจาะบาดาลหนองหงส์
ช่างเจาะบาดาลเขาขาว
ช่างเจาะบาดาลเขาโร
ช่างเจาะบาดาลเมืองทุ่งสง
ช่างเจาะบาดาลปากแพรก

ช่างเจาะบาดาลอำเภอทุ่งใหญ่
ช่างเจาะบาดาลกรุงหยัน
ช่างเจาะบาดาลกุแหระ
ช่างเจาะบาดาลทุ่งสัง
ช่างเจาะบาดาลทุ่งใหญ่
ช่างเจาะบาดาลท่ายาง
ช่างเจาะบาดาลบางรูป
ช่างเจาะบาดาลปริก

ช่างเจาะบาดาลอำเภอท่าศาลา
ช่างเจาะบาดาลกลาย
ช่างเจาะบาดาลดอนตะโก
ช่างเจาะบาดาลตลิ่งชัน
ช่างเจาะบาดาลท่าขึ้น
ช่างเจาะบาดาลท่าศาลา
ช่างเจาะบาดาลสระแก้ว
ช่างเจาะบาดาลหัวตะพาน
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ทอง
ช่างเจาะบาดาลโมคลาน
ช่างเจาะบาดาลไทยบุรี

ช่างเจาะบาดาลอำเภอนาบอน
ช่างเจาะบาดาลทุ่งสง
ช่างเจาะบาดาลนาบอน
ช่างเจาะบาดาลแก้วแสน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบางขัน
ช่างเจาะบาดาลบางขัน
ช่างเจาะบาดาลบ้านนิคม
ช่างเจาะบาดาลบ้านลำนาว
ช่างเจาะบาดาลวังหิน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอปากพนัง
ช่างเจาะบาดาลขนาบนาก
ช่างเจาะบาดาลคลองกระบือ
ช่างเจาะบาดาลคลองน้อย
ช่างเจาะบาดาลชะเมา
ช่างเจาะบาดาลท่าพญา
ช่างเจาะบาดาลบางตะพง
ช่างเจาะบาดาลบางพระ
ช่างเจาะบาดาลบางศาลา
ช่างเจาะบาดาลบ้านเพิง
ช่างเจาะบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะบาดาลปากพนังฝั่งตะวันตก
ช่างเจาะบาดาลปากพนังฝั่งตะวันออก
ช่างเจาะบาดาลปากแพรก
ช่างเจาะบาดาลป่าระกำ
ช่างเจาะบาดาลหูล่อง
ช่างเจาะบาดาลเกาะทวด
ช่างเจาะบาดาลแหลมตะลุมพุก

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพรหมคีรี
ช่างเจาะบาดาลทอนหงส์
ช่างเจาะบาดาลนาเรียง
ช่างเจาะบาดาลบ้านเกาะ
ช่างเจาะบาดาลพรหมโลก
ช่างเจาะบาดาลอินคีรี

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพระพรหม
ช่างเจาะบาดาลช้างซ้าย
ช่างเจาะบาดาลท้ายสำเภา
ช่างเจาะบาดาลนาพรุ
ช่างเจาะบาดาลนาสาร

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพิปูน
ช่างเจาะบาดาลกะทูน
ช่างเจาะบาดาลควนกลาง
ช่างเจาะบาดาลพิปูน
ช่างเจาะบาดาลยางค้อม
ช่างเจาะบาดาลเขาพระ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอร่อนพิบูลย์
ช่างเจาะบาดาลควนชุม
ช่างเจาะบาดาลควนพัง
ช่างเจาะบาดาลควนเกย
ช่างเจาะบาดาลร่อนพิบูลย์
ช่างเจาะบาดาลหินตก
ช่างเจาะบาดาลเสาธง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอลานสกา
ช่างเจาะบาดาลกำโลน
ช่างเจาะบาดาลขุนทะเล
ช่างเจาะบาดาลท่าดี
ช่างเจาะบาดาลลานสกา
ช่างเจาะบาดาลเขาแก้ว

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสิชล
ช่างเจาะบาดาลฉลอง
ช่างเจาะบาดาลทุ่งปรัง
ช่างเจาะบาดาลทุ่งใส
ช่างเจาะบาดาลสิชล
ช่างเจาะบาดาลสีขีด
ช่างเจาะบาดาลเขาน้อย
ช่างเจาะบาดาลเทพราช
ช่างเจาะบาดาลเปลี่ยน
ช่างเจาะบาดาลเสาเภา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอหัวไทร
ช่างเจาะบาดาลควนชะลิก
ช่างเจาะบาดาลทรายขาว
ช่างเจาะบาดาลท่าซอม
ช่างเจาะบาดาลบางนบ
ช่างเจาะบาดาลบ้านราม
ช่างเจาะบาดาลรามแก้ว
ช่างเจาะบาดาลหน้าสตน
ช่างเจาะบาดาลหัวไทร
ช่างเจาะบาดาลเกาะเพชร
ช่างเจาะบาดาลเขาพังไกร
ช่างเจาะบาดาลแหลม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ช่างเจาะบาดาลดอนตรอ
ช่างเจาะบาดาลทางพูน
ช่างเจาะบาดาลสวนหลวง
ช่างเจาะบาดาลเชียรเขา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเชียรใหญ่
ช่างเจาะบาดาลการะเกด
ช่างเจาะบาดาลท่าขนาน
ช่างเจาะบาดาลท้องลำเจียก
ช่างเจาะบาดาลบ้านกลาง
ช่างเจาะบาดาลบ้านเนิน
ช่างเจาะบาดาลเขาพระบาท
ช่างเจาะบาดาลเชียรใหญ่
ช่างเจาะบาดาลเสือหึง
ช่างเจาะบาดาลแม่เจ้าอยู่หัว
ช่างเจาะบาดาลไสหมาก

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลกำแพงเซา
ช่างเจาะบาดาลคลัง
ช่างเจาะบาดาลท่างิ้ว
ช่างเจาะบาดาลท่าซัก
ช่างเจาะบาดาลท่าวัง
ช่างเจาะบาดาลท่าเรือ
ช่างเจาะบาดาลท่าไร่
ช่างเจาะบาดาลนาทราย
ช่างเจาะบาดาลนาเคียน
ช่างเจาะบาดาลบางจาก
ช่างเจาะบาดาลปากนคร
ช่างเจาะบาดาลปากพูน
ช่างเจาะบาดาลมะม่วงสองต้น
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์เสด็จ
ช่างเจาะบาดาลในเมือง
ช่างเจาะบาดาลไชยมนตรี