งานราชการกรมบังคับคดี

>>วิธีการเข้าสู่อาชีพพนักงานราชการกรมบังคับคดี <<
>>เปิดสอบกรมบังคับคดี จัดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาวุฒิการศึกษา ป.ตรี ตามตำแหน่งที่ว่าง   <<
การเตรียมตัวสอบกรมบังคับคดี
คำแนะนำในการสอบกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบกรมบังคับคดี
สมัครงานราชการกรมบังคับคดี
สมัครสอบบรรจุกรมบังคับคดี
หนังสือเตรียมสอบกรมบังคับคดี
เปิดรับสมัครกรมบังคับคดี
สอบเข้าทำงานกรมบังคับคดี

หลักสูตรในการสอบ มีดังนี้คือ ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นข้าราชการกรมบังคับคดี
จะต้องผ่าน ภาค ก. ของ กพ. ก่อน ส่วนพนักงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็สอบพร้อมกัน

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ส่วนใหญ่สอบตามนี้ ) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป 
1.1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
1.2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2. วิชาภาษาไทย 
2.1 ความเข้าใจภาษา
2.2 การใช้ภาษา
ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ความรู้ตามวุฒิการศึกษา)     
??แนะนำหนังสือสอบบรรจุพนักงานกรมบังคับคดี ให้ติดตั้งแต่สอบครั้งแรก
??หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการกรมบังคับคดี
ระบบการฝึกทำข้อสอบบรรจุราชออนไลน์
มิติใหม่ของการฝึกฝนและวัดผลสอบราชการ ทดลองทำข้อสอบจริง
และเฉลยคำตอบทันทีหลังทำข้อสอบเสร็จ ตะลุยทุกข้อจำกัด ด้วยเครื่องมือที่เหมือนผู้ช่วยให้ท่านได้เป็นราชการกรมบังคับคดี
ศุนย์รวมข้อสอบราชการออนไลน์
รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย 
รวมเนื้อหาและสรุปแนวข้อสอบวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งไว้ทีนี้
ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 

>รวบรวมจาก
ผู้สอบติด เจาะข้อสอบเข้าทำงานกรมบังคับคดี<<
 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<


อาชีพ “ข้าราชการ” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะระบบราชการเป็นตัวจักรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลสำเร็จ นำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญและสงบสุข สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผย
 
หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับทำงานกรมบังคับคดี
ดำเนินการโดยยึดหลักดังนี้
 
ความเป็นธรรมและเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหน่งความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด บุคคลมีโอกาสเลือกงาน และ หน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล
 
การเตรียมตัวสอบกรมบังคับคดี
กรมบังคับคดี ( Legal Execution Department ) เป็นกรมสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่บังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย ตลอดจนวางทรัพย์ทั่วประเทศ
ในการสอบเข้ากรมบังคับคดี การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมบังคับคดี จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 
ก่อนจะไปสอบต้องดูในระเบียบว่าสอบอะไรบ้าง ซึ่งประกาศไว้ดังนี้
1.กฎหมายล้มละลาย
2.กฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดี
3.กฎหมายลักษณะพยาน
4.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
นอกจากนี้ควรหาความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้วย เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
 
ตัวอย่างข้อสอบของกรมบังคับคดี
ตำแหน่งนิติกร จะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับอำนาจของ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ หลังศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และถามอีกอันว่า โจทก์ผู้ฟ้องคดีล้มละลายต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้อีกหรือไม่ อีกข้อ เป็นข้อสอบตุ๊กตา ถามเกี่ยวกับการขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย มีสามข้อย่อย น่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับหนี้ที่ขอรับชำระให้คดีล้มละลายได้ และ ระยะเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย อีกข้อ เป็นวิแพ่งบังคับคดี เกี่ยวกับประเด็นว่าทรัพย์สินใดบ้างที่จะถูกบังคับคดี มีประเด็นเรื่องสินสมรสด้วย
อีกข้อ เป็นเรื่องไม่บังคับคดีภายในกำหนดเวลา 10 ปี + ขอไถ่ถอนจำนองเมื่อพ้นเวลาบังคับคดี + ดอกเบี้ยไถ่ถอน และเรื่องการวางทรัพย์