บ่อบาดาลอุบลราชธานี บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก

รับเจาะน้ำบาดาลอุบลราชธานี โทร 090-9218474 บ่อบาดาล เจาะน้ำบาดาล รับเจาะน้าบาดาลราคาถูก
ช่างเจาะบาดาลอุบลราชธานี ,  น้ำบาดาลอุบลราชธานี ,  บ่อบาดาลอุบลราชธานี ,  เจาะบาดาลอุบลราชธานี
รับเจาะบาดาลอุบลราชธานี รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

 ติดต่อช่างเจาะบาดาล   ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลดำเนินการดังนี้

1. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ( ตามแบบ นบ.1 ) ณ ที่ทำการ อบต./เทศบาล นั้นๆ
2. แนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ ดังนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา    
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอำนาจ และหรือ ผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.
3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นนิติบุคคล
     1. สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม , สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
     2. หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
     3. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในคำขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล กรณีมอบอำนาจต้องมีสำเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
     4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
     5. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)
     6. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ สำหรับบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้ำบาดาล และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 69 จังหวัด)
     7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล
     8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
ขั้นนตอนที่ 2ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน ทำการ
2. รับคำขอ ลงทะเบียนรับ และรับช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอตามอัตราที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 3 – 4 1. ตรวจสอบแหล่งน้ำจากแผนที่น้ำบาดาล โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ หรือ ตรวจสอบสถานที่โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 2 วันทำการ
ขั้นตอนที่ 5 1. พิจารณาค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล           
     1.1 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )           
     1.2 คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) และด้าเนินเรื่องส่ง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตฯ
ขั้นตอนที่ 6 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )    
     1.1 นายก อบต./เทศบาล ในฐานะพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ      
     1.2 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.2.2 กรณีพิจารณาไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้รับทราบ 
ขั้นตอนที่ 7 1. การพิจารณาออกอนุญาต/ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดเท่ากับหรือมากกว่า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) แต่ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ 8 นิ้ว ( 200 มิลลิเมตร )      
     1.1 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลประจำท้องที่จัดให้มีการประชุม อกก.เขต เพื่อดำเนินพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเจาะน้ำบาดาลโดยต้องมีการจัดประชุมภายใน 20 วันทำการ       
     1.2 ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ตามมติ อกก.เขตโดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 วันทำการ และดำเนินการส่งใบอนุญาตให้ อบต./เทศบาล      
     1.3 ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.1 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
          1.3.2 กรณีพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ อบต.ดำเนินการแจ้งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ขั้นตอนที่ 8 1. ผู้มายื่นขอรับอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.1 กรณีได้รับใบอนุญาตให้มาช้าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล      
     1.2 กรณีไม่ได้รับใบอนุญาตให้มารับทราบถึงการไม่อนุญาตออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล


บริการยกบ้านอุบลราชธานี เลื่อนบ้าน หมุนบ้าน ย้ายบ้าน เปลี่ยนเสา แก้ไขปัญหาบ้าน-อาคาร-โรงงานทรุดเอียง ดีดบ้านปูนโดยใช้แม่แรงไฮโดรลิคไฟฟ้าเข้าทำงาน แก้ไขปัญหาบ้านต่ำ หนีน้ำท่วม ผลงานช่างดีดบ้าน
ยกบ้าน2ชั้นอุบลราชธานี
ราคาดีดบ้านอุบลราชธานี
อุปกรณ์ยกบ้านอุบลราชธานี
ดีดบ้านราคาอุบลราชธานี
ยกบ้านอุบลราชธานี
รับดีดบ้านปูนอุบลราชธานี
ดีดบ้านทรุดอุบลราชธานี
 

การพัฒนาน้ำบาดาล

การพัฒนาน้ำบาดาล หมายถึง วิธีการที่จะนำน้ำบาดาลจากชั้นหินกักเก็บน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวดิน ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ขั้นตอนของการพัฒนาน้ำบาดาล ประกอบด้วย

1. การสำรวจน้ำบาดาล

โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่าในบริเวณพื้นที่สำรวจมีน้ำบาดาลอยู่หรือไม่ มีปริมาณมากน้อยเท่าใด จะสามารถพัฒนาน้ำขึ้นมาใช้ได้เท่าไหร่ คุณภาพน้ำบาดาลเป็นอย่างไร

การสำรวจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ

การสำรวจทางด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา
การสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ เช่น การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity Method) คุณสมบัติทางกายภาพที่วัดคือ ความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนกลับของการนำไฟฟ้า โดยปกติแล้วชั้นดิน ชั้นหิน จะไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นมีน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่าง หรือตามรอยแตกรอยแยก

