บ่อบาดาลศรีสะเกษ บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก

รับเจาะน้ำบาดาลศรีสะเกษ โทร 090-9218474 บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก
ช่างเจาะบาดาลศรีสะเกษ ,  น้ำบาดาลศรีสะเกษ ,  บ่อบาดาลศรีสะเกษ ,  เจาะบาดาลศรีสะเกษ
รับเจาะบาดาลศรีสะเกษ รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

 ติดต่อช่างเจาะบาดาล   ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลดำเนินการดังนี้

1. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ( ตามแบบ นบ.1 ) ณ ที่ทำการ อบต./เทศบาล นั้นๆ
2. แนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ ดังนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา    
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอำนาจ และหรือ ผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.
3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นนิติบุคคล
     1. สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม , สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
     4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
     5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
     6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
     7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
     8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ขั้นนตอนที่ 2ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน ทำการ
2. รับคำขอ ลงทะเบียนรับ และรับช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอตามอัตราที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 3 – 4 1. ตรวจสอบแหล่งน้ำจากแผนที่น้ำบาดาล โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ หรือ ตรวจสอบสถานที่โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 2 วันทำการ
ขั้นตอนที่ 5 1. พิจารณาค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล           
     1.1 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )           
     1.2 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) และด้าเนินเรื่องส่ง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตฯ
ขั้นตอนที่ 6 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )    
     1.1 นายก อบต./เทศบาล ในฐานะพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ      
     1.2 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.2 กรณีพิจารณาไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้รับทราบ 
ขั้นตอนที่ 7 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) แต่ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ 8 นิ้ว ( 200 มิลลิเมตร )      
     1.1 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลประจำท้องที่จัดให้มีการประชุม อกก.เขต เพื่อดำเนินพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องมีการจัดประชุมภายใน 20 วันทำการ       
     1.2 ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ตามมติ อกก.เขตโดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ และดำเนินการส่งใบอนุญาตให้ อบต./เทศบาล      
     1.3 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.2 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 8 1. ผู้มายื่นขอรับอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.1 กรณีได้รับใบอนุญาตให้มาช้าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.2 กรณีไม่ได้รับใบอนุญาตให้มารับทราบถึงการไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล


บริการยกบ้านศรีสะเกษ เลื่อนบ้าน หมุนบ้าน ย้ายบ้าน เปลี่ยนเสา แก้ไขปัญหาบ้าน-อาคาร-โรงงานทรุดเอียง ดีดบ้านปูนโดยใช้แม่แรงไฮโดรลิคไฟฟ้าเข้าทำงาน แก้ไขปัญหาบ้านต่ำ หนีน้ำท่วม ผลงานช่างดีดบ้าน
ยกบ้าน2ชั้นศรีสะเกษ
ราคาดีดบ้านศรีสะเกษ
อุปกรณ์ยกบ้านศรีสะเกษ
ดีดบ้านราคาศรีสะเกษ
ยกบ้านศรีสะเกษ
รับดีดบ้านปูนศรีสะเกษ
ดีดบ้านทรุดศรีสะเกษ
 

การพัฒนาน้ำบาดาล

การพัฒนาน้ำบาดาล หมายถึง วิธีการที่จะนำน้ำบาดาลจากชั้นหินกักเก็บน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวดิน ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ขั้นตอนของการพัฒนาน้ำบาดาล ประกอบด้วย

1. การสำรวจน้ำบาดาล

โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่าในบริเวณพื้นที่สำรวจมีน้ำบาดาลอยู่หรือไม่ มีปริมาณมากน้อยเท่าใด จะสามารถพัฒนาน้ำขึ้นมาใช้ได้เท่าไหร่ คุณภาพน้ำบาดาลเป็นอย่างไร

การสำรวจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ

การสำรวจทางด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา
การสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ เช่น การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity Method) คุณสมบัติทางกายภาพที่วัดคือ ความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนกลับของการนำไฟฟ้า โดยปกติแล้วชั้นดิน ชั้นหิน จะไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นมีน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่าง หรือตามรอยแตกรอยแยก

2. การเจาะบ่อ

การเจาะบ่อ (Well Drilling) มีวิธีการหลายๆ แบบที่ใช้เครื่องมือ แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเลือกวิธีการเจาะบ่อ โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของหินที่อยู่ภายใต้ผิวดินและความลึกที่ต้องการเจาะเป็นสำคัญ วิธีการที่นิยมใช้ได้แก่

การเจาะแบบกระแทก
การเจาะแบบหมุน
การเจาะแบบใช้ลม

3. การปรับปรุงและพัฒนาบ่อ

การปรับปรุงบ่อ (Well completion) การปรับปรุงบ่อหรือการทำบ่อ ได้แก่ การทำรูเจาะให้เป็นบ่อน้ำ เพื่อพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ และเพื่อป้องกันการพังทลายของบ่อ การปรับปรุง ประกอบด้วย การออกแบบบ่อ การใส่ท่อกรุ การกรุกรวด

การพัฒนาบ่อ (Well Development) วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ทรายไหลเข้าบ่อ ทำให้บ่อมีอายุ การใช้งานได้นาน หลักการ คือ ทำให้เม็ดกรวดทรายที่อยู่รอบบ่อเรียงตัวอย่างเป็น ระเบียบ ทำให้มีความพรุนและความซึมได้สูง วิธีการที่นิยม คือการเป่าล้างด้วยลม

4. การสูบทดสอบ

การสูบทดสอบ (Pumping Test) เป็นสิ่งที่จำเป็น ต้องกระทำภายหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ทำเพื่อ ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะสามารถสูบขึ้นมา ใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อการเลือกเครื่องสูบน้ำให้ถูกต้อง และเหมาะสม

5. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำ

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Water Quality Test) คุณภาพน้ำบาดาล มีความสำคัญต่อการพัฒนาบ่อบาดาลมาก เนื่องจากคุณภาพของน้ำบาดาลจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปอาจจำแนกการใช้ น้ำบาดาลได้เป็น 3 ประเภท คือ การใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค การใช้เพื่อการเกษตรกรรม หรือการชลประทาน และการใช้ เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งในการใช้งานแต่ละประเภท จะมีมาตรฐานคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันออกไป

การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Treatment) บางครั้งคุณภาพน้ำบาดาลที่พัฒนาขึ้นมาได้ ไม่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ อาทิ น้ำมีปริมาณสารละลายเหล็กสูง ไม่สามารถบริโภคได้ หรือน้ำมีปริมาณความกระด้าง ไม่สามารถใช้เพื่อการซักล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้แก่ การกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ การกำจัดเหล็กและแมงกานิส การกำจัดความกระด้าง การกำจัดน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม การฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

6. การบำรุงรักษา

ในการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ เมื่อได้ปริมาณ และคุณภาพน้ำตามที่ต้องการเแล้ว เมื่อใช้ไปในระยะเวลาที่นานหรือต้องการให้ใช้งานได้นาน ควรมีการบำรุงรักษาทั้งในแง่ของการบำรุงรักษาบ่อบาดาล และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบ
โดยทั่วไปบ่อบาดาลจะมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ระดับน้ำบาดาลหรือระดับแรงดันของน้ำ ลดลง การอุดตันของท่อเซาะร่องหรือท่อกรอง รวมทั้งประสิทธิภาพที่ลดลงของเครื่องสูบ ซึ่งบ่อบาดาลที่มีการออกแบบไว้ดี ตั้งแต่เริ่มต้น และมีการใช้งานอย่างเหมาะสมจะมีอายุการใช้งานได้นาน

 

 
รับซื้อโครงเหล็กศรีสะเกษ รื้อถอนอาคาร ทุบบ้าน
รับซื้อโครงสร้างเหล็ก. รับซื้อโครงสร้างเหล็ก โรงงาน ซื้อโครงเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก โกดังสินค้า บริการรับซื้อถึงที่ ผลงานของเรา
ต้องการขายโครงหลังคาศรีสะเกษ
รับซื้อโครงเหล็กศรีสะเกษ
รับซื้อโครงสร้างเหล็กศรีสะเกษ
รับรื้อโครงเหล็กศรีสะเกษ
รับซื้อโครงป้ายศรีสะเกษ
รับรื้อถอนโครงเหล็กศรีสะเกษ
โครงเหล็กเก่าศรีสะเกษ
รื้อโครงสร้างเหล็กศรีสะเกษ


น้ำบาดาลเป็นน้ำที่อยู่ใต้ดินมีประโยชน์และความสำคัญในหลายด้าน น้ำบาดาลจะอยู่ลึกลงไปหลายเมตร ขึ้นอยู่กับบริเวณที่พบน้ำบาดาลซึ้งอาจจะอยู่หลายกิโลเมตรก็ได้ ปกติแล้วน้ำบาดาลจะพบได้น้อยในพื้นที่รอบ
หรือถ้าพบก็ลึกลงไปมักจะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำด้วย ในพื้นที่แห้งแล้งก็อาจจะต้องเจาะลึกลงไปมาก การนำไปใช้ประโยชน์มักใช้ในครัวเรือนในหมู่บ้านที่ไกลแหล่งน้ำ ใช้ในการเกษตร มีความสำคัญต่อชั้นดินมาก
วิชาที่ศึกษาเรียกว่า อุทกธรณีวิทยา

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่าน้ำบาดาลในแต่ละที่จะมีระดับที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ ที่อยู่ไม่ลึกก็ใกล้แหล่งน้ำ บริเวณที่ฝนตกมาก หากบริเวณหุบเขา หากพื้นที่แห้งแล้งเป็นทะเลทรายก็อาจจะต้องเจาะลึกลงไป
โดยทั่วไปหากอยู่ในพื้นที่แหล่งน้ำก็ขุดได้ประมาณ 3 – 5 เมตรเรามักขุดเป็นบ่อน้ำเราตัดขึ้นมาใช้ แต่น้ำชนิดนี้มักขึ้นๆ ลงๆ ไปตามฤดูกาล บางที่อาจจะเจาไปหลายร้อยเมตรกว่าจะเจอ ระดับที่ลึกนั้นจะมีคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันด้วย สรุปคือ
น้ำบาดาล คือน้ำที่อยู่ไต้ดินลึกลงไป เกิดจาการดูดซึมของดินและกินไหลลึกลงไป จนไปแทรกระหว่างหินและดินลึกลงไป หากมีแรกดันของน้ำที่ต่ำกว่าน้ำใต้ดินที่มีจะเกิดเป็นน้ำพุขึ้นมา มักเกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงภูเขา

น้ำบาดาลเกิดจาก น้ำฝนที่อยู่ชั้นบรรยากาศตกลงมาสู่พื้น กลายเป็นน้ำผิวดิน ส่วนหึ่งก็จะเกิดการซึมลงไปอีกส่วนก็ระเหย หรอรวมตัวกันเป็นแหล่งน้ำต่างๆ แหล่งน้ำเหล่านั้นหากซึมลงไปก็จะถูกเก็บไว้ในชั้นใต้ดินที่ลึกลงไป
ตามรูพรุนของหิน ซึ่งลงไปหลายเมตรจนถึงเป็นกิโลเมตร น้ำบาดาลที่อยู่ในหินเรียกว่า น้ำในกิน หากบริเวณที่มีหินหนืดหรือใกล้เคียง เรียกว่า น้ำหินหนืด

