บ่อบาดาลร้อยเอ็ด บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก

รับเจาะน้ำบาดาลร้อยเอ็ด โทร 090-9218474 บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก
ช่างเจาะบาดาลร้อยเอ็ด ,  น้ำบาดาลร้อยเอ็ด ,  บ่อบาดาลร้อยเอ็ด ,  เจาะบาดาลร้อยเอ็ด
รับเจาะบาดาลร้อยเอ็ด รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

 ติดต่อช่างเจาะบาดาล   ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลดำเนินการดังนี้

1. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ( ตามแบบ นบ.1 ) ณ ที่ทำการ อบต./เทศบาล นั้นๆ
2. แนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ ดังนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา    
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอำนาจ และหรือ ผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.
3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นนิติบุคคล
     1. สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม , สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
     4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
     5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
     6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
     7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
     8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ขั้นนตอนที่ 2ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน ทำการ
2. รับคำขอ ลงทะเบียนรับ และรับช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอตามอัตราที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 3 – 4 1. ตรวจสอบแหล่งน้ำจากแผนที่น้ำบาดาล โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ หรือ ตรวจสอบสถานที่โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 2 วันทำการ
ขั้นตอนที่ 5 1. พิจารณาค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล           
     1.1 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )           
     1.2 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) และด้าเนินเรื่องส่ง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตฯ
ขั้นตอนที่ 6 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )    
     1.1 นายก อบต./เทศบาล ในฐานะพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ      
     1.2 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.2 กรณีพิจารณาไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้รับทราบ 
ขั้นตอนที่ 7 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) แต่ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ 8 นิ้ว ( 200 มิลลิเมตร )      
     1.1 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลประจำท้องที่จัดให้มีการประชุม อกก.เขต เพื่อดำเนินพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องมีการจัดประชุมภายใน 20 วันทำการ       
     1.2 ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ตามมติ อกก.เขตโดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ และดำเนินการส่งใบอนุญาตให้ อบต./เทศบาล      
     1.3 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.2 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 8 1. ผู้มายื่นขอรับอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.1 กรณีได้รับใบอนุญาตให้มาช้าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.2 กรณีไม่ได้รับใบอนุญาตให้มารับทราบถึงการไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล


บริการยกบ้านร้อยเอ็ด เลื่อนบ้าน หมุนบ้าน ย้ายบ้าน เปลี่ยนเสา แก้ไขปัญหาบ้าน-อาคาร-โรงงานทรุดเอียง ดีดบ้านปูนโดยใช้แม่แรงไฮโดรลิคไฟฟ้าเข้าทำงาน แก้ไขปัญหาบ้านต่ำ หนีน้ำท่วม ผลงานช่างดีดบ้าน
ยกบ้าน2ชั้นร้อยเอ็ด
ราคาดีดบ้านร้อยเอ็ด
อุปกรณ์ยกบ้านร้อยเอ็ด
ดีดบ้านราคาร้อยเอ็ด
ยกบ้านร้อยเอ็ด
รับดีดบ้านปูนร้อยเอ็ด
ดีดบ้านทรุดร้อยเอ็ด
 

การพัฒนาน้ำบาดาล

การพัฒนาน้ำบาดาล หมายถึง วิธีการที่จะนำน้ำบาดาลจากชั้นหินกักเก็บน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวดิน ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ขั้นตอนของการพัฒนาน้ำบาดาล ประกอบด้วย

1. การสำรวจน้ำบาดาล

โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่าในบริเวณพื้นที่สำรวจมีน้ำบาดาลอยู่หรือไม่ มีปริมาณมากน้อยเท่าใด จะสามารถพัฒนาน้ำขึ้นมาใช้ได้เท่าไหร่ คุณภาพน้ำบาดาลเป็นอย่างไร

การสำรวจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ

การสำรวจทางด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา
การสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ เช่น การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity Method) คุณสมบัติทางกายภาพที่วัดคือ ความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนกลับของการนำไฟฟ้า โดยปกติแล้วชั้นดิน ชั้นหิน จะไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นมีน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่าง หรือตามรอยแตกรอยแยก

2. การเจาะบ่อ

การเจาะบ่อ (Well Drilling) มีวิธีการหลายๆ แบบที่ใช้เครื่องมือ แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเลือกวิธีการเจาะบ่อ โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของหินที่อยู่ภายใต้ผิวดินและความลึกที่ต้องการเจาะเป็นสำคัญ วิธีการที่นิยมใช้ได้แก่

การเจาะแบบกระแทก
การเจาะแบบหมุน
การเจาะแบบใช้ลม

3. การปรับปรุงและพัฒนาบ่อ

การปรับปรุงบ่อ (Well completion) การปรับปรุงบ่อหรือการทำบ่อ ได้แก่ การทำรูเจาะให้เป็นบ่อน้ำ เพื่อพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ และเพื่อป้องกันการพังทลายของบ่อ การปรับปรุง ประกอบด้วย การออกแบบบ่อ การใส่ท่อกรุ การกรุกรวด

การพัฒนาบ่อ (Well Development) วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ทรายไหลเข้าบ่อ ทำให้บ่อมีอายุ การใช้งานได้นาน หลักการ คือ ทำให้เม็ดกรวดทรายที่อยู่รอบบ่อเรียงตัวอย่างเป็น ระเบียบ ทำให้มีความพรุนและความซึมได้สูง วิธีการที่นิยม คือการเป่าล้างด้วยลม

4. การสูบทดสอบ

การสูบทดสอบ (Pumping Test) เป็นสิ่งที่จำเป็น ต้องกระทำภายหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ทำเพื่อ ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะสามารถสูบขึ้นมา ใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อการเลือกเครื่องสูบน้ำให้ถูกต้อง และเหมาะสม

5. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำ

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Water Quality Test) คุณภาพน้ำบาดาล มีความสำคัญต่อการพัฒนาบ่อบาดาลมาก เนื่องจากคุณภาพของน้ำบาดาลจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปอาจจำแนกการใช้ น้ำบาดาลได้เป็น 3 ประเภท คือ การใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค การใช้เพื่อการเกษตรกรรม หรือการชลประทาน และการใช้ เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งในการใช้งานแต่ละประเภท จะมีมาตรฐานคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันออกไป

การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Treatment) บางครั้งคุณภาพน้ำบาดาลที่พัฒนาขึ้นมาได้ ไม่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ อาทิ น้ำมีปริมาณสารละลายเหล็กสูง ไม่สามารถบริโภคได้ หรือน้ำมีปริมาณความกระด้าง ไม่สามารถใช้เพื่อการซักล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้แก่ การกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ การกำจัดเหล็กและแมงกานิส การกำจัดความกระด้าง การกำจัดน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม การฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

6. การบำรุงรักษา

ในการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ เมื่อได้ปริมาณ และคุณภาพน้ำตามที่ต้องการเแล้ว เมื่อใช้ไปในระยะเวลาที่นานหรือต้องการให้ใช้งานได้นาน ควรมีการบำรุงรักษาทั้งในแง่ของการบำรุงรักษาบ่อบาดาล และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบ
โดยทั่วไปบ่อบาดาลจะมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ระดับน้ำบาดาลหรือระดับแรงดันของน้ำ ลดลง การอุดตันของท่อเซาะร่องหรือท่อกรอง รวมทั้งประสิทธิภาพที่ลดลงของเครื่องสูบ ซึ่งบ่อบาดาลที่มีการออกแบบไว้ดี ตั้งแต่เริ่มต้น และมีการใช้งานอย่างเหมาะสมจะมีอายุการใช้งานได้นาน

 

 
รับซื้อโครงเหล็กร้อยเอ็ด รื้อถอนอาคาร ทุบบ้าน
รับซื้อโครงสร้างเหล็ก. รับซื้อโครงสร้างเหล็ก โรงงาน ซื้อโครงเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก โกดังสินค้า บริการรับซื้อถึงที่ ผลงานของเรา
ต้องการขายโครงหลังคาร้อยเอ็ด
รับซื้อโครงเหล็กร้อยเอ็ด
รับซื้อโครงสร้างเหล็กร้อยเอ็ด
รับรื้อโครงเหล็กร้อยเอ็ด
รับซื้อโครงป้ายร้อยเอ็ด
รับรื้อถอนโครงเหล็กร้อยเอ็ด
โครงเหล็กเก่าร้อยเอ็ด
รื้อโครงสร้างเหล็กร้อยเอ็ด