2. การเจาะบ่อ

การเจาะบ่อ (Well Drilling) มีวิธีการหลายๆ แบบที่ใช้เครื่องมือ แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเลือกวิธีการเจาะบ่อ โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของหินที่อยู่ภายใต้ผิวดินและความลึกที่ต้องการเจาะเป็นสำคัญ วิธีการที่นิยมใช้ได้แก่

การเจาะแบบกระแทก
การเจาะแบบหมุน
การเจาะแบบใช้ลม

3. การปรับปรุงและพัฒนาบ่อ

การปรับปรุงบ่อ (Well completion) การปรับปรุงบ่อหรือการทำบ่อ ได้แก่ การทำรูเจาะให้เป็นบ่อน้ำ เพื่อพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ และเพื่อป้องกันการพังทลายของบ่อ การปรับปรุง ประกอบด้วย การออกแบบบ่อ การใส่ท่อกรุ การกรุกรวด

การพัฒนาบ่อ (Well Development) วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ทรายไหลเข้าบ่อ ทำให้บ่อมีอายุ การใช้งานได้นาน หลักการ คือ ทำให้เม็ดกรวดทรายที่อยู่รอบบ่อเรียงตัวอย่างเป็น ระเบียบ ทำให้มีความพรุนและความซึมได้สูง วิธีการที่นิยม คือการเป่าล้างด้วยลม

4. การสูบทดสอบ

การสูบทดสอบ (Pumping Test) เป็นสิ่งที่จำเป็น ต้องกระทำภายหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ทำเพื่อ ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะสามารถสูบขึ้นมา ใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อการเลือกเครื่องสูบน้ำให้ถูกต้อง และเหมาะสม

5. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำ

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Water Quality Test) คุณภาพน้ำบาดาล มีความสำคัญต่อการพัฒนาบ่อบาดาลมาก เนื่องจากคุณภาพของน้ำบาดาลจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยทั่วไปอาจจำแนกการใช้ น้ำบาดาลได้เป็น 3 ประเภท คือ การใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค การใช้เพื่อการเกษตรกรรม หรือการชลประทาน และการใช้ เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งในการใช้งานแต่ละประเภท จะมีมาตรฐานคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันออกไป

การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Treatment) บางครั้งคุณภาพน้ำบาดาลที่พัฒนาขึ้นมาได้ ไม่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ อาทิ น้ำมีปริมาณสารละลายเหล็กสูง ไม่สามารถบริโภคได้ หรือน้ำมีปริมาณความกระด้าง ไม่สามารถใช้เพื่อการซักล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้แก่ การกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ การกำจัดเหล็กและแมงกานิส การกำจัดความกระด้าง การกำจัดน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม การฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

6. การบำรุงรักษา

ในการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ เมื่อได้ปริมาณ และคุณภาพน้ำตามที่ต้องการเแล้ว เมื่อใช้ไปในระยะเวลาที่นานหรือต้องการให้ใช้งานได้นาน ควรมีการบำรุงรักษาทั้งในแง่ของการบำรุงรักษาบ่อบาดาล และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบ
โดยทั่วไปบ่อบาดาลจะมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ระดับน้ำบาดาลหรือระดับแรงดันของน้ำ ลดลง การอุดตันของท่อเซาะร่องหรือท่อกรอง รวมทั้งประสิทธิภาพที่ลดลงของเครื่องสูบ ซึ่งบ่อบาดาลที่มีการออกแบบไว้ดี ตั้งแต่เริ่มต้น และมีการใช้งานอย่างเหมาะสมจะมีอายุการใช้งานได้นาน

 

 
รับซื้อโครงเหล็กอุบลราชธานี รื้อถอนอาคาร ทุบบ้าน
รับซื้อโครงสร้างเหล็ก. รับซื้อโครงสร้างเหล็ก โรงงาน ซื้อโครงเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก โกดังสินค้า บริการรับซื้อถึงที่ ผลงานของเรา
ต้องการขายโครงหลังคาอุบลราชธานี
รับซื้อโครงเหล็กอุบลราชธานี
รับซื้อโครงสร้างเหล็กอุบลราชธานี
รับรื้อโครงเหล็กอุบลราชธานี
รับซื้อโครงป้ายอุบลราชธานี
รับรื้อถอนโครงเหล็กอุบลราชธานี
โครงเหล็กเก่าอุบลราชธานี
รื้อโครงสร้างเหล็กอุบลราชธานี


ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเป็น “เขตน้ำบาดาล” ต้องขออนุญาต
สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือ หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่า แม้ว่าจะเจาะบ่อบาดาลสักบ่อในที่ดินของตัวเอง จ่ายเงินค่าใช้จ่ายเอง จ่ายเอกชนมาขุดเจาะเอง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อใช้ในการเกษตร
เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ก็ต้องยื่นขออนุญาตการเจาะและใช้น้ำบาดาลกับทางราชการ

น้ำบาดาล เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนมีสิทธิใช้ แต่การเจาะบ่อน้ำบาดาลไม่ได้มาตรฐาน และการใช้น้ำบาดาลมากเกินความสมดุล จะทำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล

เนื่องจากว่า น้ำบาดาล เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนมีสิทธิใช้ แต่การเจาะบ่อน้ำบาดาลไม่ได้มาตรฐาน และการใช้น้ำบาดาลมากเกินความสมดุล
จะทำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล ขณะเดียวกันหากมีการใช้อย่างฟุ่มเฟือย อาจส่งผลให้คุณภาพน้ำใต้ดินเปลี่ยนไป คุณภาพต่ำลง
ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำหรือปนเปื้อนสารพิษได้เช่นกัน แน่นอนว่าอาจอันตรายต่อสุขภาพหากนำไปกินหรือใช้

ทำให้ภาครัฐต้องเข้ามากำกับดูแล โดยตามตัวบทกฎหมายกำหนดไว้ว่า ทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ และทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นเขตน้ำบาดาล และกำหนดว่า
น้ำใต้ดินที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร ถือเป็นน้ำบาดาล

ดังนั้นผู้ใช้น้ำดังกล่าวจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้อง และหากไม่ดำเนินการ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ช่างเจาะบาดาลอำเภอนาตาล
ช่างเจาะบาดาลกองโพน
ช่างเจาะบาดาลนาตาล
ช่างเจาะบาดาลพะลาน
ช่างเจาะบาดาลพังเคน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอนาเยีย
ช่างเจาะบาดาลนาดี
ช่างเจาะบาดาลนาเยีย
ช่างเจาะบาดาลนาเรือง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอน้ำขุ่น
ช่างเจาะบาดาลขี้เหล็ก
ช่างเจาะบาดาลตาเกา
ช่างเจาะบาดาลโคกสะอาด
ช่างเจาะบาดาลไพบูลย์

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสว่างวีระวงศ์
ช่างเจาะบาดาลท่าช้าง
ช่างเจาะบาดาลบุ่งมะแลง
ช่างเจาะบาดาลสว่าง
ช่างเจาะบาดาลแก่งโดม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเหล่าเสือโก้ก
ช่างเจาะบาดาลหนองบก
ช่างเจาะบาดาลเหล่าเสือโก้ก
ช่างเจาะบาดาลแพงใหญ่
ช่างเจาะบาดาลโพนเมือง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอกุดข้าวปุ้น
ช่างเจาะบาดาลกาบิน
ช่างเจาะบาดาลข้าวปุ้น
ช่างเจาะบาดาลหนองทันน้ำ
ช่างเจาะบาดาลแก่งเค็ง
ช่างเจาะบาดาลโนนสวาง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอดอนมดแดง
ช่างเจาะบาดาลคำไฮใหญ่
ช่างเจาะบาดาลดอนมดแดง
ช่างเจาะบาดาลท่าเมือง
ช่างเจาะบาดาลเหล่าแดง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอตระการพืชผล
ช่างเจาะบาดาลกระเดียน
ช่างเจาะบาดาลกุดยาลวน
ช่างเจาะบาดาลกุศกร
ช่างเจาะบาดาลขามเปี้ย
ช่างเจาะบาดาลขุหลุ
ช่างเจาะบาดาลคอนสาย
ช่างเจาะบาดาลคำเจริญ
ช่างเจาะบาดาลตระการ
ช่างเจาะบาดาลตากแดด
ช่างเจาะบาดาลถ้ำแข้
ช่างเจาะบาดาลท่าหลวง
ช่างเจาะบาดาลนาพิน
ช่างเจาะบาดาลนาสะไม
ช่างเจาะบาดาลบ้านแดง
ช่างเจาะบาดาลสะพือ
ช่างเจาะบาดาลหนองเต่า
ช่างเจาะบาดาลห้วยฝ้ายพัฒนา
ช่างเจาะบาดาลเกษม
ช่างเจาะบาดาลเซเป็ด
ช่างเจาะบาดาลเป้า
ช่างเจาะบาดาลโคกจาน
ช่างเจาะบาดาลโนนกุง
ช่างเจาะบาดาลไหล่ทุ่ง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอตาลสุม
ช่างเจาะบาดาลคำหว้า
ช่างเจาะบาดาลจิกเทิง
ช่างเจาะบาดาลตาลสุม
ช่างเจาะบาดาลนาคาย
ช่างเจาะบาดาลสำโรง
ช่างเจาะบาดาลหนองกุง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอทุ่งศรีอุดม
ช่างเจาะบาดาลกุดเรือ
ช่างเจาะบาดาลนาห่อม
ช่างเจาะบาดาลนาเกษม
ช่างเจาะบาดาลหนองอ้ม
ช่างเจาะบาดาลโคกชำแระ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอนาจะหลวย
ช่างเจาะบาดาลนาจะหลวย
ช่างเจาะบาดาลบ้านตูม
ช่างเจาะบาดาลพรสวรรค์
ช่างเจาะบาดาลโนนสมบูรณ์
ช่างเจาะบาดาลโนนสวรรค์
ช่างเจาะบาดาลโสกแสง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอน้ำยืน
ช่างเจาะบาดาลบุเปือย
ช่างเจาะบาดาลยาง
ช่างเจาะบาดาลยางใหญ่
ช่างเจาะบาดาลสีวิเชียร
ช่างเจาะบาดาลเก่าขาม
ช่างเจาะบาดาลโซง
ช่างเจาะบาดาลโดมประดิษฐ์

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบุณฑริก
ช่างเจาะบาดาลคอแลน
ช่างเจาะบาดาลนาโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลบัวงาม
ช่างเจาะบาดาลบ้านแมด
ช่างเจาะบาดาลหนองสะโน
ช่างเจาะบาดาลห้วยข่า
ช่างเจาะบาดาลโนนค้อ
ช่างเจาะบาดาลโพนงาม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพิบูลมังสาหาร
ช่างเจาะบาดาลกุดชมภู
ช่างเจาะบาดาลดอนจิก
ช่างเจาะบาดาลทรายมูล
ช่างเจาะบาดาลนาโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลบ้านแขม
ช่างเจาะบาดาลพิบูล
ช่างเจาะบาดาลระเว
ช่างเจาะบาดาลหนองบัวฮี
ช่างเจาะบาดาลอ่างศิลา
ช่างเจาะบาดาลโนนกลาง
ช่างเจาะบาดาลโนนกาหลง
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ศรี
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ไทร
ช่างเจาะบาดาลไร่ใต้

ช่างเจาะบาดาลอำเภอม่วงสามสิบ
ช่างเจาะบาดาลดุมใหญ่
ช่างเจาะบาดาลนาเลิง
ช่างเจาะบาดาลม่วงสามสิบ
ช่างเจาะบาดาลยางสักกระโพหลุ่ม
ช่างเจาะบาดาลยางโยภาพ
ช่างเจาะบาดาลหนองช้างใหญ่
ช่างเจาะบาดาลหนองฮาง
ช่างเจาะบาดาลหนองเมือง
ช่างเจาะบาดาลหนองเหล่า
ช่างเจาะบาดาลหนองไข่นก
ช่างเจาะบาดาลเตย
ช่างเจาะบาดาลเหล่าบก
ช่างเจาะบาดาลโพนแพง
ช่างเจาะบาดาลไผ่ใหญ่

ช่างเจาะบาดาลอำเภอวารินชำราบ
ช่างเจาะบาดาลคำขวาง
ช่างเจาะบาดาลคำน้ำแซบ
ช่างเจาะบาดาลคูเมือง
ช่างเจาะบาดาลท่าลาด
ช่างเจาะบาดาลธาตุ
ช่างเจาะบาดาลบุ่งหวาย
ช่างเจาะบาดาลบุ่งไหม
ช่างเจาะบาดาลวารินชำราบ
ช่างเจาะบาดาลสระสมิง
ช่างเจาะบาดาลหนองกินเพล
ช่างเจาะบาดาลห้วยขะยุง
ช่างเจาะบาดาลเมืองศรีไค
ช่างเจาะบาดาลแสนสุข
ช่างเจาะบาดาลโนนผึ้ง
ช่างเจาะบาดาลโนนโหนน
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ใหญ่

ช่างเจาะบาดาลอำเภอศรีเมืองใหม่
ช่างเจาะบาดาลคำไหล
ช่างเจาะบาดาลดอนใหญ่
ช่างเจาะบาดาลตะบ่าย
ช่างเจาะบาดาลนาคำ
ช่างเจาะบาดาลนาเลิน
ช่างเจาะบาดาลลาดควาย
ช่างเจาะบาดาลวาริน
ช่างเจาะบาดาลสงยาง
ช่างเจาะบาดาลหนามแท่ง
ช่างเจาะบาดาลเอือดใหญ่
ช่างเจาะบาดาลแก้งกอก