น้ำบาดาลสามารถที่จะขุดเจาะได้ตามบริเวณชั้นหินลึกลงไป แต่บางที่อาจจะลึกไม่มากนิยมสูบมาใช้งาน น้ำบาดาลมักจะอยู่ในระดับการซึมเข้าไปถึงและเป็นชั้นที่เก็บน้ำได้ หากลึงลงไปมากกว่า 15 กิโลเมตรมักจะไม่มีน้ำพบแต่ชั้นหินเท่านั้น

 

ช่างเจาะบาดาลอำเภอศิลาลาด
ช่างเจาะบาดาลกุง
ช่างเจาะบาดาลคลีกลิ้ง
ช่างเจาะบาดาลหนองบัวดง
ช่างเจาะบาดาลโจดม่วง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
ช่างเจาะบาดาลผือใหญ่
ช่างเจาะบาดาลหนองม้า
ช่างเจาะบาดาลอีเซ
ช่างเจาะบาดาลเสียว
ช่างเจาะบาดาลโดด

ช่างเจาะบาดาลอำเภอกันทรลักษ์
ช่างเจาะบาดาลกระแชง
ช่างเจาะบาดาลกุดเสลา
ช่างเจาะบาดาลขนุน
ช่างเจาะบาดาลจานใหญ่
ช่างเจาะบาดาลชำ
ช่างเจาะบาดาลตระกาจ
ช่างเจาะบาดาลทุ่งใหญ่
ช่างเจาะบาดาลน้ำอ้อม
ช่างเจาะบาดาลบึงมะลู
ช่างเจาะบาดาลภูผาหมอก
ช่างเจาะบาดาลภูเงิน
ช่างเจาะบาดาลรุง
ช่างเจาะบาดาลละลาย
ช่างเจาะบาดาลสวนกล้วย
ช่างเจาะบาดาลสังเม็ก
ช่างเจาะบาดาลหนองหญ้าลาด
ช่างเจาะบาดาลเมือง
ช่างเจาะบาดาลเวียงเหนือ
ช่างเจาะบาดาลเสาธงชัย
ช่างเจาะบาดาลโนนสำราญ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอกันทรารมย์
ช่างเจาะบาดาลคำเนียม
ช่างเจาะบาดาลจาน
ช่างเจาะบาดาลดูน
ช่างเจาะบาดาลดู่
ช่างเจาะบาดาลทาม
ช่างเจาะบาดาลบัวน้อย
ช่างเจาะบาดาลผักแพว
ช่างเจาะบาดาลยาง
ช่างเจาะบาดาลละทาย
ช่างเจาะบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะบาดาลหนองหัวช้าง
ช่างเจาะบาดาลหนองแก้ว
ช่างเจาะบาดาลหนองแวง
ช่างเจาะบาดาลอีปาด
ช่างเจาะบาดาลเมืองน้อย
ช่างเจาะบาดาลโนนสัง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอขุขันธ์
ช่างเจาะบาดาลกฤษณา
ช่างเจาะบาดาลกันทรารมย์
ช่างเจาะบาดาลจะกง
ช่างเจาะบาดาลดองกำเม็ด
ช่างเจาะบาดาลตะเคียน
ช่างเจาะบาดาลตาอุด
ช่างเจาะบาดาลนิคมพัฒนา
ช่างเจาะบาดาลปราสาท
ช่างเจาะบาดาลปรือใหญ่
ช่างเจาะบาดาลลมศักดิ์
ช่างเจาะบาดาลศรีตระกูล
ช่างเจาะบาดาลศรีสะอาด
ช่างเจาะบาดาลสะเดาใหญ่
ช่างเจาะบาดาลสำโรงตาเจ็น
ช่างเจาะบาดาลหนองฉลอง
ช่างเจาะบาดาลหัวเสือ
ช่างเจาะบาดาลห้วยสำราญ
ช่างเจาะบาดาลห้วยเหนือ
ช่างเจาะบาดาลห้วยใต้
ช่างเจาะบาดาลโคกเพชร
ช่างเจาะบาดาลโสน
ช่างเจาะบาดาลใจดี

