บ่อบาดาลสุราษฎร์ธานี บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก

รับเจาะน้ำบาดาลสุราษฎร์ธานี โทร 090-9218474 บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก
ช่างเจาะบาดาลสุราษฎร์ธานี ,  น้ำบาดาลสุราษฎร์ธานี ,  บ่อบาดาลสุราษฎร์ธานี ,  เจาะบาดาลสุราษฎร์ธานี
รับเจาะบาดาลสุราษฎร์ธานี รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

 ติดต่อช่างเจาะบาดาล   ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลดำเนินการดังนี้

1. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ( ตามแบบ นบ.1 ) ณ ที่ทำการ อบต./เทศบาล นั้นๆ
2. แนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ ดังนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา    
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอำนาจ และหรือ ผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.
3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นนิติบุคคล
     1. สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม , สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
     4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
     5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
     6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
     7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
     8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ขั้นนตอนที่ 2ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน ทำการ
2. รับคำขอ ลงทะเบียนรับ และรับช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอตามอัตราที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 3 – 4 1. ตรวจสอบแหล่งน้ำจากแผนที่น้ำบาดาล โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ หรือ ตรวจสอบสถานที่โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 2 วันทำการ
ขั้นตอนที่ 5 1. พิจารณาค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล           
     1.1 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )           
     1.2 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) และด้าเนินเรื่องส่ง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตฯ
ขั้นตอนที่ 6 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )    
     1.1 นายก อบต./เทศบาล ในฐานะพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ      
     1.2 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.2 กรณีพิจารณาไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้รับทราบ 
ขั้นตอนที่ 7 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) แต่ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ 8 นิ้ว ( 200 มิลลิเมตร )      
     1.1 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลประจำท้องที่จัดให้มีการประชุม อกก.เขต เพื่อดำเนินพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องมีการจัดประชุมภายใน 20 วันทำการ       
     1.2 ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ตามมติ อกก.เขตโดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ และดำเนินการส่งใบอนุญาตให้ อบต./เทศบาล      
     1.3 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.2 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 8 1. ผู้มายื่นขอรับอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.1 กรณีได้รับใบอนุญาตให้มาช้าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.2 กรณีไม่ได้รับใบอนุญาตให้มารับทราบถึงการไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล


บริการยกบ้านสุราษฎร์ธานี เลื่อนบ้าน หมุนบ้าน ย้ายบ้าน เปลี่ยนเสา แก้ไขปัญหาบ้าน-อาคาร-โรงงานทรุดเอียง ดีดบ้านปูนโดยใช้แม่แรงไฮโดรลิคไฟฟ้าเข้าทำงาน แก้ไขปัญหาบ้านต่ำ หนีน้ำท่วม ผลงานช่างดีดบ้าน
ยกบ้าน2ชั้นสุราษฎร์ธานี
ราคาดีดบ้านสุราษฎร์ธานี
อุปกรณ์ยกบ้านสุราษฎร์ธานี
ดีดบ้านราคาสุราษฎร์ธานี
ยกบ้านสุราษฎร์ธานี
รับดีดบ้านปูนสุราษฎร์ธานี
ดีดบ้านทรุดสุราษฎร์ธานี
 

การพัฒนาน้ำบาดาล

การพัฒนาน้ำบาดาล หมายถึง วิธีการที่จะนำน้ำบาดาลจากชั้นหินกักเก็บน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวดิน ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ขั้นตอนของการพัฒนาน้ำบาดาล ประกอบด้วย

1. การสำรวจน้ำบาดาล

โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่าในบริเวณพื้นที่สำรวจมีน้ำบาดาลอยู่หรือไม่ มีปริมาณมากน้อยเท่าใด จะสามารถพัฒนาน้ำขึ้นมาใช้ได้เท่าไหร่ คุณภาพน้ำบาดาลเป็นอย่างไร

การสำรวจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ

การสำรวจทางด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา
การสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ เช่น การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity Method) คุณสมบัติทางกายภาพที่วัดคือ ความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนกลับของการนำไฟฟ้า โดยปกติแล้วชั้นดิน ชั้นหิน จะไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นมีน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่าง หรือตามรอยแตกรอยแยก

