งานราชการกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

>>วิธีการเข้าสู่อาชีพพนักงานราชการกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ <<
>>เปิดสอบกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาวุฒิการศึกษา ป.ตรี ตามตำแหน่งที่ว่าง   <<
การเตรียมตัวสอบกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
คำแนะนำในการสอบกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
สมัครงานราชการกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
สมัครสอบบรรจุกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
หนังสือเตรียมสอบกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
เปิดรับสมัครกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
สอบเข้าทำงานกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

หลักสูตรในการสอบ มีดังนี้คือ ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นข้าราชการกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
จะต้องผ่าน ภาค ก. ของ กพ. ก่อน ส่วนพนักงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็สอบพร้อมกัน

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ส่วนใหญ่สอบตามนี้ ) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป 
1.1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
1.2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2. วิชาภาษาไทย 
2.1 ความเข้าใจภาษา
2.2 การใช้ภาษา
ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ความรู้ตามวุฒิการศึกษา)     
??แนะนำหนังสือสอบบรรจุพนักงานกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้ติดตั้งแต่สอบครั้งแรก
??หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ระบบการฝึกทำข้อสอบบรรจุราชออนไลน์
มิติใหม่ของการฝึกฝนและวัดผลสอบราชการ ทดลองทำข้อสอบจริง
และเฉลยคำตอบทันทีหลังทำข้อสอบเสร็จ ตะลุยทุกข้อจำกัด ด้วยเครื่องมือที่เหมือนผู้ช่วยให้ท่านได้เป็นราชการกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ศุนย์รวมข้อสอบราชการออนไลน์
รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย 
รวมเนื้อหาและสรุปแนวข้อสอบวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งไว้ทีนี้
ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 

>รวบรวมจาก
ผู้สอบติด เจาะข้อสอบเข้าทำงานกรมสหกรณ์ออมทรัพย์<<
 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<


อาชีพ “ข้าราชการ” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะระบบราชการเป็นตัวจักรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลสำเร็จ นำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญและสงบสุข สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผย
 
หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับทำงานกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ดำเนินการโดยยึดหลักดังนี้
 
ความเป็นธรรมและเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหน่งความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด บุคคลมีโอกาสเลือกงาน และ หน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกัน หรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จัก สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย คือสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ข้าราชการสหกรณ์และพนักงานธนาคารเพื่อการสหกรณ์ (เดิม)จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2492 โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์จำกัดสินใช้” (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด) ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนแห่งแรกเป็นการรวมคนจากชุมชนแออัดห้วยขวาง ดินแดง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2508 ใช้ชื่อว่า เครดิตยูเนียนแห่งศูนย์กลางเทวา แต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ สหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนแห่งแรก 
คือ สหกรณ์เครดิตยูเนียนแม่มูล จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ได้รักการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2522 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คือ ส่งเสริมการออมทรัพย์ และการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ในการสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ ไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. ซึ่งในการสอบ จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 
รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
7 แนวข้อสอบคุณธรรมและจริยธรรม
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม