น้ำบาดาลเชียงใหม่ บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก

รับเจาะน้ำบาดาลเชียงใหม่ โทร 090-9218474 บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก
ช่างเจาะบาดาลเชียงใหม่ ,  น้ำบาดาลเชียงใหม่ ,  บ่อบาดาลเชียงใหม่ ,  เจาะบาดาลเชียงใหม่
รับเจาะบาดาลเชียงใหม่ รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

 ติดต่อช่างเจาะบาดาล   ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลดำเนินการดังนี้

1. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ( ตามแบบ นบ.1 ) ณ ที่ทำการ อบต./เทศบาล นั้นๆ
2. แนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ ดังนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา    
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอำนาจ และหรือ ผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.
3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นนิติบุคคล
     1. สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม , สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
     4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
     5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
     6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
     7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
     8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ขั้นนตอนที่ 2ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน ทำการ
2. รับคำขอ ลงทะเบียนรับ และรับช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอตามอัตราที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 3 – 4 1. ตรวจสอบแหล่งน้ำจากแผนที่น้ำบาดาล โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ หรือ ตรวจสอบสถานที่โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 2 วันทำการ
ขั้นตอนที่ 5 1. พิจารณาค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล           
     1.1 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )           
     1.2 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) และด้าเนินเรื่องส่ง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตฯ
ขั้นตอนที่ 6 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )    
     1.1 นายก อบต./เทศบาล ในฐานะพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ      
     1.2 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.2 กรณีพิจารณาไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้รับทราบ 
ขั้นตอนที่ 7 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) แต่ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ 8 นิ้ว ( 200 มิลลิเมตร )      
     1.1 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลประจำท้องที่จัดให้มีการประชุม อกก.เขต เพื่อดำเนินพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องมีการจัดประชุมภายใน 20 วันทำการ       
     1.2 ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ตามมติ อกก.เขตโดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ และดำเนินการส่งใบอนุญาตให้ อบต./เทศบาล      
     1.3 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.2 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 8 1. ผู้มายื่นขอรับอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.1 กรณีได้รับใบอนุญาตให้มาช้าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.2 กรณีไม่ได้รับใบอนุญาตให้มารับทราบถึงการไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล


บริการยกบ้านเชียงใหม่ เลื่อนบ้าน หมุนบ้าน ย้ายบ้าน เปลี่ยนเสา แก้ไขปัญหาบ้าน-อาคาร-โรงงานทรุดเอียง ดีดบ้านปูนโดยใช้แม่แรงไฮโดรลิคไฟฟ้าเข้าทำงาน แก้ไขปัญหาบ้านต่ำ หนีน้ำท่วม ผลงานช่างดีดบ้าน
ยกบ้าน2ชั้นเชียงใหม่
ราคาดีดบ้านเชียงใหม่
อุปกรณ์ยกบ้านเชียงใหม่
ดีดบ้านราคาเชียงใหม่
ยกบ้านเชียงใหม่
รับดีดบ้านปูนเชียงใหม่
ดีดบ้านทรุดเชียงใหม่
 

การพัฒนาน้ำบาดาล

การพัฒนาน้ำบาดาล หมายถึง วิธีการที่จะนำน้ำบาดาลจากชั้นหินกักเก็บน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวดิน ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ขั้นตอนของการพัฒนาน้ำบาดาล ประกอบด้วย

1. การสำรวจน้ำบาดาล

โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่าในบริเวณพื้นที่สำรวจมีน้ำบาดาลอยู่หรือไม่ มีปริมาณมากน้อยเท่าใด จะสามารถพัฒนาน้ำขึ้นมาใช้ได้เท่าไหร่ คุณภาพน้ำบาดาลเป็นอย่างไร

การสำรวจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ

การสำรวจทางด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา
การสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ เช่น การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity Method) คุณสมบัติทางกายภาพที่วัดคือ ความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนกลับของการนำไฟฟ้า โดยปกติแล้วชั้นดิน ชั้นหิน จะไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นมีน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่าง หรือตามรอยแตกรอยแยก