2. การเจาะบ่อ

การเจาะบ่อ (Well Drilling) มีวิธีการหลายๆ แบบที่ใช้เครื่องมือ แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเลือกวิธีการเจาะบ่อ โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของหินที่อยู่ภายใต้ผิวดินและความลึกที่ต้องการเจาะเป็นสำคัญ วิธีการที่นิยมใช้ได้แก่

การเจาะแบบกระแทก
การเจาะแบบหมุน
การเจาะแบบใช้ลม

3. การปรับปรุงและพัฒนาบ่อ

การปรับปรุงบ่อ (Well completion) การปรับปรุงบ่อหรือการทำบ่อ ได้แก่ การทำรูเจาะให้เป็นบ่อน้ำ เพื่อพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ และเพื่อป้องกันการพังทลายของบ่อ การปรับปรุง ประกอบด้วย การออกแบบบ่อ การใส่ท่อกรุ การกรุกรวด

การพัฒนาบ่อ (Well Development) วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ทรายไหลเข้าบ่อ ทำให้บ่อมีอายุ การใช้งานได้นาน หลักการ คือ ทำให้เม็ดกรวดทรายที่อยู่รอบบ่อเรียงตัวอย่างเป็น ระเบียบ ทำให้มีความพรุนและความซึมได้สูง วิธีการที่นิยม คือการเป่าล้างด้วยลม

4. การสูบทดสอบ

การสูบทดสอบ (Pumping Test) เป็นสิ่งที่จำเป็น ต้องกระทำภายหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ทำเพื่อ ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะสามารถสูบขึ้นมา ใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อการเลือกเครื่องสูบน้ำให้ถูกต้อง และเหมาะสม

5. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำ

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Water Quality Test) คุณภาพน้ำบาดาล มีความสำคัญต่อการพัฒนาบ่อบาดาลมาก เนื่องจากคุณภาพของน้ำบาดาลจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปอาจจำแนกการใช้ น้ำบาดาลได้เป็น 3 ประเภท คือ การใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค การใช้เพื่อการเกษตรกรรม หรือการชลประทาน และการใช้ เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งในการใช้งานแต่ละประเภท จะมีมาตรฐานคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันออกไป

การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Treatment) บางครั้งคุณภาพน้ำบาดาลที่พัฒนาขึ้นมาได้ ไม่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ อาทิ น้ำมีปริมาณสารละลายเหล็กสูง ไม่สามารถบริโภคได้ หรือน้ำมีปริมาณความกระด้าง ไม่สามารถใช้เพื่อการซักล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้แก่ การกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ การกำจัดเหล็กและแมงกานิส การกำจัดความกระด้าง การกำจัดน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม การฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

6. การบำรุงรักษา

ในการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ เมื่อได้ปริมาณ และคุณภาพน้ำตามที่ต้องการเแล้ว เมื่อใช้ไปในระยะเวลาที่นานหรือต้องการให้ใช้งานได้นาน ควรมีการบำรุงรักษาทั้งในแง่ของการบำรุงรักษาบ่อบาดาล และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบ
โดยทั่วไปบ่อบาดาลจะมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ระดับน้ำบาดาลหรือระดับแรงดันของน้ำ ลดลง การอุดตันของท่อเซาะร่องหรือท่อกรอง รวมทั้งประสิทธิภาพที่ลดลงของเครื่องสูบ ซึ่งบ่อบาดาลที่มีการออกแบบไว้ดี ตั้งแต่เริ่มต้น และมีการใช้งานอย่างเหมาะสมจะมีอายุการใช้งานได้นาน

 

 
รับซื้อโครงเหล็กสุราษฎร์ธานี รื้อถอนอาคาร ทุบบ้าน
รับซื้อโครงสร้างเหล็ก. รับซื้อโครงสร้างเหล็ก โรงงาน ซื้อโครงเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก โกดังสินค้า บริการรับซื้อถึงที่ ผลงานของเรา
ต้องการขายโครงหลังคาสุราษฎร์ธานี
รับซื้อโครงเหล็กสุราษฎร์ธานี
รับซื้อโครงสร้างเหล็กสุราษฎร์ธานี
รับรื้อโครงเหล็กสุราษฎร์ธานี
รับซื้อโครงป้ายสุราษฎร์ธานี
รับรื้อถอนโครงเหล็กสุราษฎร์ธานี
โครงเหล็กเก่าสุราษฎร์ธานี
รื้อโครงสร้างเหล็กสุราษฎร์ธานี


เราควรที่จะใช้น้ำบาดาลอย่างชาญฉลาด ซึ่งมี หลักสำคัญอยู่ 3 ประการ คือ

1. การใช้น้ำบาดาลในเชิงอนุรักษ์ ไม่ให้เกินสมดุลตามธรรมชาติ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บของแหล่งน้ำบาดาล โดยอาจใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือหลักเศรษฐศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. การป้องกันคุณภาพของน้ำบาดาล โดยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาล ควรตระหนักเสมอว่า มลพิษ สารพิษ สิ่งปฏิกูลบนพื้นดินและใต้ดินทุกอย่าง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำบาดาลด้วย

3. การใช้น้ำบาดาลอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ควรให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมองเห็นความสำคัญของน้ำบาดาล ซึ่งนำมาใช้และผลที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว

 

ช่างเจาะบาดาลอำเภอวิภาวดี
ช่างเจาะบาดาลตะกุกเหนือ
ช่างเจาะบาดาลตะกุกใต้

ช่างเจาะบาดาลอำเภอกาญจนดิษฐ์
ช่างเจาะบาดาลกรูด
ช่างเจาะบาดาลกะแดะ
ช่างเจาะบาดาลคลองสระ
ช่างเจาะบาดาลช้างขวา
ช่างเจาะบาดาลช้างซ้าย
ช่างเจาะบาดาลตะเคียนทอง
ช่างเจาะบาดาลทุ่งกง
ช่างเจาะบาดาลทุ่งรัง
ช่างเจาะบาดาลท่าทอง
ช่างเจาะบาดาลท่าทองใหม่
ช่างเจาะบาดาลท่าอุแท
ช่างเจาะบาดาลป่าร่อน
ช่างเจาะบาดาลพลายวาส

ช่างเจาะบาดาลอำเภอคีรีรัฐนิคม
ช่างเจาะบาดาลกะเปา
ช่างเจาะบาดาลถ้ำสิงขร
ช่างเจาะบาดาลท่ากระดาน
ช่างเจาะบาดาลท่าขนอน
ช่างเจาะบาดาลน้ำหัก
ช่างเจาะบาดาลบ้านทำเนียบ
ช่างเจาะบาดาลบ้านยาง
ช่างเจาะบาดาลย่านยาว

ช่างเจาะบาดาลอำเภอชัยบุรี
ช่างเจาะบาดาลคลองน้อย
ช่างเจาะบาดาลชัยบุรี
ช่างเจาะบาดาลสองแพรก
ช่างเจาะบาดาลไทรทอง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอดอนสัก
ช่างเจาะบาดาลชลคราม
ช่างเจาะบาดาลดอนสัก
ช่างเจาะบาดาลปากแพรก
ช่างเจาะบาดาลไชยคราม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอท่าฉาง
ช่างเจาะบาดาลคลองไทร
ช่างเจาะบาดาลท่าฉาง
ช่างเจาะบาดาลท่าเคย
ช่างเจาะบาดาลปากฉลุย
ช่างเจาะบาดาลเขาถ่าน
ช่างเจาะบาดาลเสวียด

ช่างเจาะบาดาลอำเภอท่าชนะ
ช่างเจาะบาดาลคลองพา
ช่างเจาะบาดาลคันธุลี
ช่างเจาะบาดาลท่าชนะ
ช่างเจาะบาดาลประสงค์
ช่างเจาะบาดาลวัง
ช่างเจาะบาดาลสมอทอง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบ้านตาขุน
ช่างเจาะบาดาลพรุไทย
ช่างเจาะบาดาลพะแสง
ช่างเจาะบาดาลเขาพัง
ช่างเจาะบาดาลเขาวง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบ้านนาสาร
ช่างเจาะบาดาลคลองปราบ
ช่างเจาะบาดาลควนศรี
ช่างเจาะบาดาลควนสุบรรณ
ช่างเจาะบาดาลทุ่งเตา
ช่างเจาะบาดาลทุ่งเตาใหม่
ช่างเจาะบาดาลท่าชี
ช่างเจาะบาดาลนาสาร
ช่างเจาะบาดาลน้ำพุ
ช่างเจาะบาดาลพรุพี
ช่างเจาะบาดาลลำพูน
ช่างเจาะบาดาลเพิ่มพูนทรัพย์

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบ้านนาเดิม
ช่างเจาะบาดาลทรัพย์ทวี
ช่างเจาะบาดาลท่าเรือ
ช่างเจาะบาดาลนาใต้
ช่างเจาะบาดาลบ้านนา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพนม
ช่างเจาะบาดาลคลองชะอุ่น
ช่างเจาะบาดาลคลองศก
ช่างเจาะบาดาลต้นยวน
ช่างเจาะบาดาลพนม
ช่างเจาะบาดาลพลูเถื่อน
ช่างเจาะบาดาลพังกาญจน์

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพระแสง
ช่างเจาะบาดาลบางสวรรค์
ช่างเจาะบาดาลสาคู
ช่างเจาะบาดาลสินปุน
ช่างเจาะบาดาลสินเจริญ
ช่างเจาะบาดาลอิปัน
ช่างเจาะบาดาลไทรขึง
ช่างเจาะบาดาลไทรโสภา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพุนพิน
ช่างเจาะบาดาลกรูด
ช่างเจาะบาดาลตะปาน
ช่างเจาะบาดาลท่าข้าม
ช่างเจาะบาดาลท่าสะท้อน
ช่างเจาะบาดาลท่าโรงช้าง
ช่างเจาะบาดาลน้ำรอบ
ช่างเจาะบาดาลบางงอน
ช่างเจาะบาดาลบางมะเดื่อ
ช่างเจาะบาดาลบางเดือน
ช่างเจาะบาดาลพุนพิน
ช่างเจาะบาดาลมะลวน
ช่างเจาะบาดาลลีเล็ด
ช่างเจาะบาดาลศรีวิชัย
ช่างเจาะบาดาลหนองไทร
ช่างเจาะบาดาลหัวเตย
ช่างเจาะบาดาลเขาหัวควาย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเกาะพะงัน
ช่างเจาะบาดาลบ้านใต้
ช่างเจาะบาดาลเกาะพะงัน
ช่างเจาะบาดาลเกาะเต่า

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเกาะสมุย
ช่างเจาะบาดาลตลิ่งงาม
ช่างเจาะบาดาลบ่อผุด
ช่างเจาะบาดาลมะเร็ต
ช่างเจาะบาดาลลิปะน้อย
ช่างเจาะบาดาลหน้าเมือง
ช่างเจาะบาดาลอ่างทอง
ช่างเจาะบาดาลแม่น้ำ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเคียนซา
ช่างเจาะบาดาลบ้านเสด็จ
ช่างเจาะบาดาลพ่วงพรมคร
ช่างเจาะบาดาลอรัญคามวารี
ช่างเจาะบาดาลเขาตอก
ช่างเจาะบาดาลเคียนซา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลขุนทะเล
ช่างเจาะบาดาลคลองฉนาก
ช่างเจาะบาดาลคลองน้อย
ช่างเจาะบาดาลตลาด
ช่างเจาะบาดาลบางกุ้ง
ช่างเจาะบาดาลบางชนะ
ช่างเจาะบาดาลบางโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลบางใบไม้
ช่างเจาะบาดาลบางไทร
ช่างเจาะบาดาลมะขามเตี้ย
ช่างเจาะบาดาลวัดประดู่

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเวียงสระ
ช่างเจาะบาดาลคลองฉนวน
ช่างเจาะบาดาลทุ่งหลวง
ช่างเจาะบาดาลบ้านส้อง
ช่างเจาะบาดาลเขานิพันธ์
ช่างเจาะบาดาลเวียงสระ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอไชยา
ช่างเจาะบาดาลตลาดไชยา
ช่างเจาะบาดาลตะกรบ
ช่างเจาะบาดาลทุ่ง
ช่างเจาะบาดาลปากหมาก
ช่างเจาะบาดาลป่าเว
ช่างเจาะบาดาลพุมเรียง
ช่างเจาะบาดาลเลม็ด
ช่างเจาะบาดาลเวียง
ช่างเจาะบาดาลโมถ่าย