น้ำบาดาลเป็นน้ำที่อยู่ใต้ดินมีประโยชน์และความสำคัญในหลายด้าน น้ำบาดาลจะอยู่ลึกลงไปหลายเมตร ขึ้นอยู่กับบริเวณที่พบน้ำบาดาลซึ้งอาจจะอยู่หลายกิโลเมตรก็ได้ ปกติแล้วน้ำบาดาลจะพบได้น้อยในพื้นที่รอบ
หรือถ้าพบก็ลึกลงไปมักจะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำด้วย ในพื้นที่แห้งแล้งก็อาจจะต้องเจาะลึกลงไปมาก การนำไปใช้ประโยชน์มักใช้ในครัวเรือนในหมู่บ้านที่ไกลแหล่งน้ำ ใช้ในการเกษตร มีความสำคัญต่อชั้นดินมาก
วิชาที่ศึกษาเรียกว่า อุทกธรณีวิทยา

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่าน้ำบาดาลในแต่ละที่จะมีระดับที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ ที่อยู่ไม่ลึกก็ใกล้แหล่งน้ำ บริเวณที่ฝนตกมาก หากบริเวณหุบเขา หากพื้นที่แห้งแล้งเป็นทะเลทรายก็อาจจะต้องเจาะลึกลงไป
โดยทั่วไปหากอยู่ในพื้นที่แหล่งน้ำก็ขุดได้ประมาณ 3 – 5 เมตรเรามักขุดเป็นบ่อน้ำเราตัดขึ้นมาใช้ แต่น้ำชนิดนี้มักขึ้นๆ ลงๆ ไปตามฤดูกาล บางที่อาจจะเจาไปหลายร้อยเมตรกว่าจะเจอ ระดับที่ลึกนั้นจะมีคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันด้วย สรุปคือ
น้ำบาดาล คือน้ำที่อยู่ไต้ดินลึกลงไป เกิดจาการดูดซึมของดินและกินไหลลึกลงไป จนไปแทรกระหว่างหินและดินลึกลงไป หากมีแรกดันของน้ำที่ต่ำกว่าน้ำใต้ดินที่มีจะเกิดเป็นน้ำพุขึ้นมา มักเกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงภูเขา

น้ำบาดาลเกิดจาก น้ำฝนที่อยู่ชั้นบรรยากาศตกลงมาสู่พื้น กลายเป็นน้ำผิวดิน ส่วนหึ่งก็จะเกิดการซึมลงไปอีกส่วนก็ระเหย หรอรวมตัวกันเป็นแหล่งน้ำต่างๆ แหล่งน้ำเหล่านั้นหากซึมลงไปก็จะถูกเก็บไว้ในชั้นใต้ดินที่ลึกลงไป
ตามรูพรุนของหิน ซึ่งลงไปหลายเมตรจนถึงเป็นกิโลเมตร น้ำบาดาลที่อยู่ในหินเรียกว่า น้ำในกิน หากบริเวณที่มีหินหนืดหรือใกล้เคียง เรียกว่า น้ำหินหนืด

น้ำบาดาลสามารถที่จะขุดเจาะได้ตามบริเวณชั้นหินลึกลงไป แต่บางที่อาจจะลึกไม่มากนิยมสูบมาใช้งาน น้ำบาดาลมักจะอยู่ในระดับการซึมเข้าไปถึงและเป็นชั้นที่เก็บน้ำได้ หากลึงลงไปมากกว่า 15 กิโลเมตรมักจะไม่มีน้ำพบแต่ชั้นหินเท่านั้น

 

ช่างเจาะบาดาลอำเภอทุ่งเขาหลวง
ช่างเจาะบาดาลทุ่งเขาหลวง
ช่างเจาะบาดาลบึงงาม
ช่างเจาะบาดาลมะบ้า
ช่างเจาะบาดาลเทอดไทย
ช่างเจาะบาดาลเหล่า

ช่างเจาะบาดาลอำเภอหนองฮี
ช่างเจาะบาดาลดูกอึ่ง
ช่างเจาะบาดาลสาวแห
ช่างเจาะบาดาลหนองฮี
ช่างเจาะบาดาลเด่นราษฎร์