2. การเจาะบ่อ

การเจาะบ่อ (Well Drilling) มีวิธีการหลายๆ แบบที่ใช้เครื่องมือ แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเลือกวิธีการเจาะบ่อ โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของหินที่อยู่ภายใต้ผิวดินและความลึกที่ต้องการเจาะเป็นสำคัญ วิธีการที่นิยมใช้ได้แก่

การเจาะแบบกระแทก
การเจาะแบบหมุน
การเจาะแบบใช้ลม

3. การปรับปรุงและพัฒนาบ่อ

การปรับปรุงบ่อ (Well completion) การปรับปรุงบ่อหรือการทำบ่อ ได้แก่ การทำรูเจาะให้เป็นบ่อน้ำ เพื่อพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ และเพื่อป้องกันการพังทลายของบ่อ การปรับปรุง ประกอบด้วย การออกแบบบ่อ การใส่ท่อกรุ การกรุกรวด

การพัฒนาบ่อ (Well Development) วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ทรายไหลเข้าบ่อ ทำให้บ่อมีอายุ การใช้งานได้นาน หลักการ คือ ทำให้เม็ดกรวดทรายที่อยู่รอบบ่อเรียงตัวอย่างเป็น ระเบียบ ทำให้มีความพรุนและความซึมได้สูง วิธีการที่นิยม คือการเป่าล้างด้วยลม

4. การสูบทดสอบ

การสูบทดสอบ (Pumping Test) เป็นสิ่งที่จำเป็น ต้องกระทำภายหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ทำเพื่อ ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะสามารถสูบขึ้นมา ใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อการเลือกเครื่องสูบน้ำให้ถูกต้อง และเหมาะสม

5. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำ

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Water Quality Test) คุณภาพน้ำบาดาล มีความสำคัญต่อการพัฒนาบ่อบาดาลมาก เนื่องจากคุณภาพของน้ำบาดาลจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปอาจจำแนกการใช้ น้ำบาดาลได้เป็น 3 ประเภท คือ การใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค การใช้เพื่อการเกษตรกรรม หรือการชลประทาน และการใช้ เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งในการใช้งานแต่ละประเภท จะมีมาตรฐานคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันออกไป

การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Treatment) บางครั้งคุณภาพน้ำบาดาลที่พัฒนาขึ้นมาได้ ไม่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ อาทิ น้ำมีปริมาณสารละลายเหล็กสูง ไม่สามารถบริโภคได้ หรือน้ำมีปริมาณความกระด้าง ไม่สามารถใช้เพื่อการซักล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้แก่ การกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ การกำจัดเหล็กและแมงกานิส การกำจัดความกระด้าง การกำจัดน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม การฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

6. การบำรุงรักษา

ในการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ เมื่อได้ปริมาณ และคุณภาพน้ำตามที่ต้องการเแล้ว เมื่อใช้ไปในระยะเวลาที่นานหรือต้องการให้ใช้งานได้นาน ควรมีการบำรุงรักษาทั้งในแง่ของการบำรุงรักษาบ่อบาดาล และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบ
โดยทั่วไปบ่อบาดาลจะมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ระดับน้ำบาดาลหรือระดับแรงดันของน้ำ ลดลง การอุดตันของท่อเซาะร่องหรือท่อกรอง รวมทั้งประสิทธิภาพที่ลดลงของเครื่องสูบ ซึ่งบ่อบาดาลที่มีการออกแบบไว้ดี ตั้งแต่เริ่มต้น และมีการใช้งานอย่างเหมาะสมจะมีอายุการใช้งานได้นาน

 

 
รับซื้อโครงเหล็กเชียงใหม่ รื้อถอนอาคาร ทุบบ้าน
รับซื้อโครงสร้างเหล็ก. รับซื้อโครงสร้างเหล็ก โรงงาน ซื้อโครงเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก โกดังสินค้า บริการรับซื้อถึงที่ ผลงานของเรา
ต้องการขายโครงหลังคาเชียงใหม่
รับซื้อโครงเหล็กเชียงใหม่
รับซื้อโครงสร้างเหล็กเชียงใหม่
รับรื้อโครงเหล็กเชียงใหม่
รับซื้อโครงป้ายเชียงใหม่
รับรื้อถอนโครงเหล็กเชียงใหม่
โครงเหล็กเก่าเชียงใหม่
รื้อโครงสร้างเหล็กเชียงใหม่


