น้ำบาดาลอุดรธานี บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก

รับเจาะน้ำบาดาลอุดรธานี โทร 090-9218474 บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก
ช่างเจาะบาดาลอุดรธานี ,  น้ำบาดาลอุดรธานี ,  บ่อบาดาลอุดรธานี ,  เจาะบาดาลอุดรธานี
รับเจาะบาดาลอุดรธานี รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

 ติดต่อช่างเจาะบาดาล   ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลดำเนินการดังนี้

1. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ( ตามแบบ นบ.1 ) ณ ที่ทำการ อบต./เทศบาล นั้นๆ
2. แนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ ดังนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา    
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอำนาจ และหรือ ผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.
3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นนิติบุคคล
     1. สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม , สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
     4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
     5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
     6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
     7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
     8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ขั้นนตอนที่ 2ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน ทำการ
2. รับคำขอ ลงทะเบียนรับ และรับช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอตามอัตราที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 3 – 4 1. ตรวจสอบแหล่งน้ำจากแผนที่น้ำบาดาล โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ หรือ ตรวจสอบสถานที่โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 2 วันทำการ
ขั้นตอนที่ 5 1. พิจารณาค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล           
     1.1 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )           
     1.2 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) และด้าเนินเรื่องส่ง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตฯ
ขั้นตอนที่ 6 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )    
     1.1 นายก อบต./เทศบาล ในฐานะพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ      
     1.2 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.2 กรณีพิจารณาไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้รับทราบ 
ขั้นตอนที่ 7 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) แต่ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ 8 นิ้ว ( 200 มิลลิเมตร )      
     1.1 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลประจำท้องที่จัดให้มีการประชุม อกก.เขต เพื่อดำเนินพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องมีการจัดประชุมภายใน 20 วันทำการ       
     1.2 ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ตามมติ อกก.เขตโดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ และดำเนินการส่งใบอนุญาตให้ อบต./เทศบาล      
     1.3 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.2 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 8 1. ผู้มายื่นขอรับอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.1 กรณีได้รับใบอนุญาตให้มาช้าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.2 กรณีไม่ได้รับใบอนุญาตให้มารับทราบถึงการไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล


บริการยกบ้านอุดรธานี เลื่อนบ้าน หมุนบ้าน ย้ายบ้าน เปลี่ยนเสา แก้ไขปัญหาบ้าน-อาคาร-โรงงานทรุดเอียง ดีดบ้านปูนโดยใช้แม่แรงไฮโดรลิคไฟฟ้าเข้าทำงาน แก้ไขปัญหาบ้านต่ำ หนีน้ำท่วม ผลงานช่างดีดบ้าน
ยกบ้าน2ชั้นอุดรธานี
ราคาดีดบ้านอุดรธานี
อุปกรณ์ยกบ้านอุดรธานี
ดีดบ้านราคาอุดรธานี
ยกบ้านอุดรธานี
รับดีดบ้านปูนอุดรธานี
ดีดบ้านทรุดอุดรธานี
 

การพัฒนาน้ำบาดาล

การพัฒนาน้ำบาดาล หมายถึง วิธีการที่จะนำน้ำบาดาลจากชั้นหินกักเก็บน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวดิน ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ขั้นตอนของการพัฒนาน้ำบาดาล ประกอบด้วย

1. การสำรวจน้ำบาดาล

โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่าในบริเวณพื้นที่สำรวจมีน้ำบาดาลอยู่หรือไม่ มีปริมาณมากน้อยเท่าใด จะสามารถพัฒนาน้ำขึ้นมาใช้ได้เท่าไหร่ คุณภาพน้ำบาดาลเป็นอย่างไร

การสำรวจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ

การสำรวจทางด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา
การสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ เช่น การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity Method) คุณสมบัติทางกายภาพที่วัดคือ ความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนกลับของการนำไฟฟ้า โดยปกติแล้วชั้นดิน ชั้นหิน จะไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นมีน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่าง หรือตามรอยแตกรอยแยก

2. การเจาะบ่อ

การเจาะบ่อ (Well Drilling) มีวิธีการหลายๆ แบบที่ใช้เครื่องมือ แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเลือกวิธีการเจาะบ่อ โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของหินที่อยู่ภายใต้ผิวดินและความลึกที่ต้องการเจาะเป็นสำคัญ วิธีการที่นิยมใช้ได้แก่