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเชียงขวัญ
ช่างเจาะบาดาลบ้านเขือง
ช่างเจาะบาดาลพระธาตุ
ช่างเจาะบาดาลพระเจ้า
ช่างเจาะบาดาลพลับพลา
ช่างเจาะบาดาลหมูม้น
ช่างเจาะบาดาลเชียงขวัญ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอจตุรพักตรพิมาน
ช่างเจาะบาดาลดงกลาง
ช่างเจาะบาดาลดงแดง
ช่างเจาะบาดาลดู่น้อย
ช่างเจาะบาดาลน้ำใส
ช่างเจาะบาดาลป่าสังข์
ช่างเจาะบาดาลลิ้นฟ้า
ช่างเจาะบาดาลศรีโคตร
ช่างเจาะบาดาลหนองผือ
ช่างเจาะบาดาลหัวช้าง
ช่างเจาะบาดาลอีง่อง
ช่างเจาะบาดาลเมืองหงส์
ช่างเจาะบาดาลโคกล่าม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอจังหาร
ช่างเจาะบาดาลจังหาร
ช่างเจาะบาดาลดงสิงห์
ช่างเจาะบาดาลดินดำ
ช่างเจาะบาดาลปาฝา
ช่างเจาะบาดาลผักแว่น
ช่างเจาะบาดาลม่วงลาด
ช่างเจาะบาดาลยางใหญ่
ช่างเจาะบาดาลแสนชาติ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอธวัชบุรี
ช่างเจาะบาดาลธงธานี
ช่างเจาะบาดาลธวัชบุรี
ช่างเจาะบาดาลนิเวศน์
ช่างเจาะบาดาลบึงนคร
ช่างเจาะบาดาลมะอึ
ช่างเจาะบาดาลราชธานี
ช่างเจาะบาดาลหนองพอก
ช่างเจาะบาดาลหนองไผ่
ช่างเจาะบาดาลอุ่มเม้า
ช่างเจาะบาดาลเขวาทุ่ง
ช่างเจาะบาดาลเมืองน้อย
ช่างเจาะบาดาลไพศาล

ช่างเจาะบาดาลอำเภอปทุมรัตต์
ช่างเจาะบาดาลขี้เหล็ก
ช่างเจาะบาดาลดอกล้ำ
ช่างเจาะบาดาลบัวแดง
ช่างเจาะบาดาลสระบัว
ช่างเจาะบาดาลหนองแคน
ช่างเจาะบาดาลโนนสง่า
ช่างเจาะบาดาลโนนสวรรค์
ช่างเจาะบาดาลโพนสูง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพนมไพร
ช่างเจาะบาดาลกุดน้ำใส
ช่างเจาะบาดาลคำไฮ
ช่างเจาะบาดาลค้อใหญ่
ช่างเจาะบาดาลชานุวรรณ
ช่างเจาะบาดาลนานวล
ช่างเจาะบาดาลพนมไพร
ช่างเจาะบาดาลวารีสวัสดิ์
ช่างเจาะบาดาลสระแก้ว
ช่างเจาะบาดาลหนองทัพไทย
ช่างเจาะบาดาลแสนสุข
ช่างเจาะบาดาลโคกสว่าง
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ชัย
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ใหญ่

ช่างเจาะบาดาลอำเภอศรีสมเด็จ
ช่างเจาะบาดาลบ้านบาก
ช่างเจาะบาดาลศรีสมเด็จ
ช่างเจาะบาดาลสวนจิก
ช่างเจาะบาดาลหนองแวงควง
ช่างเจาะบาดาลหนองใหญ่
ช่างเจาะบาดาลเมืองเปลือย
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ทอง
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์สัย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสุวรรณภูมิ
ช่างเจาะบาดาลจำปาขัน
ช่างเจาะบาดาลช้างเผือก
ช่างเจาะบาดาลดอกไม้
ช่างเจาะบาดาลทุ่งกุลา
ช่างเจาะบาดาลทุ่งศรีเมือง
ช่างเจาะบาดาลทุ่งหลวง
ช่างเจาะบาดาลนาใหญ่
ช่างเจาะบาดาลน้ำคำ
ช่างเจาะบาดาลบ่อพันขัน
ช่างเจาะบาดาลสระคู
ช่างเจาะบาดาลหัวช้าง
ช่างเจาะบาดาลหัวโทน
ช่างเจาะบาดาลหินกอง
ช่างเจาะบาดาลห้วยหินลาด
ช่างเจาะบาดาลเมืองทุ่ง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอหนองพอก
ช่างเจาะบาดาลกกโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลท่าสีดา
ช่างเจาะบาดาลบึงงาม
ช่างเจาะบาดาลผาน้ำย้อย
ช่างเจาะบาดาลภูเขาทอง
ช่างเจาะบาดาลรอบเมือง
ช่างเจาะบาดาลหนองขุ่นใหญ่
ช่างเจาะบาดาลหนองพอก
ช่างเจาะบาดาลโคกสว่าง

