[[NEW65!!!]]สอบเข้าตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สาขาจุลชีววิทยา

[[NEW65!!!]]สอบเข้าตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สาขาจุลชีววิทยา
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษาไทย
3 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
4 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
5 (ถาม-ตอบ)ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2553
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
9 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 ความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ
11 แนวข้อสอบการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
12 ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา
MP3 – P022 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

 ความลับการเป็นข้าราชการมาถึงมือท่านแล้ว                        

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สาขาจุลชีววิทยา<<

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประวัติ
ด้วย ตร. ได้อนุมัติให้ ตท. จัดทำวีดิทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม) ซึ่งบรรจุเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประวัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โครงสร้าง บทบาท อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามโครงสร้างปัจจุบัน หากผู้ใดมีความประสงค์จะขอรับวีดีทัศน์เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานแปลและล่าม ตท. อาคาร 1 ชั้น 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรบังคับใช้กฏหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

ค่านิยม
สมรรถนะ (Competency)สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness)ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) บริการด้วยใจ
(Service Mind):COPS

วัฒนธรรมองค์กร
ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และมีการทำงานเป็นทีม

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน
ประชาชนมีความเชท่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง และสนับสนุนการพัฒาประเทศ

พันธกิจ
1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2 .บังคับใช้กฏหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
3. รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร

วิสัยทัศน์ของ ผบ.ตร.
“เป็นหลักประกันความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล”

ข้อมูลผู้บริหาร
พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.
พล.ต.อ. มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.
พล.ต.อ. ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รอง ผบ.ตร.
ล.ต.อ. ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช.
พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.
พล.ต.อ. ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.
พล.ต.อ. วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
พล.ต.อ. อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
พล.ต.อ. จารุวัฒน์ ไวศยะ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
พล.ต.อ. พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
พล.ต.อ. กิตติพงษ์ เงามุข ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
พล.ต.อ. สุรพล อยู่นุช ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

หน่วยงานในสังกัด
-ส่วนบังคับบัญชา
-สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (สยศ.ตร.)
-สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)
-สำนักงานกำลังพล (สกพ.)
-สำนักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.)
-สำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.)
-สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.)
-สำนักงานจเรตำรวจ (จต.)
-สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.)
-สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)
-กองการต่างประเทศ (ตท.)
-กองสารนิเทศ (สท.)
-สำนักงานคณะกรรมการนโนบายตำรวจแห่งชาติ (สง.ก.ต.ช.)
-กองบินตำรวจ (บ.ตร.)
-กองวินัย (วน.)
-สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (ILEA)

ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
-กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
-ตำรวจภูธร ภาค 1 (ภ.1)
-ตำรวจภูธร ภาค 2 (ภ.2)
-ตำรวจภูธร ภาค 3 (ภ.3)
-ตำรวจภูธร ภาค 4 (ภ.4)
-ตำรวจภูธร ภาค 5 (ภ.5)
-ตำรวจภูธร ภาค 6 (ภ.6)
-ตำรวจภูธร ภาค 7 (ภ.7)
-ตำรวจภูธร ภาค 8 (ภ.8)
-ตำรวจภูธร ภาค 9 (ภ.9)

ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
-กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
-กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
-กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
-สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
-กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
-สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
-สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
-กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)

ส่วนการศึกษา
-กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
-โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.)

ส่วนบริการ
-โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)
-กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)

หน่วยงานอื่นๆ
-โรงพิมพ์ตํารวจ
-กองทุนเพื่อการสืบสวนและการสอบสวนคดีอาญา
-ศูนย์บริการข้อมูลคนหายและศพนิรนาม
-ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
-สายด่วนรถหาย

ติดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์: 1599

เบอร์โทรสารกลาง : 02-252-1174 (สำนักงานเลขานุการตำรวจ)

กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคาร 8 ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