การเจาะแบบกระแทก
การเจาะแบบหมุน
การเจาะแบบใช้ลม

3. การปรับปรุงและพัฒนาบ่อ

การปรับปรุงบ่อ (Well completion) การปรับปรุงบ่อหรือการทำบ่อ ได้แก่ การทำรูเจาะให้เป็นบ่อน้ำ เพื่อพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ และเพื่อป้องกันการพังทลายของบ่อ การปรับปรุง ประกอบด้วย การออกแบบบ่อ การใส่ท่อกรุ การกรุกรวด

การพัฒนาบ่อ (Well Development) วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ทรายไหลเข้าบ่อ ทำให้บ่อมีอายุ การใช้งานได้นาน หลักการ คือ ทำให้เม็ดกรวดทรายที่อยู่รอบบ่อเรียงตัวอย่างเป็น ระเบียบ ทำให้มีความพรุนและความซึมได้สูง วิธีการที่นิยม คือการเป่าล้างด้วยลม

4. การสูบทดสอบ

การสูบทดสอบ (Pumping Test) เป็นสิ่งที่จำเป็น ต้องกระทำภายหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ทำเพื่อ ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะสามารถสูบขึ้นมา ใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อการเลือกเครื่องสูบน้ำให้ถูกต้อง และเหมาะสม

5. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำ

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Water Quality Test) คุณภาพน้ำบาดาล มีความสำคัญต่อการพัฒนาบ่อบาดาลมาก เนื่องจากคุณภาพของน้ำบาดาลจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปอาจจำแนกการใช้ น้ำบาดาลได้เป็น 3 ประเภท คือ การใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค การใช้เพื่อการเกษตรกรรม หรือการชลประทาน และการใช้ เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งในการใช้งานแต่ละประเภท จะมีมาตรฐานคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันออกไป

การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Treatment) บางครั้งคุณภาพน้ำบาดาลที่พัฒนาขึ้นมาได้ ไม่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ อาทิ น้ำมีปริมาณสารละลายเหล็กสูง ไม่สามารถบริโภคได้ หรือน้ำมีปริมาณความกระด้าง ไม่สามารถใช้เพื่อการซักล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้แก่ การกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ การกำจัดเหล็กและแมงกานิส การกำจัดความกระด้าง การกำจัดน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม การฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

6. การบำรุงรักษา

ในการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ เมื่อได้ปริมาณ และคุณภาพน้ำตามที่ต้องการเแล้ว เมื่อใช้ไปในระยะเวลาที่นานหรือต้องการให้ใช้งานได้นาน ควรมีการบำรุงรักษาทั้งในแง่ของการบำรุงรักษาบ่อบาดาล และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบ
โดยทั่วไปบ่อบาดาลจะมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ระดับน้ำบาดาลหรือระดับแรงดันของน้ำ ลดลง การอุดตันของท่อเซาะร่องหรือท่อกรอง รวมทั้งประสิทธิภาพที่ลดลงของเครื่องสูบ ซึ่งบ่อบาดาลที่มีการออกแบบไว้ดี ตั้งแต่เริ่มต้น และมีการใช้งานอย่างเหมาะสมจะมีอายุการใช้งานได้นาน

 

 
รับซื้อโครงเหล็กอุดรธานี รื้อถอนอาคาร ทุบบ้าน
รับซื้อโครงสร้างเหล็ก. รับซื้อโครงสร้างเหล็ก โรงงาน ซื้อโครงเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก โกดังสินค้า บริการรับซื้อถึงที่ ผลงานของเรา
ต้องการขายโครงหลังคาอุดรธานี
รับซื้อโครงเหล็กอุดรธานี
รับซื้อโครงสร้างเหล็กอุดรธานี
รับรื้อโครงเหล็กอุดรธานี
รับซื้อโครงป้ายอุดรธานี
รับรื้อถอนโครงเหล็กอุดรธานี
โครงเหล็กเก่าอุดรธานี
รื้อโครงสร้างเหล็กอุดรธานี


ทำไมต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล

เพราะ…น้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่ มีคุณภาพที่แตกต่างกันออกไป ก่อนจะนำน้ำบาดาลมาใช้อุปโภคหรือบริโภค จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อให้ทราบ

– คุณลักษณะทางกายภาพ

– คุณลักษณะทางเคมี

– คุณลักษณะที่เป็นพิษ

– คุณลักษณะทางบัคเตรี

ทั้งนี้ ผลวิเคราะห์ต้องมีค่าไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551
เพื่อให้มั่นใจว่า น้ำบาดาลดื่มได้ สะอาด ปลอดภัย

 

ช่างเจาะบาดาลอำเภอกู่แก้ว
ช่างเจาะบาดาลคอนสาย
ช่างเจาะบาดาลค้อใหญ่
ช่างเจาะบาดาลบ้านจีต
ช่างเจาะบาดาลโนนทองอินทร์

ช่างเจาะบาดาลอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
ช่างเจาะบาดาลนาม่วง
ช่างเจาะบาดาลห้วยสามพาด
ช่างเจาะบาดาลอุ่มจาน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอกุดจับ
ช่างเจาะบาดาลกุดจับ
ช่างเจาะบาดาลขอนยูง
ช่างเจาะบาดาลตาลเลียน
ช่างเจาะบาดาลปะโค
ช่างเจาะบาดาลสร้างก่อ
ช่างเจาะบาดาลเชียงเพ็ง
ช่างเจาะบาดาลเมืองเพีย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอกุมภวาปี
ช่างเจาะบาดาลกุมภวาปี
ช่างเจาะบาดาลตูมใต้
ช่างเจาะบาดาลท่าลี่
ช่างเจาะบาดาลปะโค
ช่างเจาะบาดาลผาสุก
ช่างเจาะบาดาลพันดอน
ช่างเจาะบาดาลสีออ
ช่างเจาะบาดาลหนองหว้า
ช่างเจาะบาดาลห้วยเกิ้ง
ช่างเจาะบาดาลเชียงแหว
ช่างเจาะบาดาลเวียงคำ
ช่างเจาะบาดาลเสอเพลอ
ช่างเจาะบาดาลแชแล