ช่างเจาะบาดาลอำเภออาจสามารถ
ช่างเจาะบาดาลขี้เหล็ก
ช่างเจาะบาดาลบ้านดู่
ช่างเจาะบาดาลบ้านแจ้ง
ช่างเจาะบาดาลหนองขาม
ช่างเจาะบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะบาดาลหนองหมื่นถ่าน
ช่างเจาะบาดาลหน่อม
ช่างเจาะบาดาลอาจสามารถ
ช่างเจาะบาดาลโพนเมือง
ช่างเจาะบาดาลโหรา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเกษตรวิสัย
ช่างเจาะบาดาลกำแพง
ช่างเจาะบาดาลกู่กาสิงห์
ช่างเจาะบาดาลดงครั่งน้อย
ช่างเจาะบาดาลดงครั่งใหญ่
ช่างเจาะบาดาลทุ่งทอง
ช่างเจาะบาดาลน้ำอ้อม
ช่างเจาะบาดาลบ้านฝาง
ช่างเจาะบาดาลสิงห์โคก
ช่างเจาะบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะบาดาลเกษตรวิสัย
ช่างเจาะบาดาลเมืองบัว
ช่างเจาะบาดาลเหล่าหลวง
ช่างเจาะบาดาลโนนสว่าง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมยวดี
ช่างเจาะบาดาลชมสะอาด
ช่างเจาะบาดาลชุมพร
ช่างเจาะบาดาลบุ่งเลิศ
ช่างเจาะบาดาลเมยวดี

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลขอนแก่น
ช่างเจาะบาดาลดงลาน
ช่างเจาะบาดาลนาโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลปอภาร
ช่างเจาะบาดาลรอบเมือง
ช่างเจาะบาดาลสะอาดสมบูรณ์
ช่างเจาะบาดาลสีแก้ว
ช่างเจาะบาดาลหนองแก้ว
ช่างเจาะบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะบาดาลเมืองทอง
ช่างเจาะบาดาลเหนือเมือง
ช่างเจาะบาดาลแคนใหญ่
ช่างเจาะบาดาลโนนตาล
ช่างเจาะบาดาลโนนรัง
ช่างเจาะบาดาลในเมือง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมืองสรวง
ช่างเจาะบาดาลกกกุง
ช่างเจาะบาดาลคูเมือง
ช่างเจาะบาดาลหนองผือ
ช่างเจาะบาดาลหนองหิน
ช่างเจาะบาดาลเมืองสรวง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเสลภูมิ
ช่างเจาะบาดาลกลาง
ช่างเจาะบาดาลขวัญเมือง
ช่างเจาะบาดาลขวาว
ช่างเจาะบาดาลท่าม่วง
ช่างเจาะบาดาลนางาม
ช่างเจาะบาดาลนาเมือง
ช่างเจาะบาดาลนาเลิง
ช่างเจาะบาดาลนาแซง
ช่างเจาะบาดาลบึงเกลือ
ช่างเจาะบาดาลพรสวรรค์
ช่างเจาะบาดาลภูเงิน
ช่างเจาะบาดาลวังหลวง
ช่างเจาะบาดาลศรีวิสัย
ช่างเจาะบาดาลหนองหลวง
ช่างเจาะบาดาลเกาะแก้ว
ช่างเจาะบาดาลเมืองไพร
ช่างเจาะบาดาลเหล่าน้อย
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ทอง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโพธิ์ชัย
ช่างเจาะบาดาลขามเปี้ย
ช่างเจาะบาดาลคำพอุง
ช่างเจาะบาดาลดอนโอง
ช่างเจาะบาดาลบัวคำ
ช่างเจาะบาดาลสะอาด
ช่างเจาะบาดาลหนองตาไก้
ช่างเจาะบาดาลอัคคะคำ
ช่างเจาะบาดาลเชียงใหม่
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ศรี

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโพนทราย
ช่างเจาะบาดาลท่าหาดยาว
ช่างเจาะบาดาลยางคำ
ช่างเจาะบาดาลศรีสว่าง
ช่างเจาะบาดาลสามขา
ช่างเจาะบาดาลโพนทราย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโพนทอง
ช่างเจาะบาดาลคำนาดี
ช่างเจาะบาดาลนาอุดม
ช่างเจาะบาดาลพรมสวรรค์
ช่างเจาะบาดาลวังสามัคคี
ช่างเจาะบาดาลสระนกแก้ว
ช่างเจาะบาดาลสว่าง
ช่างเจาะบาดาลหนองใหญ่
ช่างเจาะบาดาลอุ่มเม่า
ช่างเจาะบาดาลแวง
ช่างเจาะบาดาลโคกกกม่วง
ช่างเจาะบาดาลโคกสูง
ช่างเจาะบาดาลโนนชัยศรี
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ทอง
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ศรีสว่าง