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสำโรง
ช่างเจาะบาดาลขามป้อม
ช่างเจาะบาดาลค้อน้อย
ช่างเจาะบาดาลบอน
ช่างเจาะบาดาลสำโรง
ช่างเจาะบาดาลหนองไฮ
ช่างเจาะบาดาลโคกก่อง
ช่างเจาะบาดาลโคกสว่าง
ช่างเจาะบาดาลโนนกลาง
ช่างเจาะบาดาลโนนกาเล็น

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสิรินธร
ช่างเจาะบาดาลคันไร่
ช่างเจาะบาดาลคำเขื่อนแก้ว
ช่างเจาะบาดาลช่องเม็ก
ช่างเจาะบาดาลนิคมลำโดมน้อย
ช่างเจาะบาดาลฝางคำ
ช่างเจาะบาดาลโนนก่อ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเขมราฐ
ช่างเจาะบาดาลขามป้อม
ช่างเจาะบาดาลนาแวง
ช่างเจาะบาดาลหนองนกทา
ช่างเจาะบาดาลหนองผือ
ช่างเจาะบาดาลหนองสิม
ช่างเจาะบาดาลหัวนา
ช่างเจาะบาดาลเขมราฐ
ช่างเจาะบาดาลเจียด
ช่างเจาะบาดาลแก้งเหนือ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเขื่องใน
ช่างเจาะบาดาลกลางใหญ่
ช่างเจาะบาดาลก่อเอ้
ช่างเจาะบาดาลค้อทอง
ช่างเจาะบาดาลชีทวน
ช่างเจาะบาดาลท่าไห
ช่างเจาะบาดาลธาตุน้อย
ช่างเจาะบาดาลนาคำใหญ่
ช่างเจาะบาดาลบ้านกอก
ช่างเจาะบาดาลบ้านไทย
ช่างเจาะบาดาลยางขี้นก
ช่างเจาะบาดาลศรีสุข
ช่างเจาะบาดาลสร้างถ่อ
ช่างเจาะบาดาลสหธาตุ
ช่างเจาะบาดาลหนองเหล่า
ช่างเจาะบาดาลหัวดอน
ช่างเจาะบาดาลเขื่องใน
ช่างเจาะบาดาลแดงหม้อ
ช่างเจาะบาดาลโนนรัง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเดชอุดม
ช่างเจาะบาดาลกลาง
ช่างเจาะบาดาลกุดประทาย
ช่างเจาะบาดาลคำครั่ง
ช่างเจาะบาดาลตบหู
ช่างเจาะบาดาลทุ่งเทิง
ช่างเจาะบาดาลท่าโพธิ์ศรี
ช่างเจาะบาดาลนากระแซง
ช่างเจาะบาดาลนาส่วง
ช่างเจาะบาดาลนาเจริญ
ช่างเจาะบาดาลบัวงาม
ช่างเจาะบาดาลป่าโมง
ช่างเจาะบาดาลสมสะอาด
ช่างเจาะบาดาลเมืองเดช
ช่างเจาะบาดาลแก้ง
ช่างเจาะบาดาลโนนสมบูรณ์
ช่างเจาะบาดาลโพนงาม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลกระโสบ
ช่างเจาะบาดาลกุดลาด
ช่างเจาะบาดาลขามใหญ่
ช่างเจาะบาดาลขี้เหล็ก
ช่างเจาะบาดาลปทุม
ช่างเจาะบาดาลปะอาว
ช่างเจาะบาดาลหนองขอน
ช่างเจาะบาดาลหนองบ่อ
ช่างเจาะบาดาลหัวเรือ
ช่างเจาะบาดาลแจระแม
ช่างเจาะบาดาลในเมือง
ช่างเจาะบาดาลไร่น้อย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโขงเจียม
ช่างเจาะบาดาลนาโพธิ์กลาง
ช่างเจาะบาดาลหนองแสงใหญ่
ช่างเจาะบาดาลห้วยยาง
ช่างเจาะบาดาลห้วยไผ่
ช่างเจาะบาดาลโขงเจียม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโพธิ์ไทร
ช่างเจาะบาดาลม่วงใหญ่
ช่างเจาะบาดาลสองคอน
ช่างเจาะบาดาลสารภี
ช่างเจาะบาดาลสำโรง
ช่างเจาะบาดาลเหล่างาม
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ไทร