ช่างเจาะบาดาลอำเภอขุนหาญ
ช่างเจาะบาดาลกระหวัน
ช่างเจาะบาดาลกันทรอม
ช่างเจาะบาดาลขุนหาญ
ช่างเจาะบาดาลบักดอง
ช่างเจาะบาดาลพราน
ช่างเจาะบาดาลภูฝ้าย
ช่างเจาะบาดาลสิ
ช่างเจาะบาดาลห้วยจันทร์
ช่างเจาะบาดาลโนนสูง
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์กระสังข์
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์วงศ์
ช่างเจาะบาดาลไพร

ช่างเจาะบาดาลอำเภอน้ำเกลี้ยง
ช่างเจาะบาดาลคูบ
ช่างเจาะบาดาลตองปิด
ช่างเจาะบาดาลน้ำเกลี้ยง
ช่างเจาะบาดาลรุ่งระวี
ช่างเจาะบาดาลละเอาะ
ช่างเจาะบาดาลเขิน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบึงบูรพ์
ช่างเจาะบาดาลบึงบูรพ์
ช่างเจาะบาดาลเป๊าะ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอปรางค์กู่
ช่างเจาะบาดาลกู่
ช่างเจาะบาดาลดู่
ช่างเจาะบาดาลตูม
ช่างเจาะบาดาลพิมาย
ช่างเจาะบาดาลพิมายเหนือ
ช่างเจาะบาดาลสมอ
ช่างเจาะบาดาลสวาย
ช่างเจาะบาดาลสำโรงปราสาท
ช่างเจาะบาดาลหนองเชียงทูน
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ศรี

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพยุห์
ช่างเจาะบาดาลตำแย
ช่างเจาะบาดาลพยุห์
ช่างเจาะบาดาลพรหมสวัสดิ์
ช่างเจาะบาดาลหนองค้า
ช่างเจาะบาดาลโนนเพ็ก

ช่างเจาะบาดาลอำเภอภูสิงห์
ช่างเจาะบาดาลดงรัก
ช่างเจาะบาดาลตะเคียนราม
ช่างเจาะบาดาลละลม
ช่างเจาะบาดาลห้วยตามอญ
ช่างเจาะบาดาลห้วยตึ๊กชู
ช่างเจาะบาดาลโคกตาล
ช่างเจาะบาดาลไพรพัฒนา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอยางชุมน้อย
ช่างเจาะบาดาลกุดเมืองฮาม
ช่างเจาะบาดาลคอนกาม
ช่างเจาะบาดาลบึงบอน
ช่างเจาะบาดาลยางชุมน้อย
ช่างเจาะบาดาลยางชุมใหญ่
ช่างเจาะบาดาลลิ้นฟ้า
ช่างเจาะบาดาลโนนคูณ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอราษีไศล
ช่างเจาะบาดาลจิกสังข์ทอง
ช่างเจาะบาดาลดู่ ช่างเจาะบาดาลด่าน
ช่างเจาะบาดาลบัวหุ่ง
ช่างเจาะบาดาลสร้างปี่
ช่างเจาะบาดาลส้มป่อย
ช่างเจาะบาดาลหนองหมี
ช่างเจาะบาดาลหนองอึ่ง
ช่างเจาะบาดาลหนองแค
ช่างเจาะบาดาลหว้านคำ
ช่างเจาะบาดาลเมืองคง
ช่างเจาะบาดาลเมืองแคน
ช่างเจาะบาดาลไผ่