ช่างเจาะบาดาลอำเภอทุ่งฝน
ช่างเจาะบาดาลทุ่งฝน
ช่างเจาะบาดาลทุ่งใหญ่
ช่างเจาะบาดาลนาชุมแสง
ช่างเจาะบาดาลนาทม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอนายูง
ช่างเจาะบาดาลนายูง
ช่างเจาะบาดาลนาแค
ช่างเจาะบาดาลบ้านก้อง
ช่างเจาะบาดาลโนนทอง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอน้ำโสม
ช่างเจาะบาดาลนางัว
ช่างเจาะบาดาลน้ำโสม
ช่างเจาะบาดาลบ้านหยวก
ช่างเจาะบาดาลศรีสำราญ
ช่างเจาะบาดาลสามัคคี
ช่างเจาะบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะบาดาลโสมเยี่ยม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบ้านดุง
ช่างเจาะบาดาลดงเย็น
ช่างเจาะบาดาลถ่อนนาลับ
ช่างเจาะบาดาลนาคำ
ช่างเจาะบาดาลนาไหม
ช่างเจาะบาดาลบ้านจันทน์
ช่างเจาะบาดาลบ้านชัย
ช่างเจาะบาดาลบ้านดุง
ช่างเจาะบาดาลบ้านตาด
ช่างเจาะบาดาลบ้านม่วง
ช่างเจาะบาดาลวังทอง
ช่างเจาะบาดาลศรีสุทโธ
ช่างเจาะบาดาลอ้อมกอ
ช่างเจาะบาดาลโพนสูง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบ้านผือ
ช่างเจาะบาดาลกลางใหญ่
ช่างเจาะบาดาลข้าวสาร
ช่างเจาะบาดาลคำด้วง
ช่างเจาะบาดาลคำบง
ช่างเจาะบาดาลจำปาโมง
ช่างเจาะบาดาลบ้านค้อ
ช่างเจาะบาดาลบ้านผือ
ช่างเจาะบาดาลหนองหัวคู
ช่างเจาะบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะบาดาลหายโศก
ช่างเจาะบาดาลเขือน้ำ
ช่างเจาะบาดาลเมืองพาน
ช่างเจาะบาดาลโนนทอง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพิบูลย์รักษ์
ช่างเจาะบาดาลดอนกลอย
ช่างเจาะบาดาลนาทราย
ช่างเจาะบาดาลบ้านแดง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอวังสามหมอ
ช่างเจาะบาดาลคำโคกสูง
ช่างเจาะบาดาลบะยาว
ช่างเจาะบาดาลผาสุก
ช่างเจาะบาดาลวังสามหมอ
ช่างเจาะบาดาลหนองกุงทับม้า
ช่างเจาะบาดาลหนองหญ้าไซ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอศรีธาตุ
ช่างเจาะบาดาลจำปี
ช่างเจาะบาดาลตาดทอง
ช่างเจาะบาดาลนายูง
ช่างเจาะบาดาลบ้านโปร่ง
ช่างเจาะบาดาลศรีธาตุ
ช่างเจาะบาดาลหนองนกเขียน
ช่างเจาะบาดาลหัวนาคำ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสร้างคอม
ช่างเจาะบาดาลนาสะอาด
ช่างเจาะบาดาลบ้านยวด
ช่างเจาะบาดาลบ้านหินโงม
ช่างเจาะบาดาลบ้านโคก
ช่างเจาะบาดาลสร้างคอม
ช่างเจาะบาดาลเชียงดา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอหนองวัวซอ
ช่างเจาะบาดาลกุดหมากไฟ
ช่างเจาะบาดาลน้ำพ่น
ช่างเจาะบาดาลหนองบัวบาน
ช่างเจาะบาดาลหนองวัวซอ
ช่างเจาะบาดาลหนองอ้อ
ช่างเจาะบาดาลหมากหญ้า
ช่างเจาะบาดาลอูบมุง
ช่างเจาะบาดาลโนนหวาย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอหนองหาน
ช่างเจาะบาดาลดอนหายโศก
ช่างเจาะบาดาลบ้านยา
ช่างเจาะบาดาลบ้านเชียง
ช่างเจาะบาดาลผักตบ
ช่างเจาะบาดาลพังงู
ช่างเจาะบาดาลสร้อยพร้าว
ช่างเจาะบาดาลสะแบง
ช่างเจาะบาดาลหนองสระปลา
ช่างเจาะบาดาลหนองหาน
ช่างเจาะบาดาลหนองเม็ก
ช่างเจาะบาดาลหนองไผ่
ช่างเจาะบาดาลโพนงาม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอหนองแสง
ช่างเจาะบาดาลทับกุง
ช่างเจาะบาดาลนาดี
ช่างเจาะบาดาลหนองแสง
ช่างเจาะบาดาลแสงสว่าง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเพ็ญ
ช่างเจาะบาดาลจอมศรี
ช่างเจาะบาดาลนาบัว
ช่างเจาะบาดาลนาพู่
ช่างเจาะบาดาลบ้านธาตุ
ช่างเจาะบาดาลบ้านเหล่า
ช่างเจาะบาดาลสร้างแป้น
ช่างเจาะบาดาลสุมเส้า
ช่างเจาะบาดาลเชียงหวาง
ช่างเจาะบาดาลเตาไห
ช่างเจาะบาดาลเพ็ญ
ช่างเจาะบาดาลโคกกลาง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลกุดสระ
ช่างเจาะบาดาลนากว้าง
ช่างเจาะบาดาลนาข่า
ช่างเจาะบาดาลนาดี
ช่างเจาะบาดาลนิคมสงเคราะห์
ช่างเจาะบาดาลบ้านขาว
ช่างเจาะบาดาลบ้านจั่น
ช่างเจาะบาดาลบ้านตาด
ช่างเจาะบาดาลบ้านเลื่อม
ช่างเจาะบาดาลสามพร้าว
ช่างเจาะบาดาลหนองขอนกว้าง
ช่างเจาะบาดาลหนองนาคำ
ช่างเจาะบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะบาดาลหนองไผ่
ช่างเจาะบาดาลหนองไฮ
ช่างเจาะบาดาลหมากแข้ง
ช่างเจาะบาดาลหมูม่น
ช่างเจาะบาดาลเชียงพิณ
ช่างเจาะบาดาลเชียงยืน
ช่างเจาะบาดาลโคกสะอาด
ช่างเจาะบาดาลโนนสูง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโนนสะอาด
ช่างเจาะบาดาลทมนางาม
ช่างเจาะบาดาลบุ่งแก้ว
ช่างเจาะบาดาลหนองกุงศรี
ช่างเจาะบาดาลโคกกลาง
ช่างเจาะบาดาลโนนสะอาด
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ศรีสำราญ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอไชยวาน
ช่างเจาะบาดาลคำเลาะ
ช่างเจาะบาดาลหนองหลัก
ช่างเจาะบาดาลโพนสูง
ช่างเจาะบาดาลไชยวาน