งานราชการการเคหะแห่งชาติ

>>วิธีการเข้าสู่อาชีพพนักงานราชการการเคหะแห่งชาติ <<
>>เปิดสอบการเคหะแห่งชาติ จัดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาวุฒิการศึกษา ป.ตรี ตามตำแหน่งที่ว่าง   <<
การเตรียมตัวสอบการเคหะแห่งชาติ
คำแนะนำในการสอบการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ
สมัครงานราชการการเคหะแห่งชาติ
สมัครสอบบรรจุการเคหะแห่งชาติ
หนังสือเตรียมสอบการเคหะแห่งชาติ
เปิดรับสมัครการเคหะแห่งชาติ
สอบเข้าทำงานการเคหะแห่งชาติ

หลักสูตรในการสอบ มีดังนี้คือ ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นข้าราชการการเคหะแห่งชาติ
จะต้องผ่าน ภาค ก. ของ กพ. ก่อน ส่วนพนักงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็สอบพร้อมกัน

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ส่วนใหญ่สอบตามนี้ ) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป 
1.1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
1.2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2. วิชาภาษาไทย 
2.1 ความเข้าใจภาษา
2.2 การใช้ภาษา
ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ความรู้ตามวุฒิการศึกษา)     
??แนะนำหนังสือสอบบรรจุพนักงานการเคหะแห่งชาติ ให้ติดตั้งแต่สอบครั้งแรก
??หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการการเคหะแห่งชาติ
ระบบการฝึกทำข้อสอบบรรจุราชออนไลน์
มิติใหม่ของการฝึกฝนและวัดผลสอบราชการ ทดลองทำข้อสอบจริง
และเฉลยคำตอบทันทีหลังทำข้อสอบเสร็จ ตะลุยทุกข้อจำกัด ด้วยเครื่องมือที่เหมือนผู้ช่วยให้ท่านได้เป็นราชการการเคหะแห่งชาติ
ศุนย์รวมข้อสอบราชการออนไลน์
รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย 
รวมเนื้อหาและสรุปแนวข้อสอบวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งไว้ทีนี้
ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 

>รวบรวมจาก
ผู้สอบติด เจาะข้อสอบเข้าทำงานการเคหะแห่งชาติ<<
 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<


อาชีพ “ข้าราชการ” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะระบบราชการเป็นตัวจักรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลสำเร็จ นำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญและสงบสุข สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผย
 
หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับทำงานการเคหะแห่งชาติ
ดำเนินการโดยยึดหลักดังนี้
 
ความเป็นธรรมและเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหน่งความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด บุคคลมีโอกาสเลือกงาน และ หน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล
 
คำแนะนำในการสอบการเคหะแห่งชาติ
การสอบการเคหะแห่งชาติ ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบข้อเขียน จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิชาความรู้ทั่วไป จะเหมือนข้อสอบก.พ. ให้เน้นทำข้อสอบให้มากๆ ภาษาอังกฤษ เช่น การอ่านบทความแล้วตอบคำถาม แกรมม่า + reading ส่วนภาษาไทย ออกเกี่ยวกับการใช้ภาษา คำถูกผิด ราชาศัพท์ บทความสั้นๆ นอกจากนี้ควรเตรียมความรู้เกี่ยวกับ เช่น ประวัติการรถไฟ ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ ฯ และความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และข้อสอบจะออกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมด้วย
วิชาที่ใช้สอบ มีอะไรบ้าง
การสอบคัดเลือกจะมี 2 ภาค ดังนี้คือ
1. ภาคความรู้ความสามารถโดยการสอบข้อเขียน ได้แก่
1. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ( 200 คะแนน ) 2 ชั่วโมง
2. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) 1 ชั่วโมง
– ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
– ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
– ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย
– ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ( 100 คะแนน ) เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและความสามารถทั่วไปก่อน และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
รายละเอียดวิชที่สอบ 
1 ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
4 ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
5 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
6 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม