บ่อบาดาลพระนครศรีอยุธยา บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก

รับเจาะน้ำบาดาลพระนครศรีอยุธยา โทร 090-9218474 บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก
ช่างเจาะบาดาลพระนครศรีอยุธยา ,  น้ำบาดาลพระนครศรีอยุธยา ,  บ่อบาดาลพระนครศรีอยุธยา ,  เจาะบาดาลพระนครศรีอยุธยา
รับเจาะบาดาลพระนครศรีอยุธยา รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

 ติดต่อช่างเจาะบาดาล   ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลดำเนินการดังนี้

1. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ( ตามแบบ นบ.1 ) ณ ที่ทำการ อบต./เทศบาล นั้นๆ
2. แนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ ดังนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา    
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอำนาจ และหรือ ผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.
3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นนิติบุคคล
     1. สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม , สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
     4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
     5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
     6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
     7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
     8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ขั้นนตอนที่ 2ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน ทำการ
2. รับคำขอ ลงทะเบียนรับ และรับช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอตามอัตราที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 3 – 4 1. ตรวจสอบแหล่งน้ำจากแผนที่น้ำบาดาล โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ หรือ ตรวจสอบสถานที่โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 2 วันทำการ
ขั้นตอนที่ 5 1. พิจารณาค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล           
     1.1 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )           
     1.2 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) และด้าเนินเรื่องส่ง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตฯ
ขั้นตอนที่ 6 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )    
     1.1 นายก อบต./เทศบาล ในฐานะพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ      
     1.2 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.2 กรณีพิจารณาไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้รับทราบ 
ขั้นตอนที่ 7 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) แต่ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ 8 นิ้ว ( 200 มิลลิเมตร )      
     1.1 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลประจำท้องที่จัดให้มีการประชุม อกก.เขต เพื่อดำเนินพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องมีการจัดประชุมภายใน 20 วันทำการ       
     1.2 ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ตามมติ อกก.เขตโดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ และดำเนินการส่งใบอนุญาตให้ อบต./เทศบาล      
     1.3 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.2 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 8 1. ผู้มายื่นขอรับอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.1 กรณีได้รับใบอนุญาตให้มาช้าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.2 กรณีไม่ได้รับใบอนุญาตให้มารับทราบถึงการไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล


บริการยกบ้านพระนครศรีอยุธยา เลื่อนบ้าน หมุนบ้าน ย้ายบ้าน เปลี่ยนเสา แก้ไขปัญหาบ้าน-อาคาร-โรงงานทรุดเอียง ดีดบ้านปูนโดยใช้แม่แรงไฮโดรลิคไฟฟ้าเข้าทำงาน แก้ไขปัญหาบ้านต่ำ หนีน้ำท่วม ผลงานช่างดีดบ้าน
ยกบ้าน2ชั้นพระนครศรีอยุธยา
ราคาดีดบ้านพระนครศรีอยุธยา
อุปกรณ์ยกบ้านพระนครศรีอยุธยา
ดีดบ้านราคาพระนครศรีอยุธยา
ยกบ้านพระนครศรีอยุธยา
รับดีดบ้านปูนพระนครศรีอยุธยา
ดีดบ้านทรุดพระนครศรีอยุธยา
 

การพัฒนาน้ำบาดาล

การพัฒนาน้ำบาดาล หมายถึง วิธีการที่จะนำน้ำบาดาลจากชั้นหินกักเก็บน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวดิน ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ขั้นตอนของการพัฒนาน้ำบาดาล ประกอบด้วย

1. การสำรวจน้ำบาดาล

โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่าในบริเวณพื้นที่สำรวจมีน้ำบาดาลอยู่หรือไม่ มีปริมาณมากน้อยเท่าใด จะสามารถพัฒนาน้ำขึ้นมาใช้ได้เท่าไหร่ คุณภาพน้ำบาดาลเป็นอย่างไร

การสำรวจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ

การสำรวจทางด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา
การสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ เช่น การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity Method) คุณสมบัติทางกายภาพที่วัดคือ ความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนกลับของการนำไฟฟ้า โดยปกติแล้วชั้นดิน ชั้นหิน จะไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นมีน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่าง หรือตามรอยแตกรอยแยก

2. การเจาะบ่อ

การเจาะบ่อ (Well Drilling) มีวิธีการหลายๆ แบบที่ใช้เครื่องมือ แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเลือกวิธีการเจาะบ่อ โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของหินที่อยู่ภายใต้ผิวดินและความลึกที่ต้องการเจาะเป็นสำคัญ วิธีการที่นิยมใช้ได้แก่

การเจาะแบบกระแทก
การเจาะแบบหมุน
การเจาะแบบใช้ลม

3. การปรับปรุงและพัฒนาบ่อ

การปรับปรุงบ่อ (Well completion) การปรับปรุงบ่อหรือการทำบ่อ ได้แก่ การทำรูเจาะให้เป็นบ่อน้ำ เพื่อพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ และเพื่อป้องกันการพังทลายของบ่อ การปรับปรุง ประกอบด้วย การออกแบบบ่อ การใส่ท่อกรุ การกรุกรวด

การพัฒนาบ่อ (Well Development) วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ทรายไหลเข้าบ่อ ทำให้บ่อมีอายุ การใช้งานได้นาน หลักการ คือ ทำให้เม็ดกรวดทรายที่อยู่รอบบ่อเรียงตัวอย่างเป็น ระเบียบ ทำให้มีความพรุนและความซึมได้สูง วิธีการที่นิยม คือการเป่าล้างด้วยลม

4. การสูบทดสอบ

การสูบทดสอบ (Pumping Test) เป็นสิ่งที่จำเป็น ต้องกระทำภายหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ทำเพื่อ ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะสามารถสูบขึ้นมา ใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อการเลือกเครื่องสูบน้ำให้ถูกต้อง และเหมาะสม

5. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำ

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Water Quality Test) คุณภาพน้ำบาดาล มีความสำคัญต่อการพัฒนาบ่อบาดาลมาก เนื่องจากคุณภาพของน้ำบาดาลจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปอาจจำแนกการใช้ น้ำบาดาลได้เป็น 3 ประเภท คือ การใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค การใช้เพื่อการเกษตรกรรม หรือการชลประทาน และการใช้ เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งในการใช้งานแต่ละประเภท จะมีมาตรฐานคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันออกไป

การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Treatment) บางครั้งคุณภาพน้ำบาดาลที่พัฒนาขึ้นมาได้ ไม่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ อาทิ น้ำมีปริมาณสารละลายเหล็กสูง ไม่สามารถบริโภคได้ หรือน้ำมีปริมาณความกระด้าง ไม่สามารถใช้เพื่อการซักล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้แก่ การกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ การกำจัดเหล็กและแมงกานิส การกำจัดความกระด้าง การกำจัดน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม การฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

6. การบำรุงรักษา

ในการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ เมื่อได้ปริมาณ และคุณภาพน้ำตามที่ต้องการเแล้ว เมื่อใช้ไปในระยะเวลาที่นานหรือต้องการให้ใช้งานได้นาน ควรมีการบำรุงรักษาทั้งในแง่ของการบำรุงรักษาบ่อบาดาล และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบ
โดยทั่วไปบ่อบาดาลจะมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ระดับน้ำบาดาลหรือระดับแรงดันของน้ำ ลดลง การอุดตันของท่อเซาะร่องหรือท่อกรอง รวมทั้งประสิทธิภาพที่ลดลงของเครื่องสูบ ซึ่งบ่อบาดาลที่มีการออกแบบไว้ดี ตั้งแต่เริ่มต้น และมีการใช้งานอย่างเหมาะสมจะมีอายุการใช้งานได้นาน

 

 
รับซื้อโครงสร้างเหล็ก. รับซื้อโครงสร้างเหล็ก โรงงาน ซื้อโครงเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก โกดังสินค้า บริการรับซื้อถึงที่ ผลงานของเรา
ต้องการขายโครงหลังคาพระนครศรีอยุธยา
รับซื้อโครงเหล็กพระนครศรีอยุธยา
รับซื้อโครงสร้างเหล็กพระนครศรีอยุธยา
รับรื้อโครงเหล็กพระนครศรีอยุธยา
รับซื้อโครงป้ายพระนครศรีอยุธยา
รับรื้อถอนโครงเหล็กพระนครศรีอยุธยา
โครงเหล็กเก่าพระนครศรีอยุธยา
รื้อโครงสร้างเหล็กพระนครศรีอยุธยา


การสูบน้ำบาดาลทำให้เกิดหลุมยุบจริงหรือไม่ ?

การสูบน้ำบาดาลทำให้เกิดหลุมยุบจริงหรือไม่นั้น ต้องดูข้อเท็จจริงจากสภาพพื้นที่ เช่น การเกิดหลุมยุบบริเวณ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานั้น เกิดจากการทำเหมืองเกลือ
โดยเจาะบ่อลงไปในแหล่งเกลือหินและอัดน้ำจืดลงไปละลายเกลือหินแล้วสูบขึ้นมานำเข้า กระบวนการผลิตเกลือ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นกระบวนการทำเหมือง เรียกว่า
เหมืองละลาย เมื่ออัดน้ำจำนวนมากลงไปละลายเกลือทำให้เกิดเป็นโพรงเมื่อส่วนบนของ โพรงเกลือถูกน้ำละลายจะทำให้ความหนาของเกลือบางลงจนถึงระดับหนึ่งที่ไม่สามารถ
รับน้ำหนักบนผิวดินได้ก็จะยุบตัวลงมา ในลักษณะหลุมกลมๆ หรือในกรณีที่เกิดหลุมยุบ ในที่อื่นๆ เช่น ในหินปูนซึ่งอยู่ใต้พื้นดินเมื่อถูกน้ำซึ่งมีคุณสมบัติในการละลายได้ดี ละลาย
นานเข้าก็จะเกิดเป็นโพรง เป็นถ้ำใต้พื้นดิน ด้านบนของถ้ำจะถูกละลายบางลง เมื่อได้รับ แรงกดทับ หรือเกิดการเคลื่อนตัวของโลก ก็จะทำให้พื้นที่ด้านบนของถ้ำพังยุบลงมา
ทั้ง 2 กรณีดังกล่าว จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีการสูบน้ำบาดาล

 

ช่างเจาะบาดาลอำเภอท่าเรือ
ช่างเจาะบาดาลจำปา
ช่างเจาะบาดาลท่าหลวง
ช่างเจาะบาดาลท่าเจ้าสนุก
ช่างเจาะบาดาลท่าเรือ
ช่างเจาะบาดาลบ้านร่อม
ช่างเจาะบาดาลปากท่า
ช่างเจาะบาดาลวังแดง
ช่างเจาะบาดาลศาลาลอย
ช่างเจาะบาดาลหนองขนาก
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์เอน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอนครหลวง
ช่างเจาะบาดาลคลองสะแก
ช่างเจาะบาดาลท่าช้าง
ช่างเจาะบาดาลนครหลวง
ช่างเจาะบาดาลบางพระครู
ช่างเจาะบาดาลบางระกำ
ช่างเจาะบาดาลบ่อโพง
ช่างเจาะบาดาลบ้านชุ้ง
ช่างเจาะบาดาลปากจั่น
ช่างเจาะบาดาลพระนอน
ช่างเจาะบาดาลสามไถ
ช่างเจาะบาดาลหนองปลิง
ช่างเจาะบาดาลแม่ลา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบางซ้าย
ช่างเจาะบาดาลบางซ้าย
ช่างเจาะบาดาลปลายกลัด
ช่างเจาะบาดาลวังพัฒนา
ช่างเจาะบาดาลเต่าเล่า
ช่างเจาะบาดาลเทพมงคล
ช่างเจาะบาดาลแก้วฟ้า

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบางบาล
ช่างเจาะบาดาลกบเจา
ช่างเจาะบาดาลทางช้าง
ช่างเจาะบาดาลน้ำเต้า
ช่างเจาะบาดาลบางชะนี
ช่างเจาะบาดาลบางบาล
ช่างเจาะบาดาลบางหลวง
ช่างเจาะบาดาลบางหลวงโดด
ช่างเจาะบาดาลบางหัก
ช่างเจาะบาดาลบ้านกุ่ม
ช่างเจาะบาดาลบ้านคลัง
ช่างเจาะบาดาลพระขาว
ช่างเจาะบาดาลมหาพราหมณ์
ช่างเจาะบาดาลวัดตะกู
ช่างเจาะบาดาลวัดยม
ช่างเจาะบาดาลสะพานไทย
ช่างเจาะบาดาลไทรน้อย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบางปะหัน
ช่างเจาะบาดาลขยาย
ช่างเจาะบาดาลขวัญเมือง
ช่างเจาะบาดาลตานิม
ช่างเจาะบาดาลตาลเอน
ช่างเจาะบาดาลทับน้ำ
ช่างเจาะบาดาลทางกลาง
ช่างเจาะบาดาลบางนางร้า
ช่างเจาะบาดาลบางปะหัน
ช่างเจาะบาดาลบางเดื่อ
ช่างเจาะบาดาลบางเพลิง
ช่างเจาะบาดาลบ้านขล้อ
ช่างเจาะบาดาลบ้านม้า
ช่างเจาะบาดาลบ้านลี่
ช่างเจาะบาดาลพุทเลา
ช่างเจาะบาดาลหันสัง
ช่างเจาะบาดาลเสาธง
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์สามต้น

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบางปะอิน
ช่างเจาะบาดาลขนอนหลวง
ช่างเจาะบาดาลคลองจิก
ช่างเจาะบาดาลคุ้งลาน
ช่างเจาะบาดาลตลาดเกรียบ
ช่างเจาะบาดาลตลิ่งชัน
ช่างเจาะบาดาลบางกระสั้น
ช่างเจาะบาดาลบางประแดง
ช่างเจาะบาดาลบ้านกรด
ช่างเจาะบาดาลบ้านพลับ
ช่างเจาะบาดาลบ้านสร้าง
ช่างเจาะบาดาลบ้านหว้า
ช่างเจาะบาดาลบ้านเลน
ช่างเจาะบาดาลบ้านแป้ง
ช่างเจาะบาดาลบ้านโพ
ช่างเจาะบาดาลวัดยม
ช่างเจาะบาดาลสามเรือน
ช่างเจาะบาดาลเกาะเกิด
ช่างเจาะบาดาลเชียงรากน้อย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบางไทร
ช่างเจาะบาดาลกกแก้วบูรพา
ช่างเจาะบาดาลกระแชง
ช่างเจาะบาดาลช่างเหล็ก
ช่างเจาะบาดาลช้างน้อย
ช่างเจาะบาดาลช้างใหญ่
ช่างเจาะบาดาลบางพลี
ช่างเจาะบาดาลบางยี่โท
ช่างเจาะบาดาลบางไทร
ช่างเจาะบาดาลบ้างกลึง
ช่างเจาะบาดาลบ้านม้า
ช่างเจาะบาดาลบ้านเกาะ
ช่างเจาะบาดาลบ้านแป้ง
ช่างเจาะบาดาลราชคราม
ช่างเจาะบาดาลสนามชัย
ช่างเจาะบาดาลหน้าไม้
ช่างเจาะบาดาลห่อหมก
ช่างเจาะบาดาลเชียงรากน้อย
ช่างเจาะบาดาลแคตก
ช่างเจาะบาดาลแคออก
ช่างเจาะบาดาลโคกช้าง
ช่างเจาะบาดาลโพแตง
ช่างเจาะบาดาลไผ่พระ
ช่างเจาะบาดาลไม้ตรา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบ้านแพรก
ช่างเจาะบาดาลคลองน้อย
ช่างเจาะบาดาลบ้านแพรก
ช่างเจาะบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะบาดาลสองห้อง
ช่างเจาะบาดาลสำพะเนียง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอผักไห่
ช่างเจาะบาดาลกุฎี
ช่างเจาะบาดาลจักราช
ช่างเจาะบาดาลดอนลาน
ช่างเจาะบาดาลตาลาน
ช่างเจาะบาดาลท่าดินแดง
ช่างเจาะบาดาลนาคู
ช่างเจาะบาดาลบ้านแค
ช่างเจาะบาดาลบ้านใหญ่
ช่างเจาะบาดาลผักไห่
ช่างเจาะบาดาลลาดชิด
ช่างเจาะบาดาลลาดน้ำเค็ม
ช่างเจาะบาดาลลำตะเคียน
ช่างเจาะบาดาลหนองน้ำใหญ่
ช่างเจาะบาดาลหน้าโคก
ช่างเจาะบาดาลอมฤต
ช่างเจาะบาดาลโคกช้าง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ช่างเจาะบาดาลกะมัง
ช่างเจาะบาดาลคลองตะเคียน
ช่างเจาะบาดาลคลองสระบัว
ช่างเจาะบาดาลคลองสวนพลู
ช่างเจาะบาดาลท่าวาสุกรี
ช่างเจาะบาดาลบ้านป้อม
ช่างเจาะบาดาลบ้านรุม
ช่างเจาะบาดาลบ้านเกาะ
ช่างเจาะบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะบาดาลประตูชัย
ช่างเจาะบาดาลปากกราน
ช่างเจาะบาดาลภูเขาทอง
ช่างเจาะบาดาลลุมพลี
ช่างเจาะบาดาลวัดตูม
ช่างเจาะบาดาลสวนพริก
ช่างเจาะบาดาลสำเภาล่ม
ช่างเจาะบาดาลหอรัตนไชย
ช่างเจาะบาดาลหันตรา
ช่างเจาะบาดาลหัวรอ
ช่างเจาะบาดาลเกาะเรียน
ช่างเจาะบาดาลไผ่ลิง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอภาชี
ช่างเจาะบาดาลกระจิว
ช่างเจาะบาดาลดอนหญ้านาง
ช่างเจาะบาดาลพระแก้ว
ช่างเจาะบาดาลภาชี
ช่างเจาะบาดาลระโสม
ช่างเจาะบาดาลหนองน้ำใส
ช่างเจาะบาดาลโคกม่วง
ช่างเจาะบาดาลไผ่ล้อม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอมหาราช
ช่างเจาะบาดาลกะทุ่ม
ช่างเจาะบาดาลท่าตอ
ช่างเจาะบาดาลน้ำเต้า
ช่างเจาะบาดาลบางนา
ช่างเจาะบาดาลบ้านขวาง
ช่างเจาะบาดาลบ้านนา
ช่างเจาะบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะบาดาลพิตเพียน
ช่างเจาะบาดาลมหาราช
ช่างเจาะบาดาลหัวไผ่
ช่างเจาะบาดาลเจ้าปลุก
ช่างเจาะบาดาลโรงช้าง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอลาดบัวหลวง
ช่างเจาะบาดาลคลองพระยาบันลือ
ช่างเจาะบาดาลคู้สลอด
ช่างเจาะบาดาลพระยาบันลือ
ช่างเจาะบาดาลลาดบัวหลวง
ช่างเจาะบาดาลสามเมือง
ช่างเจาะบาดาลสิงหนาท
ช่างเจาะบาดาลหลักชัย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอวังน้อย
ช่างเจาะบาดาลข้าวงาม
ช่างเจาะบาดาลชะแมบ
ช่างเจาะบาดาลบ่อตาโล่
ช่างเจาะบาดาลพยอม
ช่างเจาะบาดาลลำตาเสา
ช่างเจาะบาดาลลำไทร
ช่างเจาะบาดาลวังจุฬา
ช่างเจาะบาดาลวังน้อย
ช่างเจาะบาดาลสนับทึบ
ช่างเจาะบาดาลหันตะเภา

ช่างเจาะบาดาลอำเภออุทัย
ช่างเจาะบาดาลข้าวเม่า
ช่างเจาะบาดาลคานหาม
ช่างเจาะบาดาลธนู
ช่างเจาะบาดาลบ้านช้าง
ช่างเจาะบาดาลบ้านหีบ
ช่างเจาะบาดาลสามบัณฑิต
ช่างเจาะบาดาลหนองน้ำส้ม
ช่างเจาะบาดาลหนองไม้ซุง
ช่างเจาะบาดาลอุทัย
ช่างเจาะบาดาลเสนา
ช่างเจาะบาดาลโพสาวหาญ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเสนา
ช่างเจาะบาดาลชายนา
ช่างเจาะบาดาลดอนทอง
ช่างเจาะบาดาลบางนมโค
ช่างเจาะบาดาลบ้านกระทุ่ม
ช่างเจาะบาดาลบ้านหลวง
ช่างเจาะบาดาลบ้านแถว
ช่างเจาะบาดาลบ้านแพน
ช่างเจาะบาดาลบ้านโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลมารวิชัย
ช่างเจาะบาดาลรางจรเข้
ช่างเจาะบาดาลลาดงา
ช่างเจาะบาดาลสามกอ
ช่างเจาะบาดาลสามตุ่ม
ช่างเจาะบาดาลหัวเวียง
ช่างเจาะบาดาลเจ้าเจ็ด
ช่างเจาะบาดาลเจ้าเสด็จ
ช่างเจาะบาดาลเสนา