ช่างเจาะบาดาลอำเภอวังหิน
ช่างเจาะบาดาลดวนใหญ่
ช่างเจาะบาดาลทุ่งสว่าง
ช่างเจาะบาดาลธาตุ
ช่างเจาะบาดาลบุสูง
ช่างเจาะบาดาลบ่อแก้ว
ช่างเจาะบาดาลวังหิน
ช่างเจาะบาดาลศรีสำราญ
ช่างเจาะบาดาลโพนยาง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอศรีรัตนะ
ช่างเจาะบาดาลตูม
ช่างเจาะบาดาลพิงพวย
ช่างเจาะบาดาลศรีแก้ว
ช่างเจาะบาดาลศรีโนนงาม
ช่างเจาะบาดาลสระเยาว์
ช่างเจาะบาดาลสะพุง
ช่างเจาะบาดาลเสืองข้าว

ช่างเจาะบาดาลอำเภอห้วยทับทัน
ช่างเจาะบาดาลกล้วยกว้าง
ช่างเจาะบาดาลจานแสนไชย
ช่างเจาะบาดาลปราสาท
ช่างเจาะบาดาลผักไหม
ช่างเจาะบาดาลห้วยทับทัน
ช่างเจาะบาดาลเมืองหลวง

ช่างเจาะบาดาลอำเภออุทุมพรพิสัย
ช่างเจาะบาดาลกำแพง
ช่างเจาะบาดาลก้านเหลือง
ช่างเจาะบาดาลขะยูง
ช่างเจาะบาดาลตาเกษ
ช่างเจาะบาดาลทุ่งไชย
ช่างเจาะบาดาลปะอาว
ช่างเจาะบาดาลรังแร้ง
ช่างเจาะบาดาลสระกำแพงใหญ่
ช่างเจาะบาดาลสำโรง
ช่างเจาะบาดาลหนองห้าง
ช่างเจาะบาดาลหนองไฮ
ช่างเจาะบาดาลหัวช้าง
ช่างเจาะบาดาลอี่หล่ำ
ช่างเจาะบาดาลแขม
ช่างเจาะบาดาลแข้
ช่างเจาะบาดาลแต้
ช่างเจาะบาดาลโคกจาน
ช่างเจาะบาดาลโคกหล่าม
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ชัย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเบญจลักษ์
ช่างเจาะบาดาลท่าคล้อ
ช่างเจาะบาดาลหนองงูเหลือม
ช่างเจาะบาดาลหนองหว้า
ช่างเจาะบาดาลหนองฮาง
ช่างเจาะบาดาลเสียว

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลคูซอด
ช่างเจาะบาดาลจาน
ช่างเจาะบาดาลซำ
ช่างเจาะบาดาลตะดอบ
ช่างเจาะบาดาลทุ่ม
ช่างเจาะบาดาลน้ำคำ
ช่างเจาะบาดาลหญ้าปล้อง
ช่างเจาะบาดาลหนองครก
ช่างเจาะบาดาลหนองแก้ว
ช่างเจาะบาดาลหนองไผ่
ช่างเจาะบาดาลหนองไฮ
ช่างเจาะบาดาลหมากเขียบ
ช่างเจาะบาดาลเมืองเหนือ
ช่างเจาะบาดาลเมืองใต้
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลโพนข่า
ช่างเจาะบาดาลโพนค้อ
ช่างเจาะบาดาลโพนเขวา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมืองจันทร์
ช่างเจาะบาดาลตาโกน
ช่างเจาะบาดาลหนองใหญ่
ช่างเจาะบาดาลเมืองจันทร์

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโนนคูณ
ช่างเจาะบาดาลบก
ช่างเจาะบาดาลหนองกุง
ช่างเจาะบาดาลเหล่ากวาง
ช่างเจาะบาดาลโนนค้อ
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์

ช่างเจาะบาดาลอำเภอไพรบึง
ช่างเจาะบาดาลดินแดง
ช่างเจาะบาดาลปราสาทเยอ
ช่างเจาะบาดาลสำโรงพลัน
ช่างเจาะบาดาลสุขสวัสดิ์
ช่างเจาะบาดาลโนนปูน
ช่างเจาะบาดาลไพรบึง