ทำไมต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล

เพราะ…น้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่ มีคุณภาพที่แตกต่างกันออกไป ก่อนจะนำน้ำบาดาลมาใช้อุปโภคหรือบริโภค จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อให้ทราบ

– คุณลักษณะทางกายภาพ

– คุณลักษณะทางเคมี

– คุณลักษณะที่เป็นพิษ

– คุณลักษณะทางบัคเตรี

ทั้งนี้ ผลวิเคราะห์ต้องมีค่าไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551
เพื่อให้มั่นใจว่า น้ำบาดาลดื่มได้ สะอาด ปลอดภัย

 

ช่างเจาะบาดาลอำเภอดอยหล่อ
ช่างเจาะบาดาลดอยหล่อ
ช่างเจาะบาดาลยางคราม
ช่างเจาะบาดาลสองแคว
ช่างเจาะบาดาลสันติสุข

ช่างเจาะบาดาลอำเภอแม่ออน
ช่างเจาะบาดาลทาเหนือ
ช่างเจาะบาดาลบ้านสหกรณ์
ช่างเจาะบาดาลห้วยแก้ว
ช่างเจาะบาดาลออนกลาง
ช่างเจาะบาดาลออนเหนือ
ช่างเจาะบาดาลแม่ทา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ช่างเจาะบาดาลบ้านจันทร์
ช่างเจาะบาดาลแจ่มหลวง
ช่างเจาะบาดาลแม่แดด

ช่างเจาะบาดาลอำเภอจอมทอง
ช่างเจาะบาดาลข่วงเปา
ช่างเจาะบาดาลดอยแก้ว
ช่างเจาะบาดาลบ้านหลวง
ช่างเจาะบาดาลบ้านแปะ
ช่างเจาะบาดาลสบเตี๊ยะ
ช่างเจาะบาดาลแม่สอย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอดอยสะเก็ด
ช่างเจาะบาดาลตลาดขวัญ
ช่างเจาะบาดาลตลาดใหญ่
ช่างเจาะบาดาลป่าป้อง
ช่างเจาะบาดาลป่าลาน
ช่างเจาะบาดาลป่าเมี่ยง
ช่างเจาะบาดาลลวงเหนือ
ช่างเจาะบาดาลสง่าบ้าน
ช่างเจาะบาดาลสันปูเลย
ช่างเจาะบาดาลสำราญราษฎร์
ช่างเจาะบาดาลเชิงดอย
ช่างเจาะบาดาลเทพเสด็จ
ช่างเจาะบาดาลแม่คือ
ช่างเจาะบาดาลแม่ฮ้อยเงิน
ช่างเจาะบาดาลแม่โป่ง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอดอยเต่า
ช่างเจาะบาดาลดอยเต่า
ช่างเจาะบาดาลท่าเดื่อ
ช่างเจาะบาดาลบงตัน
ช่างเจาะบาดาลบ้านแอ่น
ช่างเจาะบาดาลมืดกา
ช่างเจาะบาดาลโปงทุ่ง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอฝาง
ช่างเจาะบาดาลม่อนปิ่น
ช่างเจาะบาดาลสันทราย
ช่างเจาะบาดาลเวียง
ช่างเจาะบาดาลแม่ข่า
ช่างเจาะบาดาลแม่คะ
ช่างเจาะบาดาลแม่งอน
ช่างเจาะบาดาลแม่สูน
ช่างเจาะบาดาลโป่งน้ำร้อน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพร้าว
ช่างเจาะบาดาลทุ่งหลวง
ช่างเจาะบาดาลน้ำแพร่
ช่างเจาะบาดาลบ้านโป่ง
ช่างเจาะบาดาลป่าตุ้ม
ช่างเจาะบาดาลป่าไหน่
ช่างเจาะบาดาลสันทราย
ช่างเจาะบาดาลเขื่อนผาก
ช่างเจาะบาดาลเวียง
ช่างเจาะบาดาลแม่ปั๋ง
ช่างเจาะบาดาลแม่แวน
ช่างเจาะบาดาลโหล่งขอด

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสะเมิง
ช่างเจาะบาดาลบ่อแก้ว
ช่างเจาะบาดาลยั้งเมิน
ช่างเจาะบาดาลสะเมิงเหนือ
ช่างเจาะบาดาลสะเมิงใต้
ช่างเจาะบาดาลแม่สาบ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสันกำแพง
ช่างเจาะบาดาลต้นเปา
ช่างเจาะบาดาลทรายมูล
ช่างเจาะบาดาลบวกค้าง
ช่างเจาะบาดาลร้องวัวแดง
ช่างเจาะบาดาลสันกลาง
ช่างเจาะบาดาลสันกำแพง
ช่างเจาะบาดาลห้วยทราย
ช่างเจาะบาดาลออนใต้
ช่างเจาะบาดาลแช่ช้าง
ช่างเจาะบาดาลแม่ปูคา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสันทราย
ช่างเจาะบาดาลป่าไผ่
ช่างเจาะบาดาลสันทรายน้อย
ช่างเจาะบาดาลสันทรายหลวง
ช่างเจาะบาดาลสันนาเม็ง
ช่างเจาะบาดาลสันป่าเปา
ช่างเจาะบาดาลสันพระเนตร
ช่างเจาะบาดาลหนองจ๊อม
ช่างเจาะบาดาลหนองหาร
ช่างเจาะบาดาลหนองแหย่ง
ช่างเจาะบาดาลเมืองเล็น
ช่างเจาะบาดาลแม่แฝก
ช่างเจาะบาดาลแม่แฝกใหม่

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสันป่าตอง
ช่างเจาะบาดาลทุ่งต้อม
ช่างเจาะบาดาลทุ่งสะโตก
ช่างเจาะบาดาลท่าวังพร้าว
ช่างเจาะบาดาลน้ำบ่อหลวง
ช่างเจาะบาดาลบ้านกลาง
ช่างเจาะบาดาลบ้านแม
ช่างเจาะบาดาลมะขามหลวง
ช่างเจาะบาดาลมะขุนหวาน
ช่างเจาะบาดาลยุหว่า
ช่างเจาะบาดาลสันกลาง
ช่างเจาะบาดาลแม่ก๊า

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสารภี
ช่างเจาะบาดาลขัวมุง
ช่างเจาะบาดาลชมภู
ช่างเจาะบาดาลดอนแก้ว
ช่างเจาะบาดาลท่ากว้าง
ช่างเจาะบาดาลท่าวังตาล
ช่างเจาะบาดาลป่าบง
ช่างเจาะบาดาลยางเนิ้ง
ช่างเจาะบาดาลสันทราย
ช่างเจาะบาดาลสารภี
ช่างเจาะบาดาลหนองผึ้ง
ช่างเจาะบาดาลหนองแฝก
ช่างเจาะบาดาลไชยสถาน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอหางดง
ช่างเจาะบาดาลขุนคง
ช่างเจาะบาดาลน้ำแพร่
ช่างเจาะบาดาลบ้านปง
ช่างเจาะบาดาลบ้านแหวน
ช่างเจาะบาดาลสบแม่ข่า
ช่างเจาะบาดาลสันผักหวาน
ช่างเจาะบาดาลหนองควาย
ช่างเจาะบาดาลหนองตอง
ช่างเจาะบาดาลหนองแก๋ว
ช่างเจาะบาดาลหางดง
ช่างเจาะบาดาลหารแก้ว

ช่างเจาะบาดาลอำเภออมก๋อย
ช่างเจาะบาดาลนาเกียน
ช่างเจาะบาดาลม่อนจอง
ช่างเจาะบาดาลยางเปียง
ช่างเจาะบาดาลสบโขง
ช่างเจาะบาดาลอมก๋อย
ช่างเจาะบาดาลแม่ตื่น

ช่างเจาะบาดาลอำเภอฮอด
ช่างเจาะบาดาลนาคอเรือ
ช่างเจาะบาดาลบ่อสลี
ช่างเจาะบาดาลบ่อหลวง
ช่างเจาะบาดาลบ้านตาล
ช่างเจาะบาดาลหางดง
ช่างเจาะบาดาลฮอด

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเชียงดาว
ช่างเจาะบาดาลทุ่งข้าวพวง
ช่างเจาะบาดาลปิงโค้ง
ช่างเจาะบาดาลเชียงดาว
ช่างเจาะบาดาลเมืองคอง
ช่างเจาะบาดาลเมืองงาย
ช่างเจาะบาดาลเมืองนะ
ช่างเจาะบาดาลแม่นะ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลช้างคลาน
ช่างเจาะบาดาลช้างม่อย
ช่างเจาะบาดาลช้างเผือก
ช่างเจาะบาดาลท่าศาลา
ช่างเจาะบาดาลป่าตัน
ช่างเจาะบาดาลป่าแดด
ช่างเจาะบาดาลพระสิงห์
ช่างเจาะบาดาลฟ้าฮ่าม
ช่างเจาะบาดาลวัดเกต
ช่างเจาะบาดาลศรีภูมิ
ช่างเจาะบาดาลสันผีเสื้อ
ช่างเจาะบาดาลสุเทพ
ช่างเจาะบาดาลหนองป่าครั่ง
ช่างเจาะบาดาลหนองหอย
ช่างเจาะบาดาลหายยา
ช่างเจาะบาดาลแม่เหียะ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอแม่ริม
ช่างเจาะบาดาลขี้เหล็ก
ช่างเจาะบาดาลดอนแก้ว
ช่างเจาะบาดาลริมเหนือ
ช่างเจาะบาดาลริมใต้
ช่างเจาะบาดาลสะลวง
ช่างเจาะบาดาลสันโป่ง
ช่างเจาะบาดาลห้วยทราย
ช่างเจาะบาดาลเหมืองแก้ว
ช่างเจาะบาดาลแม่สา
ช่างเจาะบาดาลแม่แรม
ช่างเจาะบาดาลโป่งแยง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอแม่วาง
ช่างเจาะบาดาลดอนเปา
ช่างเจาะบาดาลทุ่งปี้
ช่างเจาะบาดาลทุ่งรวงทอง
ช่างเจาะบาดาลบ้านกาด
ช่างเจาะบาดาลแม่วิน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอแม่อาย
ช่างเจาะบาดาลท่าตอน
ช่างเจาะบาดาลบ้านหลวง
ช่างเจาะบาดาลมะลิกา
ช่างเจาะบาดาลสันต้นหมื้อ
ช่างเจาะบาดาลแม่นาวาง
ช่างเจาะบาดาลแม่สาว
ช่างเจาะบาดาลแม่อาย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอแม่แจ่ม
ช่างเจาะบาดาลกองแขก
ช่างเจาะบาดาลช่างเคิ่ง
ช่างเจาะบาดาลท่าผา
ช่างเจาะบาดาลบ้านจันทร์
ช่างเจาะบาดาลบ้านทับ
ช่างเจาะบาดาลปางหินฝน
ช่างเจาะบาดาลแจ่มหลวง
ช่างเจาะบาดาลแม่นาจร
ช่างเจาะบาดาลแม่ศึก
ช่างเจาะบาดาลแม่แดด

ช่างเจาะบาดาลอำเภอแม่แตง
ช่างเจาะบาดาลกื้ดช้าง
ช่างเจาะบาดาลขี้เหล็ก
ช่างเจาะบาดาลช่อแล
ช่างเจาะบาดาลบ้านช้าง
ช่างเจาะบาดาลบ้านเป้า
ช่างเจาะบาดาลป่าแป๋
ช่างเจาะบาดาลสบเปิง
ช่างเจาะบาดาลสมก๋าย
ช่างเจาะบาดาลสันป่ายาง
ช่างเจาะบาดาลสันมหาพน
ช่างเจาะบาดาลอินทขิล
ช่างเจาะบาดาลเมืองก๋าย
ช่างเจาะบาดาลแม่หอพระ
ช่างเจาะบาดาลแม่แตง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอไชยปราการ
ช่างเจาะบาดาลปงตำ
ช่างเจาะบาดาลศรีดงเย็น
ช่างเจาะบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะบาดาลแม่ทะลบ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเวียงแหง
ช่างเจาะบาดาลเปียงหลวง
ช่างเจาะบาดาลเมืองแหง
ช่างเจาะบาดาลแสนไห